Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Stowarzyszenia członkowskie F PPRN

Zrzeszone organizacje

Członkami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości są następujące organizacje:

Częstochowskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

no-logo
Adres

Wały Dwernickiego 101/105

42-200 Częstochowa

tel. 34 324 58 76

Numer KRS

0000100529

Władze

Zarząd

Prezes: Ludwik Madej

Wiceprezes: Maria Jędryka - Jarząbek

Wiceprezes: Tomasz Puch

Członek Zarządu: Robert Palacz

Skarbnik: Katarzyna Kalinowska

Komisja Rewizyjna

Członek: Jan Marek Krykowski

Członek: Anna Bieniek

Członek: Wojciech Hutny

Dolnośląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

Adres

http://dsrn.pl

ul. Podwale 15 lok. 1B

50-043 Wrocław

e-mail: biuro@dsrm.pl

tel. 693 080 530

Numer KRS

0000346613

Władze

Zarząd

Prezes: Jarosław Mróz

Wiceprezes: Grzegorz Stumpf

Skarbnik: Stanisława Mońko

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Leszek Grabarczyk

Członek: Andrzej Jakiel

Członek: Zbigniew Kozubek

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Milko Stokłosa

Członek: Jakub Dębiczak

Członek: Romuald Stec

Cele działalności

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w granicach obowiązującego prawa. Celem Stowarzyszenia jest integracja zawodowa, podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców.

 1. W szczególności Stowarzyszenie:

1/ podejmuje działania na rzecz kształtowania i rozwoju zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości, ochrony praw zawodowych oraz podnoszenia rangi tych zawodów;

2/ wypracowuje normy etyki zawodowej oraz zasady współdziałania i integracji środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców;

3/ upowszechnia wiedzę o problematyce obrotu nieruchomościami;

4/ tworzy system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pośredników, rzeczoznawców i zarządców;

5/ reprezentuje interesy pośredników, rzeczoznawców i zarządców wobec organów administracji państwowej i lokalnej, innych organizacji oraz publikatorów;

 1. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

1/ prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów;

2/ prowadzenie działalności wydawniczej;

3/ podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia;

4/ współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami.

Lubelskie Stowarzyszenie Pośredników i Ekspertów Rynku Nieruchomości

lspe-logo
Adres

http://www.mls-lublin.pl/

Siedziba:

ul. Wertera 54

20-713 Lublin

tel. 81 743-67-33

e-mail: info@lokata.lublin.pl

Adres do korespondencji:

21-100 Lubartów

ul. Bema 4

tel. 606 240 916

Numer KRS

0000221229

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Zuzanna Sitarz

Wiceprezes Zarządu: Jerzy Dzikowski

Członek Zarządu, skarbnik: Joanna Kocot

Członek Zarządu: Marzena Łojek

Członek Zarządu: Sławomir Gański

Komisja Rewizyjna:

Anna Byjoś

Anna Turowska

Marcin Błażyński

Sąd Koleżeński:

Iwonna Gańska

Agnieszka Zając

Grzegorz Granda

Cele działalności

Stowarzyszenie ma za zadanie rozwiązywanie problemów środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami oraz promowanie innych specjalistów zawodowo związanych z obsługą rynku nieruchomości.
Celem działalności Stowarzyszenia w szczególności jest:
a) obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia
b) popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej
c) dbałość o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków Stowarzyszenia,
d) popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia na zasadach nadrzędności interesu wspólnego przy poszanowaniu indywidualnych różnic i odrębności
e) działanie na rzecz standaryzacji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
f) organizowanie kooperacji pomiędzy zwyczajnymi a wspierającymi członkami Stowarzyszenia reprezentującymi różne specjalności zawodowe,
g) wypracowywanie zasad współpracy z organami i instytucjami obsługującymi rynek nieruchomości.
h) przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami
i) wypracowywanie opinii środowiska we wszystkich istotnych dla niego kwestiach,
j) reprezentowanie ogółu członków Stowarzyszenia wobec mediów, szeroko rozumianej administracji państwowej, samorządowej i spółdzielczej, organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych,
k) realizacja zadań w zakresie: wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:
a) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnego z najwyższymi standardami, zasadami prawa, wiedzy i etyki,
b) upowszechnianie zasad etyki zawodowej, jak również egzekwowanie przestrzegania tych zasad,
c) wypracowywanie, ujednolicanie oraz stałe doskonalenie standardów i procedur zawodowych jak również kontrola stosowania standardów ustanowionych jako obowiązujące
d) potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zakresie pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami
e) podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do propagowania nowoczesnych metod i standardów pracy w obrocie nieruchomościami, inspirowanie w w/w zakresie mediów
f) tworzenie warunków rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny standardów, technik, organizacji i metod pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, analizy i rozwoju nieruchomości, prawa, ekonomii, budownictwa, przetwarzania danych i innych dziedzin pokrewnych a także kursów i konwersatoriów językowych
g) prowadzenie biblioteki i czytelni, organizowanie zebrań dyskusyjnych, seminariów, odczytów, konferencji, wystaw i innych imprez służących realizacji celów statutowych oraz integracji środowiska zawodowego,
h) wspomaganie wdrażania i stosowania nowoczesnych technik współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz popieranie podobnych inicjatyw na płaszczyźnie ogólnokrajowej.
i) Zabezpieczenie technicznych warunków funkcjonowania i rozwoju działającego w ramach Stowarzyszenia systemu wymiany ofert w obrocie nieruchomościami
j) organizowanie wspólnych przedsięwzięć reklamowych, w tym utrzymywanie platformy internetowej pod domeną mls-lublin.com.pl a w dalszej perspektywie wydawanie regionalnego czasopisma informacyjno-ogłoszeniowego poświęconego obsłudze rynku nieruchomości
k) korzystanie dla realizacji celów statutowych z wiedzy, doświadczenia zawodowego, pomocy rzeczowej i finansowej członków wspierających
l) realizowanie na rzecz członków wspierających umownie ustalonych świadczeń promocyjno - reklamowych,
m) wydawanie poświadczeń rekomendacji usług świadczonych przez członków wspierających - zgodnie z regulaminami uchwalonym przez Zarząd,
n) nawiązywanie i utrzymywanie łączności i współpracy w zakresie zbieżnych celów zawodowych z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
o) zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia w prace komisji i zespołów problemowych.
p) formułowanie wobec członków Stowarzyszenia zaleceń istotnych dla realizacji celów statutowych,
q) bieżące informowanie członków Stowarzyszenia o pracach jego organów
r) przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia, przedstawianie organom administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjom społecznym i gospodarczym stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia
s) promowanie województwa lubelskiego na rzecz pozyskiwania inwestorów, rozwoju regionalnego i integracji europejskiej;
t) wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego,
u) uczestniczenie w działalności gospodarczej wyłącznie poprzez udział kapitałowy w innych podmiotach,
v) ochronę sfery materialnych interesów członków Stowarzyszenia,

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

osrn-logo
Adres

www.osrn.pl

Siedziba:

ul. Krakowska 37

45-075 Opole

tel. (0-77) 441 79 40

fax. (0-77) 423 12 80

e-mail: biuro@osrn.pl

Numer KRS

0000124336

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Andrzej Jakiel

Wiceprezes Zarządu: Piotr Ociepa

Wiceprezes Zarządu: Konrad Wotka

Członek Zarządu: Andrzej Kormanek

Członek Zarządu: Krzysztof Krysztofiak

Komisja Rewizyjna:

Bożena Gut-Mostowy

Grażyna Habrajska

Sąd Koleżeński:

Jacek Konowalczuk

Agnieszka Kuśmirska

Elżbieta Szczygielska - Borska

Rzecznik Dyscyplinarny:

Janina Jakimiak

Cele działalności

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1) działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości poprzez promowanie wysokiej jakości usług,

2) prowadzenie działań edukacyjnych, badawczych i promocyjnych zmierzających do promowania wszelkich przejawów i inicjatyw proekologicznych, ochrony środowiska i energooszczędności w zakresie planowania, projektowania i utrzymania obiektów budowlanych, a także z uwzględnieniem potrzeb Opolskiej Strefy Demograficznej,

3) opiniowanie uregulowań prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami i działalności zawodów rynku nieruchomości,

4) kształtowanie opinii i ocen tyczących zawodów rynku nieruchomości,

5) tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

6) dbałość o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji,

7) tworzenie podstaw do współdziałania podmiotów rynku nieruchomości wspierających innowacyjność i poziomą współpracę,

8) promocja prokonsumenckich praktyk podmiotów uczestniczących i obsługujących rynek nieruchomości,

9) dbałość o wysokie kwalifikacje zawodowe, właściwy poziom etyki, solidarność zawodową członków,

10) reprezentacja oraz ochrona interesów członków oraz środowiska zawodów rynku nieruchomości wobec władz i administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych - krajowych i zagranicznych,

11) współpraca międzynarodowa w zakresie rynku nieruchomości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu, a także sądami powszechnymi, wyższymi uczelniami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rynku i gospodarki nieruchomościami,

3) udział w tworzeniu rynku nieruchomości,

4) promocję i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,

5) organizowanie kursów, szkoleń, odczytów, seminariów, wystaw i prezentacji dotyczących rynku nieruchomości, nowych technologii, innowacji technicznych, pro ekologii, energooszczędności, alternatywnych źródeł energii,

6) potwierdzanie, opiniowanie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody rynku nieruchomości oraz kandydatów do tych zawodów zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi i regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,

7) prowadzenie samodzielnej i we współpracy działalności gospodarczej w zakresie wydawniczym, szkoleń, kursów, porad prawnych, podnajmu pomieszczeń biurowych oraz innej działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

8) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

9) powoływanie inicjatyw klastrowych i przystępowanie do klastrów,

10) współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju (B+R) i wdrażania celów Stowarzyszenia,

11) prowadzenie specjalistycznego wydawnictwa prasowego oraz internetowego prezentującego lokalny rynek nieruchomości,

12) organizację spotkań z lokalną społecznością w zakresie wdrażania nowych technologii dotyczących energii odnawialnej i ochrony środowiska oraz pokrewnych celów,

13) współpraca międzypokoleniowa, między innymi w ramach programów unijnych.

Płockie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

psrn-logo
Adres

Siedziba:

ul. Kolberga 5

09-407 Płock

e-mail: stowarzyszeniepsrn@gmail.com

strona: http://psrn.plock.pl/nieruchomosci,opsrn,1.html

Numer KRS

0000332956

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Andrzej Więcławski

Wiceprezes Zarządu: Agnieszka Lange

Skarbnik: Krzysztof Morze

Cele działalności

Celem Stowarzyszenia jest /według założeń statutowych/:

- integracja zawodowa,

- podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności

- oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska pośredników,

rzeczoznawców i zarządców.

I. W szczególności Stowarzyszenie:

1. podejmuje działania na rzecz kształtowania i rozwoju pośrednika w obrocie

nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, ochrony praw zawodowych oraz

podnoszenia rangi tych zawodów,

2. wypracowuje normy etyki zawodowej oraz zasady współdziałania i integracji

środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców,

3. upowszechnia wiedzę o problematyce obrotu nieruchomościami,

4. tworzy system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pośredników,

rzeczoznawców i zarządców,

5. reprezentuje interesy pośredników, rzeczoznawców i zarządców wobec organów

administracji państwowej i lokalnej, innych organizacji oraz publikatorów

II. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

1. prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów;

2. prowadzenie działalności wydawniczej;

3. podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia;

4. współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami.

Podkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości

logo_header
Adres

https://pspidrn.pl/

https://www.facebook.com/PSPiDRN

https://www.facebook.com/posrednicyzpasj

Siedziba:

ul. Grodzisko 3a

35-060 Rzeszów

tel. kom. 600 937 092

e-mail:

pspidrn@gmail.com 

podkarpaccyposrednicy@gmail.com

Adres do korespondencji:

ulica Tadeusza Czackiego 16

38- 200 Jasło

Numer KRS

0000271038

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Adrian Kuś

Wiceprezes Zarządu: Jaromir Rajzer

Członek Zarządu: Wiesław Kwaśniak

Członek Zarządu:     Anna Nowińska

Członek Zarządu : Robert Kmiotek

Członek Zarządu : Arkadiusz Opaliński

Komisja Rewizyjna

Bogdan Bajek

Mateusz Kosturek

Natalia Słowik

Komisja Etyki Zawodowej

Robert Kurpiel

Halina Szkrawan

Jarosław Bukowy

Cele działalności

1. Integrowanie środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami i doradców rynku nieruchomości.

2. Wypracowanie i przestrzeganie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

3. Promocja i reklama działalności Stowarzyszenia.

4. Kreowanie pośrednika oraz doradcy jako profesji - odrębnych grup zawodowych.

5. Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

6. Reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

7. Wypracowanie i rozpowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrola i egzekwowanie tych zasad.

8. Ochrona interesów i pomoc członkom Stowarzyszenia.

9. Kreowanie właściwego wizerunku pośrednika i doradcy oraz podnoszenie rangi tych zawodów.

10. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie wspólnych inicjatyw gospodarczych, popularno-naukowych, szkoleniowych, promocyjno-reklamowych związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz doradztwem na rynku nieruchomości.

11. Popularyzacja i rozwój usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwa rynku nieruchomości.

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości

pteidrn-logo
Adres

www.profesjonalista.net

Siedziba:

ul. Wielicka 40 lok.U1

02-657 Warszawa

Sekretariat Zamiejscowy (adres korespondencyjny):

Al. Kościuszki 3

90-418 Łódź

tel. 510 069 316

e-mail: biuro@profesjonalista.net

Numer KRS

0000205298

Władze

Zarząd:

Prezydent: Zbigniew Kubiński

Wiceprezydent: Bogusław Jęcek

Wiceprezydent: Jarosław Krajewski

Skarbnik: Grzegorz Biskupski

Członek Zarządu: Beata Garbacz

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Jakiel

Marek Wachowski

Ewa Matusiak Matuszewska

Sąd Koleżeński:

Tomasz Mrożek

Jan Kopiczko

Jaromir Rajzer

Marian Łuka

Tomasz Błeszyński

Cele działalności

a. działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości poprzez promowanie wysokiej jakości doradztwa, usług eksperckich i opiniodawczych,

b. działanie na rzecz kształcenia profesjonalistów w zakresie wykonywania usług eksperckich i doradztwa rynku nieruchomości,

c. praca nad ukształtowaniem rzetelnych standardów i zasad etyki wykonywania usług doradczych, eksperckich w zakresie rynku nieruchomości i zapewnieniem przestrzegania tych zasad,

d. dbałość o jak najwyższy poziom usług i kwalifikacji doradców i ekspertów rynku nieruchomości, ku zadowoleniu klientów korzystających z tych usług,

e. działanie na rzecz powstania zawodu ekspertów i doradców rynku nieruchomości cieszącego się zaufaniem klientów,

f. działanie na rzecz opartej o wzajemny szacunek i zaufanie współpracy pomiędzy członkami Towarzystwa,

g. ochrona interesów członków Towarzystwa oraz środowiska ekspertów i doradców rynku nieruchomości,

h. upowszechnianie wiedzy o rynku nieruchomości, kształtowanie pozytywnego wizerunku ekspertów i doradców rynku nieruchomości,

i. reprezentacja interesów członków Towarzystwa oraz środowiska ekspertów i doradców rynku nieruchomości wobec władz i administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych – krajowych i zagranicznych.

Cele określone Towarzystwo będzie realizować poprzez:

a. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innej działalności edukacyjnej podnoszącej kwalifikacje członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości,

b. działalność wydawniczą i gospodarczą,

c. podnoszenie kwalifikacji członków Towarzystwa, świadczących usługi ekspertyz i doradztwa na rynku nieruchomości, według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, a także potwierdzanie tych kwalifikacji poprzez wydawanie stosownych zaświadczeń i certyfikatów,

d. organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Towarzystwa, wspierania wzajemnej pomocy pomiędzy członkami Towarzystwa.

Stołeczne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

no-logo
Adres

Siedziba:

Al. Jerozolimskie 44 lok. 724

00-024 Warszawa

tel/fax. (22) 333 74 18

e-mail: sspon.warszawa@gmail.com

Numer KRS

0000201312

Władze

Prezes: Andrzej Ruszkowski

Z-ca Prezesa: Grzegorz Biskupski

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

sponpc-logo
Adres

www.sprnpc.pl

Siedziba:

ul. Piotrkowska 82

90-102 Łódź

tel. (42) 639-73-27

e-mail:  biuro@sprnpc.pl

Numer KRS

0000107767

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Tomasz Błeszyński

Wiceprezes Zarządu: Jacek Płuciennik

Członek Zarządu  Iwona Brandt   

Członek Zarządu  Łukasz Cyganek

 

Cele działalności

Celem Stowarzyszenia - zgodnie ze statutem -  jest integracja środowiska zawodowego, podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

 

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz kształtowania i rozwoju zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, ochrony praw zawodowych i podnoszenia rangi zawodów, wypracowuje normy etyki zawodowej, upowszechnia wiedzę o problematyce obrotu nieruchomościami, tworzy system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie szkoleń, kursów licencyjnych dla pośredników w obrocie nieruchomościami  i zarządców nieruchomości oraz seminariów i konferencji.

 

 

Korzyści płynące z przystąpienia do stowarzyszenia:

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie i Federację PPRN członkowie korzystają z szeregu bonifikat w opłatach za uczestnictwo,
 • integracja środowiska związanego z obsługą rynku nieruchomości, wzajemna pomoc, współpraca i wymiana doświadczeń,
 • dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania naszych zawodów i rynku nieruchomości,
 • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych – członkami naszego stowarzyszenia są właściciele i pracownicy różnych firm działających na rynku nieruchomości już od wielu lat, dysponujących często bardzo dużym doświadczeniem i praktyką,
 • poddanie się swego rodzaju kontroli środowiska – klient wybierając Państwa firmę może skontaktować się ze stowarzyszeniem w celu potwierdzenia rekomendacji. Tego rodzaju informacja jest pobierana przez klientów coraz częściej a więc bycie w środowisku Stowarzyszenia może zaowocować większą ilością klientów,
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS,
 • dostęp do informacji o nieuczciwych praktykach, klientach i firmach oraz wiele innych korzyści, które mogą ułatwić prowadzenie biznesu,
 • podnoszenie, jakości obsługi klientów oraz standardów pracy na rynku nieruchomości,
 • możliwość skorzystania ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej,
 • prawa do używania i publikowania na stronach firmowych znaku graficznego Stowarzyszenia z informacją o przynależności do niego,
 • możliwość skorzystania z projektów biznesowych oferowanych przez Partnerów Stowarzyszenia m.in. grupy TORUS Brokera Ubezpieczeniowego,
 • wpis do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia/
 • możliwość uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomościktórej stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach

spwn-logo
Adres

www.spwn.pl

Siedziba:

ul. Towarowa 22 ( wejście A)

00-839 Warszawa

tel/ fax. (22) 890-00-20

e-mail: biuro@spwn.pl

Numer KRS

0000263127

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Marta Milewska

Wiceprezes Zarządu: Wojciech Dyzio

Wiceprezes Zarządu: Barbara Petryka

Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Nowotnik

Monika Ołdakowska

Piotr Szczegot

Cele działalności

1. Osiągnięcie najwyższego poziomu wiedzy i ukształtowania w pełni profesjonalnego sposobu pracy w zakresie gospodarki nieruchomościami.

2. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów i podjęcie współpracy z innymi organizacjami o podobnym charakterze, działającymi na forum krajowym i międzynarodowym.

3. Utworzenie ośrodka informacji i edukacji dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.

4. Opracowanie i propagowanie wśród swoich członków standardów dotyczących gospodarki nieruchomościami.

5. Konsolidacja środowisk związanych z gospodarką nieruchomościami poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną.

6. Popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami.

7. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia, oraz współpraca z innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli zawodów z rynku nieruchomości.

8. Uczestniczenie w pracach organów stanowiących akty prawne związane z zakresem działalności Stowarzyszenia.

9. Utworzenie w ramach Stowarzyszenia forum wymiany doświadczeń i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami.

10. Ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.

Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

logotyp - wer pod @2x
Adres

www.ssrn.pl

Siedziba:

ul. Chopina 6

40-093 Katowice

tel; 502 660 992, 789 493 703

e-mail:biuro@ssrn.pl

Numer KRS

0000354904

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Iwona Marek

Wiceprezes Zarządu: Marzena Krawczyk

Członek Zarządu: Karolina Kubisztal

Komisja Rewizyjna:

Beata Modlińska

Dominik Miarka

Michał Gajowski

Cele działalności

Naszym celem, zgodnie ze statutem jest integracja zawodowa

podejmowanie działań na rzecz rozwoju samorządności oraz rozwiązywanie zawodowych problemów środowiska pośredników, rzeczoznawców i zarządców.

Stowarzyszenie ma być miejscem, które pozwoli na przynależność do mocnej branżowej grupy zawodowej. Wspólnie chcemy zadbać o pozytywny wizerunek zawodowy na rynku nieruchomości, ale co najważniejsze zrzeszać aktywnie na nim działających pośredników, zarządców, deweloperów, rzeczoznawców, i grupy zawodowe współtworzące rynek nieruchomości.

W szczególności Stowarzyszenie: