Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową pośredników czyli osób wykonujących czynności pośrednictwa. Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami można wykonywać prowadząc swobodną działalność gospodarczą w tym zakresie, pracując na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach działalności gospodarczej podmiotu, który taką działalność wykonuje. Dla wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie jest obecnie (od 1 stycznia 2014 roku) wymagana żadna licencja. Jednakże w trosce o interesy konsumentów Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości od 1 stycznia 2014 roku wprowadziła możliwość uzyskania dobrowolnych licencji pośredników w obrocie nieruchomościami F PPRN.

Podstawy pod wykonywanie działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami daje USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 w szczególności przepisy rozdziału 2 w Dziale IV tej ustawy. Patrz tekst ustawy ze strony www.sejm.gov.pl http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971150741&type=3

Poniżej wybrane przepisy z rozdziału 2 uogn.

Fragmenty ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujące problematykę pośrednictwa od 1 stycznia 2014 roku (po deregulacji):

„Art. 180 ust. 3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”,

„Art. 181 ust. 3 Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

(Internetowy Serwis Licencyjny)

Dowiedz się, jak otrzymać licencję pośrednika.