Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Zasady funkcjonowania dobrowolnego licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania dobrowolny, ogólnopolski, licencyjny systemu kompetencyjno-jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Zasady funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno-jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości dla podniesienia jakości świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości usług, dla dobra konsumentów wprowadza dobrowolny, powszechny ogólnopolski system potwierdzania kwalifikacji i kompetencji zawodów rynku nieruchomości F PPPRN jako ideową kontynuację dotychczasowego systemu licencjonowania, wolnego od wad, dostosowanego do nowoczesnego rynku nieruchomości.

1. [Termin wejścia w życie systemu]

System potwierdzania kwalifikacji i kompetencji wprowadza się z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2. [Zakres podmiotowy systemu]

Dobrowolny system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji F PPRN pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości ma charakter powszechny i obejmuje:

a. Osoby, które uzyskały licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencję zarządcy nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przed wejściem w życie przepisów deregulacyjnych. Osoby te po przystąpieniu do systemu mają prawo otrzymania w ramach systemu kompetencyjno-jakościowego opisaną niżej Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN lub odpowiednio Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN. (Patrz Uwagę poniżej)

b. Osoby, które dotychczas nie posiadały licencji w trybie dotychczas obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile spełnią wskazane niżej warunki uzyskania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub odpowiednio Licencji Zarządcy Nieruchomości F PPRN.

3. [Powszechność i Dobrowolność Systemu]

Dobrowolny (fakultatywny) system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji F PPRN pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości – ma charakter powszechny, niezależny od członkostwa lub braku takiego członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub federacji. System kompetencyjno-jakościowy licencjonowania F PPRN jest rekomendowany opinii publicznej, jako system promowania profesjonalistów rynku nieruchomości.

4. [Warunki uzyskania Licencji]

Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN lub odpowiednio Licencję Zarządcy F PPRN nadaje Zarząd FPPRN osobie fizycznej po spełnieniu następujących warunków:

a. W przypadku wskazanym w Pkt 2 lit a

złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienia do systemu kompetencyjno-jakościowego wraz załącznikiem dokumentujących posiadanie licencji nadanej w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.

b. W przypadku wskazanym w Pkt 2 lit. b.

złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienie do systemu kompetencyjno-jakościowego wraz z załącznikami dokumentującymi wymogi kwalifikacyjno-jakościowe,

posiadanie minimum średniego wykształcenia,

ukończenie kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub odpowiednio zarządcy nieruchomości, autoryzowanego przez Federację PPRN, przeprowadzonego stacjonarnie lub online za pomocą programów i urządzeń bezpośredniego kontaktu audio i wideo (Internet), uwzględniającego minimalne wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez Zarząd F PPRN lub ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych autoryzowanych przez Federację PPRN, uwzględniających minimalne wymogi programowe dla kursów licencyjnych pośrednika i zarządcy nieruchomości ustalone przez Zarząd F PPRN,

ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych autoryzowanych przez Federację PPRN, uwzględniających minimalne wymogi programowe dla kursów licencyjnych pośrednika i zarządcy nieruchomości ustalone przez Zarząd F PPRN

zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencyjnego na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub odpowiednio zarządcy nieruchomości. Zarząd określi uchwałą przebieg egzaminu licencyjnego, zakres wymaganej na egzaminie wiedzy i koszty uczestnictwa w egzaminie licencyjnym.

4a. [Uznanie wcześniejszych kwalifikacji]

Wymóg ukończenia kursu licencyjnego na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub na zarządcę nieruchomości określony w punkcie 4 lit. b zostaje spełniony:

w przypadku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych uwzględniających wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez Zarząd F PPRN po przedstawieniu stosownego dokumentu,

w przypadku ukończenia przed końcem roku 2013 jakichkolwiek kursów licencyjnych, studiów podyplomowych, studiów – uwzględniających obowiązujące dla potrzeb uzyskania licencji wymogi określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami – pod warunkiem przedstawienia stosownego potwierdzającego ten fakt dokumentu.

5. [Dokument licencyjny]

Licencja, to dokument potwierdzający spełnienie warunków kompetencyjnych i jakościowych określonych przez Zarząd F PPRN. Dokument jest wydawany w formacie A3 i jest drukiem ścisłego zarachowania. Licencja dostępna będzie również w formacie legitymacyjnym. Dokumenty licencyjne wydaje się osobie zainteresowanej za zwrotem kosztów ich wytworzenia i przesyłki. Zarząd określi uchwałą koszty wytworzenia i przesłania licencji.

6. [Rejestr licencjonowanych pośredników i zarządców F PPRN]

Osoby, które uzyskały licencję pośrednika lub zarządcy w trybie określonym w pkt 4 zostaną wpisane do rejestru pośredników i zarządców rekomendowanych przez F PPRN.

7. [Przystąpienie do systemu]

Wniosek o wydanie licencji składa się wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do systemu kompetencyjno-jakościowego FPPRN.
System kompetencyjno-jakościowy obejmuje:

a. Obowiązek kształcenie ustawicznego, jako sposobu na podnoszenie wiedzy zawodowej. Obowiązek kształcenia ustawicznego obejmuje uczestniczenie w okresie 1 roku w co najmniej 16 godzinach kształcenia zawodowego.

b. Przestrzeganie zasad etyki i standardów zawodowych – Dekalogu profesjonalisty rynku nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

8. [Utrata licencji]

Zarząd F PPRN osobom nie wypełniającym obowiązków określonych w pkt 7 a i b może zawiesić licencję na czas oznaczony do 3 miesięcy lub odebrać licencję. Utrata licencji F PPRN następuje także z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w systemie kompetencyjno-jakościowym F PPRN przez osobę zainteresowaną poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zarządu F PPRN.

9. [Minimum programowe]

Ustala się 48 godzinne minimum programowe dla kursów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i odpowiednio zarządcy nieruchomości. Tekst minimum programowego jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.

10. [Internetowy Serwis Licencyjny]

Federacja PPRN prowadzi Internetowy Serwis Licencyjny uwzględniający opisane wyżej zasady i utrzymuje stosowne domeny internetowe.

Załączniki
1. Dekalog profesjonalisty rynku nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Patrz LINK
2. Minimum programowe F PPRN kursów licencyjnych dla pośredników i zarządców. Patrz LINK

Przyjęto Uchwałą Zarządu F PPRN w dniu 13 grudnia 2013 roku, zmiany w dniu 1 stycznia 2014r. Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Prezydent F PPRN
Zbigniew Kubiński

* UWAGA!

Prawo ubiegania się o dobrowolne – fakultatywne licencję FPPRN bez egzaminu na podstawie starych nieobowiązujących już licencji państwowych przysługuje czasowo do końca 2019 roku. Podstawową formą otrzymania licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości FPPRN jest tryb egzaminacyjny. Zarząd FPPRN zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej FPPRN ustalił, że uproszczony tryb bez egzaminacyjny dla osób posiadających do końca 2013 roku licencje państwowe będzie funkcjonował do końca 2019 roku. Od 2020 roku licencje FPPRN można będzie otrzymać jedynie w trybie egzaminacyjnym. Od 1 stycznia 2020 roku podstawową formą otrzymania licencji FPPRN jest egzamin. (na podstawie uchwał Zarządu z: 30 grudnia 2014 r, 22 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. 2 stycznia 2019 r.) Wnioski złożone do końca 2019 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej w dacie złożenia wniosku do końca 2019 roku.

Przydatne LINKI

Jak otrzymać fakultatywną Licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Patrz LINK

Jak otrzymać fakultatywną Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Patrz LINK

Jak otrzymać fakultatywny Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości Patrz LINK