Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

O PPRN

O Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Powstanie i działalność Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jest urzeczywistnieniem prawa do korzystania z obywatelskich wolności i prawa do zrzeszania się.

Własność.

Federacja działa na rzecz umocnienia i przestrzegania prawa własności. Federacja działa na rzecz faktycznego urzeczywistnienie konstytucyjnych gwarancji ochrony własności. Konstytucja RP „Art. 21. 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.”

Wolny Rynek

Wolny rynek jest podstawą rozwoju naszego kraju.

Przedsiębiorczość

Rozwój przedsiębiorczości to warunek budowy zasobności kraju i obywateli, przekonanie to wywodzi się z wiary w zapisaną w Konstytucji RP gwarancję Art. 22. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości to związek stowarzyszeń założony w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach, spełniający również wymogi związku stowarzyszeń – organizacji zawodowej w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Federacja PPRN powstała w dniu 6 sierpnia 2008 roku w Warszawie na Zebraniu Założycielskim przez Stowarzyszenia założycielskie. Idea powstania Federacji narodziła się na II Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości PTEiDRN w Warszawie w grudniu 2007 roku. Podczas tej konferencji została podpisana deklaracja, w której pojawiła się idea powołania nowej struktury ochrony rynku nieruchomości.

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jest organizacją, która stawia sobie za cel inicjowanie porozumienia i współpracy w sprawach dotyczących szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Federacja służy środowisku rynku nieruchomości a nie samej sobie.

Federacja to stowarzyszenia członkowskie, które w demokratycznej, statutowej procedurze realizują cele większości z szacunkiem dla pomysłów mniejszości.

Władze i członkowie Federacji przestrzegają prawa o stowarzyszeniach, Statutu i przyjętych przez Radę Naczelną Federacji Uchwał.

 • Federacja pełni rolę integracyjną, usługową, reprezentacyjną dla stowarzyszeń członkowskich. Federacja dba o interes środowiska rynku nieruchomości. Federacja jest pasem transmisyjnym problemów środowiska do właściwych władz i innych środowisk. Federacja w relacja z władzami i innymi podmiotami zachowuje się samodzielnie, niezależnie i partnersko mając na względzie sprawiedliwy interes rynku nieruchomości.
 • Podstawą działalności Federacji jest zasada minimalizacji kosztów działalności ponoszonych przez środowisko i maksymalizacji osiągniętych celów. Federacja jest dobrem wspólnym jej członków – to nie zabawka nielicznych za pieniądze wielu.
 • Zgodnie z Uchwałą I Rady Naczelnej F PPRN półroczna składka członkowska stowarzyszenia – członka zwyczajnego wynosi 10 zł liczone od każdego członka stowarzyszenia należącego do F PPRN – przykładowo 30 osobowe Stowarzyszenie płaci 300 zł składkę na pół roku. Za cały rok dla 30 osobowego stowarzyszenia składka wyniesie 600 złotych.
 • Federacja i środki Federacji służą środowisku członkom Federacji.
 • Zgodnie z zasadą minimum kosztów personel obsługi ograniczony jest do minimum.
 • Zgodnie z zasadą minimum kosztów – koszty lokalowe ograniczone są do minimum – nic ponad rzeczywiste uzasadnione potrzeby. Względy prestiżowe, jako argument mnożenia przestrzeni dla administracji Federacji są bezwzględnie odrzucane. Prestiż Federacja wynika z pracy jej członków.
 • Federacja wspiera inicjatywy promujące podniesienie efektywności wykonywania zawodów rynku nieruchomości przy jednoczesnym uwzględnieniu oszczędności tej działalności.

Logo Federacji jest znakiem wszystkich członków stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji. Logo Federacji może posługiwać się każde stowarzyszenie członkowskie oraz zrzeszone w nim osoby. Pobierz logo F PPRN

Członek stowarzyszenia zrzeszonego w Federacji ma prawo do posługiwania się pieczęcią członka.

 • Federacja szanując porządek demokratycznego Państwa Prawa akceptuje możliwość przynależności stowarzyszeń członkowskich do innych struktur według ich uznania, bez żadnych ograniczeń, jako wyraz konstytucyjnej wolności zrzeszania się.
 • Federacja w różnorodności organizacyjnej, ścieraniu się pomysłów i poglądów widzi podstawę rozwoju rynku nieruchomości. Federacja broni tych wszystkich, którzy z racji przynależności do ruchu stowarzyszeniowego są szykanowani. Każdy ma prawo zrzeszać się Federacja wspiera powstawanie nowych stowarzyszeń. PATRZ jak założyć stowarzyszenie rynku nieruchomości.
 • Federacja wyróżnia i wynagradza osoby zasłużone dla rynku nieruchomości.
 • Federacja prowadzi swoją działalność w przyjaźni i szacunku do innych organizacji rynku nieruchomości.