Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Dekalog Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

[Przesłanie]

Dążymy by rynek nieruchomości był miejscem aktywności profesjonalistów rynku nieruchomości: pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości, realizowanej poprzez:

1. [Nieruchomość]

Promowanie możliwości korzystania z nieruchomości i zwiększanie jej dostępności.

2. [Własność]

Upowszechnianie własności i urzeczywistnianie konstytucyjnych gwarancji ochrony własności.

3. [Wolny rynek. Konkurencja]

Rozwój wolnego rynku i gospodarki opartej na uczciwej konkurencji.

4. [Przedsiębiorczość]

Rozwój przedsiębiorczości i swobodnej aktywności zawodowej.

5. [Prawo]

Przestrzeganie prawa i działanie wg czystych reguł gry podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

6. [Wiedza i praktyka]

Podnoszenie jakości usług poprzez systematyczne poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

7. [Klienci. Lojalność i zaufanie]

Ochronę interesów klienta w oparciu o lojalną współpracę i wzajemne zaufanie.

8. [Etyka zawodu. Uczciwość]

Przestrzeganie etyki zawodowej, uczciwe wykonywanie czynności zawodowych w oparciu o szacunek wobec zawodu, klientów i konkurencji.

9. [Profesjonalizm. Staranność]

Dokonywanie czynności zawodowych z uwzględnieniem wymaganego stopnia staranności zawodowej, niezbędnej wiedzy i dobrych praktyk.

10. [Dobre praktyki]

Dobre praktyki, jako najlepszą przesłankę rozwoju zawodów rynku nieruchomości.

Warszawa, 30 grudnia 2013 roku, obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Odpowiedzialność zawodowa pośredników w obrocie nieruchomościami F PPRN

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami F PPRN powinien przestrzegać Dekalogu Profesjonalisty Rynku nieruchomości F PPRN i w tym zakresie podlega odpowiedzialności zawodowej.

Jak otrzymać licencję pośrednika patrz LINK