Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Torba narzędziowa pośrednika

W „Torbie narzędziowej” będziemy na bieżąco umieszczać wszelki interesujące narzędzia naszej pracy. Pamiętajmy, że wiedza internetowa powinna podlegać weryfikacji w oparciu o aktualne dokumenty. Liczymy zresztą na podpowiedzi wszystkich korzystających ze strony.

Jak sprawdzić przedsiębiorcę, który zawiera z nami umowę pośrednictwa? Sprawdzamy przedsiębiorców – strony umów co do których pośredniczymy.

Jak sprawdzić dane nieruchomości?

Sprawdzamy dane w Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Wyszukujemy Księgę Wieczystą Patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak sprawdzić pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Obecnie jak już zapewne wiesz nie ma obowiązkowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Są licencje fakultatywne, w tym nadawane dla zainteresowanych podnoszeniem swojej wiedzy pośrednikom w obrocie nieruchomościami przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Chcesz sprawdzić czy Twój pośrednik w obrocie nieruchomościami jest w Ogólnopolskim Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Nieruchomości F PPRN posiadających licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

ZAPYTAJ wysyłając e-mail: biuro1@pprn.pl lub zadzwoń telefon tel. 510 069 316. Możesz również sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce patrz link:  https://pprn.pl/posrednicy/zapytaj-o-posrednika-w-obrocie-nieruchomosciami-f-pprn/

Jak sprawdzić działkę:

Sprawdzamy dane dotyczące działek, przeglądamy mapy. Czyli korzystamy z Geoportal.gov.pl. „Projekt GEOPORTAL.GOV.PL to infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi : od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy” – fragment opisu. Patrz strona www.geoportal.gov.pl

Gdzie sprawdzić czy postanowienia umowy nie są klauzulami niedozwolonymi?

Oczywiście najbardziej miarodajny jest rejestr niedozwolonych klauzul umownych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Na stronie www.uokik.gov.pl znajdziesz wiele informacji o problematyce ochrony konkurencji i kosumentów.

Do rejestru niedozwolonych klauzul umownych wpisywane były postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) przed 17.04.2016 r., czyli przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Obecnie, ze względu na zmianę modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy z sądowej na administracyjno-sądową realizowaną przez Prezesa UOKiK, do rejestru trafiają klauzule tylko w tych sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed 17.04.2016 r. W nowych sprawach rozstrzygnięcia dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy wynikają z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w bazie decyzji na stronie internetowej Urzędu.

Pobierz aktualny rejestr niedozwolonych klauzul umownych ze strony uokik http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=835

Gdzie znaleźć informację dotyczącą problematyki ochrony danych osobowych?

Co to są dane osobowe? Jakie są obowiązki administratora danych osobowych. Jakie przepisy regulują problematykę danych osobowych? Na te pytania i inne odpowie nam strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Patrz

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

Gdzie znaleźć informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami z tytułu obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499) (plik pdf 883 KB)

Informacje te znajdziesz w na stronie Ministerstwa Finansów na zakładkach dotyczących bezpieczeństwa finansowego. Patrz

Uwaga Polecamy. Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl. Więcej http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OePUAP

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia 

znajdujący się na stronie www Krajowej Rady Notarialnej  patrz link http://www.rejestry.net.pl/

Karty opisów przedmiotów pośredniczenia.

Karta mieszkania. Pobierz plik.

Karta działki. Pobierz plik.

Karta budynku. http://pprn.pl/wp-content/uploads/2011/09/k_budynku.doc

Karta lokalu (użytkowego). Pobierz plik

Ku pamięci dla pasjonatów starych aktów prawnych podajemy link do nieobowiązującego Kodeksu Zobowiązań w którym była zawarta regulacja dotycząca pośrednictwa Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października weszłow życie 1 lipca 1934 roku. Przestało obowiązywać w roku 1965. (Dz. Ustaw nr 82, poz. 598) http://pprn.pl/wp-content/uploads/2012/06/Kodeks-Zobowiązań1933rok.pdf