Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Zamiast państwowych licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości – Powszechnie Dostępne Fakultatywne Licencje Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

W piątek 13 grudnia 2013 roku w Łodzi odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Naczelnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Rada Naczelna – Najwyższa władza Federacji PPRN podsumowała działalność w sferze obsługi dotychczasowego systemu licencjonowania w szczególności w kwestii rozliczania praktyk zawodowych i wydawania dzienników praktyk.

Złożono podziękowania pełnomocnikom Federacji działającym w tym zakresie. Federacja podsumowała także działalność komisji do których delegowane byli przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji dziękując za ich pracę.

Rada Naczelna przeprowadziła dyskusję i przyjęła wnioski co do zmieniającej się roli stowarzyszeń i federacji w obliczu deregulacji. Stwierdzono, że pomijając wszystkie negatywne skutki deregulacji, której konsekwencje w szczególności odczują konsumenci, nowa sytuacja wreszcie całkowicie uzależnia byt organizacji zawodowych od wypełniania przez nie roli akceptowanej przez środowisko.

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości znając swoje znaczące miejsce i wartość na rynku nieruchomości podejmie starania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowiska w dziedzinach dotąd nie obejmowanych przez ruch zawodowy.

Rada Naczelna przyjęła do wiadomości informację o losach porozumienia 9 a później 8 federacji a także informację o fiasko budowy wspólnego systemu jakościowo kompetencyjnego.

Rada Naczelna zaakceptowała przedstawione przez Zarząd zasady funkcjonowania autonomicznego licencyjnego systemu kompetencyjno jakościowego F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Rada Naczelna przyjęła do wiadomości, że system obejmuje także dodatkowe ścieżki kariery zawodowej, w szczególności doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.


———————————————–

Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania ogólnopolski, licencyjny systemu kompetencyjno – jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Zasady funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości dla podniesienia jakości świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości usług, dla dobra konsumentów wprowadza dobrowolny, powszechny ogólnopolski system potwierdzania kwalifikacji i kompetencji zawodów rynku nieruchomości F PPPRN jako ideową kontynuację dotychczasowego systemu licencjonowania, wolnego od wad, dostosowanego do nowoczesnego rynku nieruchomości.


1. [Termin wejścia w życie systemu]
System potwierdzania kwalifikacji i kompetencji wprowadza się z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2. [Zakres podmiotowy systemu]
Dobrowolny system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji F PPRN pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości ma charakter powszechny i obejmuje:
a. Osoby, które uzyskały licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencję zarządcy nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przed wejściem w życie przepisów deregulacyjnych. Osoby te po przystąpieniu do systemu mają prawo otrzymania w ramach systemu kompetencyjno jakościowego opisaną niżej Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN lub odpowiednio Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN.
b. Osoby, które dotychczas nie posiadały licencji w trybie dotychczas obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile spełnią wskazane niżej warunki uzyskania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub odpowiednio Licencji Zarządcy Nieruchomości F PPRN.

3. [Powszechność i Dobrowolność Systemu]
Dobrowolny (fakultatywny) system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji F PPRN pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości – ma charakter powszechny, niezależny od członkostwa lub braku takiego członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub federacji. System kompetencyjno – jakościowy licencjonowania F PPRN jest rekomendowany opinii publicznej, jako system promowania profesjonalistów rynku nieruchomości.

4. [Warunki uzyskania Licencji]
Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN lub odpowiednio Licencję Zarządcy F PPRN nadaje Zarząd FPPRN osobie fizycznej po spełnieniu następujących warunków:
a. W przypadku wskazanym w Pkt 2 lit a
złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienia do systemu kompetencyjno jakościowego wraz załącznikiem dokumentujących posiadanie licencji nadanej w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.
b. W przypadku wskazanym w Pkt 2 lit. b.
złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienie do systemu kompetencyjno jakościowego wraz z załącznikami dokumentującymi wymogi kwalifikacyjno jakościowe,
posiadanie minimum średniego wykształcenia,
ukończenie kursu licencyjnego na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub odpowiednio zarządcy nieruchomości uwzględniającego minimalne wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez Zarząd F PPRN,
zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencyjnego na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub odpowiednio zarządcy nieruchomości. Zarząd określi uchwałą przebieg egzaminu licencyjnego, zakres wymaganej na egzaminie wiedzy i koszty uczestnictwa w egzaminie licencyjnym.

4a. [Uznanie wcześniejszych kwalifikacji]
Wymóg ukończenia kursu licencyjnego na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub na zarządcę nieruchomości określony w punkcie 4 lit. b zostaje spełniony:
w przypadku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych uwzględniających wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez Zarząd F PPRN po przedstawieniu stosownego dokumentu,
w przypadku ukończenia przed końcem roku 2013 jakichkolwiek kursów licencyjnych, studiów podyplomowych, studiów – uwzględniających obowiązujące dla potrzeb uzyskania licencji wymogi określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami – pod warunkiem przedstawienia stosownego potwierdzającego ten fakt dokumentu.

5. [Dokument licencyjny]
Licencja, to dokument potwierdzający spełnienie warunków kompetencyjnych i jakościowych określonych przez Zarząd F PPRN. Dokument jest wydawany w formacie A3 i jest drukiem ścisłego zarachowania. Licencja dostępna będzie również w formacie legitymacyjnym. Dokumenty licencyjne wydaje się osobie zainteresowanej za zwrotem kosztów ich wytworzenia i przesyłki. Zarząd określi uchwałą koszty wytworzenia i przesłania licencji.

6. [Rejestr licencjonowanych pośredników i zarządców F PPRN]
Osoby, które uzyskały licencję pośrednika lub zarządcy w trybie określonym w pkt 4 zostaną wpisane do rejestru pośredników i zarządców rekomendowanych przez F PPRN.

7. [Przystąpienie do systemu]
Wniosek o wydanie licencji składa się wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do systemu kompetencyjno jakościowego FPPRN.
System kompetencyjno jakościowy obejmuje:
a. Obowiązek kształcenie ustawicznego, jako sposobu na podnoszenie wiedzy zawodowej. Obowiązek kształcenia ustawicznego obejmuje uczestniczenie w okresie 1 roku w co najmniej 16 godzinach kształcenia zawodowego.
b. Przestrzeganie zasad etyki i standardów zawodowych – Dekalogu profesjonalisty rynku nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

8. [Utrata licencji]
Zarząd F PPRN osobom nie wypełniającym obowiązków określonych w pkt 7 a i b może zawiesić licencję na czas oznaczony do 3 miesięcy lub odebrać licencję. Utrata licencji F PPRN następuje także z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w systemie kompetencyjno jakościowym F PPRN przez osobę zainteresowaną poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zarządu F PPRN.

9. [Minimum programowe]
Ustala się 48 godzinne minimum programowe dla kursów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i odpowiednio zarządcy nieruchomości. Tekst minimum programowego jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.

10. [Internetowy Serwis Licencyjny]
Federacja PPRN prowadzi Internetowy Serwis Licencyjny uwzględniający opisane wyżej zasady i utrzymuje stosowne domeny internetowe.

Załączniki
1. Dekalog profesjonalisty rynku nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Patrz LINK
2. Minimum programowe F PPRN kursów licencyjnych dla pośredników i zarządców. Patrz LINK

Przyjęto Uchwałą Zarządu F PPRN w dniu 13 grudnia 2013 roku, zmiany w dniu 1 stycznia 2014r. Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Prezydent F PPRN
Zbigniew Kubiński

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów