Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Jak otrzymać fakultatywną Licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości?

Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania dobrowolny ogólnopolski, licencyjny system kompetencyjno-jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Obecnie prawo nie wymaga (w wyniku deregulacji) od zarządców nieruchomości posiadania licencji. Jednak wiele osób chce wobec swoich klientów wykazywać się, że w wyniku podnoszenia swojej wiedzy takie licencje, dobrowolnie zdobyli. Licencje FPPRN to dokumenty niezwykle przydatne w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych – potwierdzają zdobytą wiedzę. Fakultatywne licencje zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN, nie dają formalnych uprawnień bo od czasu przeprowadzenia deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości nie ma wymogu ich posiadania a są dokumentem wewnątrzorganizacyjnym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i potwierdzają zdobytą wiedzę w ramach autoryzowanych przez FPPRN kursów, potwierdzoną zdaniem egzaminu licencyjnego. 

Aby otrzymać dobrowolną – fakultatywną Licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości należy spełnić warunki określone w Zasadach funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno-jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Więcej informacji patrz LINK.

Zgodnie z tymi Zasadami osoba zainteresowana zdobyciem fakultatywnej Licencji Zarządcy F PPRN powinna spełnić szereg warunków między innymi; powinna posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny na zarządcę nieruchomości –  autoryzowany przez F PPRN, którego program uwzględnia minimalne wymogi programowe dla kursów F PPRN. Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie właściwego formularza wniosku, załączenie stosownych związanych z trybem postępowania dokumentów, fotografii i wniesienie właściwej opłaty. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową * (patrz poniżej uwagi).

Jednorazowa opłata za wydanie bezterminowej licencji wynosi:

  • w trybie egzaminacyjnym łącznie 400 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 240 zł i potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 160 zł)
  • w trybie bez egzaminacyjnym 160 zł.

Opłata obejmuje między innymi zryczałtowane koszty wytworzenia licencji ( przygotowanie projektu, koszty materiałowe i koszty wydrukowania – druk w formie papierowego dokumentu format A- 3), koszty wytworzenia licencji plastikowej (projekt, materiały przygotowanie, produkcja) dwustronnie drukowanej z fotografią wielkością odpowiadającej formatowi karty kredytowej, koszty opakowania i koszty doręczenia przesyłki. Po otrzymaniu licencji zostanie dokonany bezpłatny wpis do Ogólnopolskiego Rejestru Zarządców Nieruchomości F PPRN osób posiadających licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rejestr nie jest publikowany – zainteresowane osoby mogą zwrócić się z zapytaniem drogą mailową lub telefonicznie czy dana osoba posiada ważną licencję F PPRN patrz LINK

* UWAGA!

Prawo ubiegania się o licencję FPPRN bez egzaminu na podstawie starych nieobowiązujących już licencji państwowych przysługuje czasowo do końca 2019 roku. Podstawową formą otrzymania licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości FPPRN jest tryb egzaminacyjny. Zarząd FPPRN zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej FPPRN ustalił, że uproszczony tryb bez egzaminacyjny dla osób posiadających do końca 2013 roku licencje państwowe będzie funkcjonował do końca 2020 roku. Od 2021 roku licencje FPPRN można będzie otrzymać jedynie w trybie egzaminacyjnym. Od 1 stycznia 2021 roku podstawową formą otrzymania licencji FPPRN jest egzamin. (na podstawie uchwał Zarządu z: 30 grudnia 2014 r, 22 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018, 2 stycznia 2019 r., 12 luty 2020 r.) Wnioski złożone do końca 2020 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej w dacie złożenia wniosku do końca 2020 roku.

Informacje o kursach zawodowych na Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN otrzymacie państwo w naszych Stowarzyszeniach członkowskich oraz w sekretariacie Federacji PPRN. Patrz LINK

Zapoznaj się z wybranymi fragmentami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (po zmianach) regulującymi problematykę zarządzania nieruchomościami:

Rozdział 3
Zarządzanie nieruchomościami
Art. 184. (uchylony)
Art. 184a. Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Art. 184b. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:
1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
4) bieżące administrowanie nieruchomością;
5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
Art. 185. 1. (uchylony)
...
2. Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością, zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
...
Art. 186. 1. (uchylony)
...
3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością stanowi załącznik do tej umowy. Zarządca nieruchomości niezwłocznie informuje stronę umowy o zarządzanie nieruchomością o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.
3b. Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy o zarządzanie nieruchomością, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej zarządcy nieruchomości do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
...
Art. 186a. Zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych w zarządzanych przez niego budynkach, w terminach i według wzoru określonych w odrębnych przepisach.
...
Art. 190a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do gospodarowania nieruchomościami bezpośrednio przez właściwy organ, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Mienia Wojskowego oraz do zarządzania nie-ruchomościami bezpośrednio przez ich właścicieli lub użytkowników wieczystych, a także przez jednostki organizacyjne w stosunku do nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd.

Co zrobić aby rozpocząć procedurę uzyskania Licencji Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Wypełnij wniosek i wyślij.
UWAGA! Po wypełnieniu wniosku – pojawi się przycisk „WYŚLIJ”.