Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową zarządców czyli osób wykonujących czynności zarządzania. Działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami można wykonywać prowadząc swobodną działalność gospodarczą w tym zakresie, pracując na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach działalności gospodarczej podmiotu, który taką działalność wykonuje. Dla wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami nie jest obecnie (od 1 stycznia 2014 roku) wymagana żadna licencja. Jednakże w trosce o interesy konsumentów Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości od 1 stycznia 2014 roku wprowadziła możliwość uzyskania dobrowolnych licencji zarządców nieruchomości F PPRN.

Podstawy pod wykonywanie działalności zarządzania nieruchomościami daje USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 w szczególności przepisy rozdziału 3 w Dziale V tej ustawy. Patrz tekst ustawy ze strony www.sejm.gov.pl http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971150741&type=3

Poniżej wybrane przepisy z rozdziału 3 uogn w Dziale V ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujące problematykę zarządzania nieruchomościami od 1 stycznia 2014 roku (po deregulacji):

„Art. 185 ust. 2. Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”,

„Art. 186 ust. 3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

(Internetowy Serwis Licencyjny)

Dowiedz się, jak otrzymać licencję Zarządcy nieruchomości F PPRN.