Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Jak założyć stowarzyszenie czyli – Inkubator Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości

Założenie własnego stowarzyszenia zawodów rynku nieruchomości jest formalnie prostą sprawą. Jeśli natraficie Państwo na trudności nasi eksperci doradzą. Istotną podstawę stanowi  strona merytoryczna. Jednakże ani podstawy formalne, ani merytoryczne uzasadnienie nie są przyczynami powstania stowarzyszeń a przynajmniej nie powinny być  wyłącznym ich powodem. Niezbędne jest to Coś  – autentyczna potrzebą zrzeszenia się niezależnych, różnych osób dla wspólnych celów. Tym Coś jest poczucie więzi emocjonalnej dla zrealizowania wspólnych celów, tym coś jest wspólnota odczuwania.

Jeśli zbierze się przynajmniej 7 osób odczuwających podobnie, to swoje zamierzenia są w stanie ubrać w określoną przez nich formę i wypełnić je treścią celów i sposobów działania. Jeśli jest w danym regionie choćby kilka osób chcących zmian zapraszamy do nas my wiemy o innych podobnie myślących pomożemy Wam założyć stowarzyszenie.

Aktem założycielskim jakim jest uchwała o powołaniu stowarzyszenia w oparciu o przyjęty statut powstaje wspólnota – grupa niezależnych, oddzielnych osób dla realizacji wspólnych celów zaczyna być wspólnotą.

Podstawą dla wolności zrzeszania się jest Konstytucja RP, która w Art. 12. stanowi „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.”

Ustawa prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.Pobierz tekst ujednolicony Prawa o Stowarzyszeniach

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Pobierz tekst ujednolicony ze strony Sejmu RP

Przepisy wykonawcze Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Pobierz ze strony Sejmu RP

Dokumenty potrzebne do założenia Stowarzyszenia Sekwencja wydarzeń. Jak założyć stowarzyszenie – krok po kroku. Patrz strona ngo.pl poradnik organizacji pozarządowych

Druki rejestracyjne – Formularze wniosków do KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Patrz i pobierz odpowiedni formularz

Bierz sprawy w swoje ręce.