Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Statut FEDERACJI – POROZUMIENIE POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

STATUT POROZUMIENIA POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ I – Nazwa. Obszar działalności. Siedziba. Godło. Pieczęcie.

§1. Powołuje się Związek Stowarzyszeń, Federację pod nazwą „POROZUMIENIE POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” – organizację zawodową w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami – związek stowarzyszeń rynku nieruchomości, zrzeszających osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz doradcy w zakresie rynku nieruchomości – w skrócie „PPRN” lub „pprn.pl”. W treści statutu zwany „Federacją”.

§2. Federacja – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości – jest utworzonym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach związkiem stowarzyszeń profesjonalistów rynku nieruchomości.

§3. Federacja posiada osobowość prawną, działa w imieniu i na rzecz sfederowanych stowarzyszeń. Działa w interesie rynku nieruchomości.

§4. Obszarem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Władze naczelne Federacji mają swoją siedzibę w Warszawie.

§5. Federacja może być członkiem oraz współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§6. Federacja swoją działalność opiera na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich za zwrotem poniesionych kosztów. Do prowadzenia spraw administracyjno – biurowych, księgowych może zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy.

§7. Federacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Federacja – „Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości” – pprn.pl i innych ustalonych przez władze Federacji.

§8. Federacja może ustalić swoje godło i odznakę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II – Cele Federacji. Formy działalności Federacji

§9. Federacja jest organizacją społeczną realizującą swoje cele w granicach przepisów prawa. Federacja działa na rzecz rozwoju i rozwiązywania problemów rynku nieruchomości.

§10. Do celów Federacji należy:

a. działanie na rzecz kształtowania i rozwoju zawodów związanych z profesjonalną obsługą rynku nieruchomości,

b. integrowanie środowisk profesjonalistów rynku nieruchomości w szczególności osób zawodowo wykonujących czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz doradcy rynku nieruchomości. Rekomendowanie standardów pracy profesjonalistów wykonujących zawody rynku nieruchomości,

c. podejmowanie inicjatyw i praca na rzecz rozwoju rynku nieruchomości,

d. spełnianie roli związku stowarzyszeń zawodowych pośredników, zarządców, rzeczoznawców majątkowych, doradców rynku nieruchomości, w tym ochrona i podnoszenie znaczenia w społeczeństwie i gospodarce tych zawodów,

e. organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości,

f. wypracowanie we współpracy z innymi organizacjami rynku nieruchomości standardów zawodowych oraz zasad etyki w zakresie wykonywania zawodów rynku nieruchomości,

g. reprezentowanie członków Federacji wobec władz państwowych, samorządowych, stowarzyszeń i podmiotów oraz na forum organizacji i instytucji międzynarodowych.

i. Działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości,

j. działanie na rzecz ochrony zasad wolnego rynku nieruchomości oraz ochrony prawa własności,

k. działanie na rzecz ruchu stowarzyszeniowego w szczególności członków Federacji,

l. działanie na rzecz rozwoju doradztwa na rynku nieruchomości.

§11. Federacja osiąga swoje cele poprzez:

a. podejmowanie inicjatyw lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, branżowych i o charakterze ogólnym; kongresów, konferencji, zjazdów, szkoleń, seminariów, spotkań,

b. współdziałanie z organami samorządowymi, państwowymi z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami, redakcjami,

c. prowadzenie działalności w zakresie wydawania książek, opracowań specjalistycznych, czasopism zgodnie z odpowiednimi przepisami, promocja doświadczeń polskiego rynku nieruchomości i doświadczeń własnych stowarzyszeń zawodowych wobec profesjonalistów z innych krajów, oraz prezentację doświadczeń z innych krajów na krajowym rynku nieruchomości,

d. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wiedzy zawodowej profesjonalistów rynku nieruchomości,

e. reprezentowanie członków Federacji wobec opinii publicznej, władz i organów samorządowych i państwowych oraz innych organizacji, przekazywanie wspólnych stanowisk, poglądów i opinii dotyczących regulacji działalności gospodarczej, systemu prawa gospodarczego, prawa podatkowego, w szczególności w zakresie rynku nieruchomości, uregulowań prawnych w zakresie rynku nieruchomości oraz sytuacji zawodów rynku nieruchomości,

f. opiniowanie procesu legislacyjnego w zakresie dotyczącym działalności zawodowej lub gospodarczej osób działających na rynku nieruchomości,

g. działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na rynku nieruchomości,

h. wytyczanie wobec członków Federacji kierunków działalności istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych,

i. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów rynku nieruchomości,

j. podejmowanie działań wspólnych w interesie członków Federacji,

k. organizowanie i wspieranie lokalnych i ogólnopolskich sieci wymiany ofert nieruchomości.

ROZDZIAŁ III – Członkowie Federacji. Prawa i Obowiązki członków Federacji.

§12. Członkowie Federacji dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających.

§13. 1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie zrzeszające profesjonalistów rynku nieruchomości w szczególności zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości lub doradcy w zakresie rynku nieruchomości.

2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia nowego członka zwyczajnego następuje uchwałą Rady Naczelnej.

W przypadku odmowy przyjęcia Rada Naczelna uzasadnia decyzję.

3. Stowarzyszenie ubiegające się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych składa do Zarządu Federacji wniosek o przyjęcie w poczet członków Federacji.

4. Do wniosku określonego w punkcie 3. Stowarzyszenie załącza:

a. informację o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia;

b. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

c. poświadczony przez władze Stowarzyszenia statut;

d. listę członków stowarzyszenia;

e. uchwałę właściwego organu Stowarzyszenia o przystąpieniu do Federacji;

5. Zarząd Federacji w przypadku dostrzeżonych braków we wniosku wzywa do ich uzupełnienia pod rygorem zwrotu wniosku bez rozpatrzenia sprawy.

6. Zarząd Federacji, wysyła informację o ubiegającym się o członkostwo Stowarzyszeniu do członków Federacji, wyznaczając termin do wyrażenia opinii, które są przedstawiane na Radzie Naczelnej.

7. Zarząd Federacji przedstawia Radzie Naczelnej wniosek o przyjęcie w poczet członków na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej licząc od daty złożenia wniosku o którym mowa w punkcie 3 i 4,

§14. 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a. Udziału poprzez swoich przedstawicieli we władzach Federacji i innych organach kolegialnych powoływanych przez te władze,

b. wpływania na kierunek działalności Federacji poprzez statutowe organy Federacji,

c. wspierania się Federacją dla realizacji własnych celów statutowych,

d. korzystania z godła i logo Federacji.

§15. 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a. realizacji celów Federacji,

b. przestrzegania Statutu Federacji oraz uchwał władz Federacji,

c. opłacania składek członkowskich.

§16. 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, akceptująca Statut i działalność Federacji, po przedstawieniu pisemnego wniosku i przyjęciu przez Radę Naczelną. Dla przyjęcia w poczet członków wspierających stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający ma prawo do:

a. uczestniczenia w życiu Federacji wg zasad ustalonych uchwałą Rady Naczelnej ,

b. posługiwania się godłem i odznaką Federacji na zasadach ustalonych uchwałą Rady Naczelnej,

c. do uczestnictwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach wg swojego uznania.

3. Członek wspierający ma obowiązek:

a. przestrzegania Statutu i uchwał władz Federacji,

b. opłacania składek członkowskich określonych uchwałą o przyjęciu w poczet członków.

§17. 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,

b. wykluczenia przez Radę Naczelną na skutek nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w Statucie Federacji,

c. rozwiązania Stowarzyszenia lub utraty przez nie osobowości prawnej.

2. Rada Naczelna może zawiesić Stowarzyszenie w prawach członka Federacji w przypadku zalegania przez nie z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

3. Po upływie kolejnych trzech miesięcy nie płacenia składek od daty zawieszenia Stowarzyszenia, Rada Naczelna może wykluczyć Stowarzyszenie z Federacji.

ROZDZIAŁ IV – USTRÓJ I WŁADZE FEDERACJI.

§18. 1. Władzami Federacji Polskiego Rynku Nieruchomości są:

a. Rada Naczelna będąca zebraniem delegatów – przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji;

b. Zarząd Federacji składający się z trzech do siedmiu członków w tym Prezydenta, jednego lub dwóch Wiceprezydentów;

c. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Organami doradczymi Federacji są w szczególności:

a. Rada Programowa Federacji,

b. Komisje Federacji.

3. Komisje Federacji i Radę Programową Federacji powołuje Rada Naczelna określając w uchwale o powołaniu ich zakres działalności, regulamin działania, organizację i skład. Przewodniczących Komisji i Rady Programowej wybierają członkowie Komisji spośród swojego grona. Kadencja władz Komisji i Rady Programowe trwa jednoczesna z kadencją władz Federacji. Komisje i Rada Programowa ze swojej działalności składają sprawozdanie przed Radą Naczelną.

§19. 1. W skład władz Federacji wchodzą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach będących członkami zwyczajnymi Federacji.

2. Wszystkie wybory do władz Federacji odbywają się w sposób tajny.

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest jednoczesna i trwa 4 lata. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Funkcja Prezydenta może być pełniona przez tą samą osobę nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

§20. 1. Najwyższą władzą Federacji jest Rada Naczelna będąca zebraniem delegatów – przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. W posiedzeniu Rady Naczelnej uczestniczą delegaci, członkowie władz Federacji oraz zaproszone przez Zarząd osoby.

2. Delegatami do Rady Naczelnej są dwie osoby – przedstawiciele Stowarzyszenia członka zwyczajnego Federacji.

3. Rada Naczelna może zbierać się na posiedzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

4. Posiedzenia zwyczajne Rady Naczelnej odbywają się co najmniej raz na pół roku i zwołuje je Zarząd Federacji poprzez zawiadomienie drogą elektroniczną lub pisemną na 14 dni przed terminem posiedzenia. Zwołując posiedzenie zwyczajne Zarząd może zastrzec, że w przypadku braku quorum, drugi termin wyznaczony będzie 30 minut po pierwszym terminie.

5.Posiedzenie nadzwyczajne Rady Naczelnej zwołuje Zarząd Federacji w terminie 35 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie:

a. z inicjatywy Zarządu lub,

b. w wyniku wspólnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych lub,

c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Posiedzenia Rady Naczelnej prowadzi wybrany spośród delegatów Przewodniczący.

7. W posiedzeniach Rady Naczelnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Komisji i innych organów wymienionych w statucie.

8. Zawiadomienie o zwołaniu Rady Naczelnej zawiera między innymi termin, miejsce i porządek obrad Rady Naczelnej.

9. Zarząd Federacji powinien dołączyć do zawiadomienia określonego w punkcie 8 treść proponowanych projektów uchwał Rady Naczelnej. Projekty uchwał powinny być dołączone w szczególności w sprawach skomplikowanych, wymagających znacznego czasu, fachowej wiedzy do zapoznania się z ich treścią oraz istotnych dla Federacji.

10. Rada Naczelna podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym członkom Federacji w zawiadomieniu.

§21. 1. Rada Naczelna uchwala regulamin obrad Rady Naczelnej.

2. Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej ½ ogólnej liczby głosów Rady Naczelnej, jeżeli obrady zostały rozpoczęte w pierwszym terminie.

3. W przypadku rozpoczęcia obrad w drugim terminie, uchwały Rady Naczelnej zapadają bez względu na liczbę obecnych delegatów i głosów.

4. Uchwały dotyczące zmiany statutu zapadają większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej 1/2 głosów ogólnej liczby głosów Rady Naczelnej.

5. Każdy delegat Rady Naczelnej ma jeden głos i nie może ustanawiać pełnomocników.

§22. 1. Rada Naczelna wybiera i odwołuje spośród osób zrzeszonych w organizacjach będących członkami zwyczajnymi

a. Zarząd w składzie 3 do 7 członków Zarządu w tym Prezydenta, jednego lub dwóch Wiceprezydentów i członków Zarządu,

b. Komisję Rewizyjną w składzie 3 do 5 członków Komisji w tym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza,

c. Nie można łączyć członkostwa Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Federacji.

2. Dla ważności wyboru Prezydenta wymagane jest uzyskanie powyżej 50% głosów.

3. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów, przeprowadzana jest druga tura głosowania, w której bierze udział dwóch kandydatów o najwyższej ilości głosów uzyskanych w pierwszej turze. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

4. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów.

5. W czasie trwania kadencji władz Federacji uzupełnienie ich składów będzie następowało w trybie określonym w §22.

6. Rada Naczelna określa ilość członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W braku takiej uchwały przyjmuje się dla Zarządu 3 członków, dla Komisji Rewizyjnej 3 członków.

§23. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorczym Federacji.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na pół roku.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały przy obecności co najmniej 1/2 ilości członków Komisji.

§24. 1. Zarząd Federacji w osobach Prezydenta, jednego lub dwóch Wiceprezydentów i członków Zarządu jest organem wykonawczym Federacji. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej jeden raz na kwartał.

2. Zarząd Federacji:

a) kieruje jej działalnością i reprezentuje Federację na zewnątrz;

b) realizuje uchwały Rady Naczelnej;

c) opracowuje projekty planów i programów działalności Federacji,

d) koordynuje pracę Komisji problemowych i zespołów oraz innych organów powołanych przez Radę Naczelną;

e) zatrudnia pracowników lub inne osoby określając ich stanowisko i zakres obowiązków.

f) przygotowuje projekt budżetu Federacji,

g) rekomenduje Radzie Naczelnej sprawy przyjęcia w poczet członków Federacji i utraty członkostwa.

h) rekomendowanie Radzie Naczelnej nadawania wyróżnień,

i) podejmuje uchwały o przystąpieniu Federacji do innych organizacji krajowych i zagranicznych.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezydent lub wskazany przez niego Wiceprezydent w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.

4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli podjęte zostały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Prezydenta lub wyznaczonego przez niego Wiceprezydenta.

5. Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Federacji uprawniony jest samodzielnie Prezydent Federacji lub Wiceprezydent łącznie z innym członkiem Zarządu Federacji.

§25. W ramach struktury organizacyjnej Federacji dla rozwiązania lub analizy określonych problemów lub załatwienia określonych spraw mogą być powołane grupy robocze i zespoły problemowe.

§26. Do zakresu działania Rady Naczelnej należy:

a. uchwalenie zmian statutu Federacji,

b. przyjmowanie, wykluczanie członków,

c. uchwalanie kierunków, planów i programów działania Federacji,

d. określanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach istotnych dla rynku nieruchomości.

e. podejmowanie uchwał w sprawie organizacji przedsięwzięć istotnych dla rynku nieruchomości.

f. uchwalanie wysokości składek i kwot wpisowych członków Federacji,

h. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Federacji sprawach nieregulowanych tym statutem,

i. uchwalanie regulaminów Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową,

j. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Federacji przedstawionych przez Zarząd Federacji oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

k. uchwalenie budżetu Federacji i przyjęcie sprawozdania z jego wykonania,

l. wyrażenie zgody na nabywanie środków trwałych o wartości powyżej 50 000 zł, na nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz zaciąganie kredytów.

m. przyjmowanie sprawozdań z prac organów doradczych Federacji.

n. uchwalanie regulaminów nadawania wyróżnień, oraz ich nadawanie.

§27. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. wykonywanie kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Federacji pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Rady Naczelnej,

b. przedstawienie Radzie Naczelnej oceny działalności Federacji i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

c. kontrola wykonania budżetu.

§28. Komisja Rewizyjna może:

a. żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Federacji i jej organów,

b. uczestniczyć w obradach Rady Naczelnej oraz w posiedzeniach Zarządu i innych organów Federacji z głosem doradczym.

§29. Rada Programowa opiniuje projekty planów i programów działań Federacji. Wnioskuje do Rady Naczelnej lub Zarządu o podjęcie określonych działań programowych, inicjatyw ustawodawczych, o wydawanie określonych opinii i oświadczeń.

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK i FINANSE FEDERACJI

§30. Federacja może posiadać majątek ruchomy lub nieruchomy.

§31. Na fundusze Federacji składają się:

a. Wpływy:

wpływy z kwot wpisowych,

wpływy ze składek członków,

wpływy z niedochodowej działalności statutowej.

b. dotacje lub wpłaty ze strony członków wspierających lub innych podmiotów,

c. wpływy z działalności gospodarczej,

d. darowizny.

§32. 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej.

2. Dla prowadzenia spraw administracyjnych, biurowych, księgowych Federacja może zawierać umowy o pracę, zlecenia lub inne umowy z osobami pracującymi na rzecz Federacji.

3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie obowiązującym prawem oraz według zasad określonych przez Radę Naczelną. Dochód z działalności gospodarczej Federacja przeznacza dla realizacji celów statutowych.

4. Zobowiązania majątkowe w imieniu Federacji zaciągają: do kwoty 10 000zł ( dziesięć tysięcy zł) samodzielnie Prezydent lub Wiceprezydent a powyżej kwoty tej kwoty Prezydent lub Wiceprezydent z innym członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ VI – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ FEDERACJI

§33. Zmian statutu Rada Naczelna dokonuje w trybie § 21 pkt 4.

§34. 1. Rada Naczelna uchwałą może rozwiązać Federację większością 2/3 ogólnej liczby głosów Rady Naczelnej przy obecności co najmniej 2/3 członków Federacji.

2.Uchwała o rozwiązaniu Federacji powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.

3.Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Federacji muszą być zawarte w porządku posiedzenia Rady Naczelnej, doręczonym członkom Rady na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu.

—————————————————-

1) Przyjęto dnia 06.08. 2008 roku w Warszawie.

2) Zmieniono w dniu 04.03.2009 roku w Warszawie na Zebraniu Założycielskim Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.