Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Jak otrzymać fakultatywną Licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości?

  Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania dobrowolny ogólnopolski, licencyjny system kompetencyjno – jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

  Aby otrzymać dobrowolną – fakultatywną Licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości należy spełnić warunki określone w Zasadach funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Więcej informacji patrz LINK.
  Zgodnie z tymi Zasadami osoba zainteresowana zdobyciem fakultatywnej Licencji Zarządcy F PPRN powinna spełnić szereg warunków między innymi; powinna posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny na zarządcę nieruchomości –  autoryzowany przez F PPRN, którego program uwzględnia minimalne wymogi programowe dla kursów F PPRN. Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową * (patrz poniżej uwagi). Jednorazowa opłata za wydanie bezterminowej licencji wynosi:

  – w trybie egzaminacyjnym łącznie 250 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 170 zł i potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 80 zł)

  -w trybie bez egzaminacyjnym 150 zł.

  Opłata obejmuje między innymi zryczałtowane koszty wytworzenia licencji ( przygotowanie projektu, koszty materiałowe i koszty wydrukowania – druk w formie papierowego dokumentu format A- 3), koszty wytworzenia licencji plastikowej (projekt, materiały przygotowanie, produkcja) dwustronnie drukowanej z fotografią wielkością odpowiadającej formatowi karty kredytowej, koszty opakowania i koszty doręczenia przesyłki. Po otrzymaniu licencji zostanie dokonany bezpłatny wpis do Ogólnopolskiego Rejestru Zarządców Nieruchomości F PPRN osób posiadających licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rejestr nie jest publikowany – zainteresowane osoby mogą zwrócić się z zapytaniem drogą mailową lub telefonicznie czy dana osoba posiada ważną licencję F PPRN patrz LINK

  * UWAGA!
  Prawo ubiegania się o licencję F PPRN bez egzaminu na podstawie starych (sprzed deregulacji) nieobowiązujących już licencji państwowych przysługuje czasowo do końca 2017 roku. Podstawową formą otrzymania licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości F PPRN jest tryb egzaminacyjny. Zarząd F PPRN zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej F PPRN ustalił, że uproszczony tryb bez egzaminacyjny dla osób posiadających do końca 2013 roku licencje państwowe będzie funkcjonował do końca 2017 roku. Od 2018 roku licencje F PPRN można będzie otrzymać jedynie w trybie egzaminacyjnym. Od 1 stycznia 2018 roku podstawową formą otrzymania licencji F PPRN jest egzamin. (na podstawie uchwał Zarządu z: 30 grudnia 2014 r, 22 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2017 r.) Uwaga posiadacze starych państwowych licencji w nowych dokumentach licencyjnych honorujemy dotychczasowe ich numery.

  Informacje o kursach zawodowych na Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN otrzymacie państwo w naszych Stowarzyszeniach członkowskich oraz w sekretariacie Federacji PPRN. Patrz LINK

  A oto fragmenty ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujące problematykę zarządzania od 1 stycznia 2014 roku (po deregulacji):

  „Art. 185 ust. 2. Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”,

  „Art. 186 ust. 3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

  Co zrobić aby rozpocząć procedurę uzyskania Licencji Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Wypełnij wniosek i wyślij.
  UWAGA! Po wypełnieniu wniosku – pojawi się przycisk „WYŚLIJ”.