Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Zarządcy nieruchomości

Zamiast państwowych licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości – Powszechnie Dostępne Fakultatywne Licencje Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

W piątek 13 grudnia 2013 roku w Łodzi odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Naczelnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Rada Naczelna – Najwyższa władza Federacji PPRN podsumowała działalność w sferze obsługi dotychczasowego systemu licencjonowania w szczególności w kwestii rozliczania praktyk zawodowych i wydawania dzienników praktyk.

Złożono podziękowania pełnomocnikom Federacji działającym w tym zakresie. Federacja podsumowała także działalność komisji do których delegowane byli przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji dziękując za ich pracę.

Rada Naczelna przeprowadziła dyskusję i przyjęła wnioski co do zmieniającej się roli stowarzyszeń i federacji w obliczu deregulacji. Stwierdzono, że pomijając wszystkie negatywne skutki deregulacji, której konsekwencje w szczególności odczują konsumenci, nowa sytuacja wreszcie całkowicie uzależnia byt organizacji zawodowych od wypełniania przez nie roli akceptowanej przez środowisko.

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości znając swoje znaczące miejsce i wartość na rynku nieruchomości podejmie starania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowiska w dziedzinach dotąd nie obejmowanych przez ruch zawodowy.

Rada Naczelna przyjęła do wiadomości informację o losach porozumienia 9 a później 8 federacji a także informację o fiasko budowy wspólnego systemu jakościowo kompetencyjnego.

Rada Naczelna zaakceptowała przedstawione przez Zarząd zasady funkcjonowania autonomicznego licencyjnego systemu kompetencyjno-jakościowego F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Rada Naczelna przyjęła do wiadomości, że system obejmuje także dodatkowe ścieżki kariery zawodowej, w szczególności doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania dobrowolny, ogólnopolski, licencyjny systemu kompetencyjno-jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Zasady funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno-jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości dla podniesienia jakości świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości usług, dla dobra konsumentów wprowadza dobrowolny, powszechny ogólnopolski system potwierdzania kwalifikacji i kompetencji zawodów rynku nieruchomości F PPPRN jako ideową kontynuację dotychczasowego systemu licencjonowania, wolnego od wad, dostosowanego do nowoczesnego rynku nieruchomości.

1. [Termin wejścia w życie systemu]

System potwierdzania kwalifikacji i kompetencji wprowadza się z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2. [Zakres podmiotowy systemu]

Dobrowolny system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji F PPRN pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości ma charakter powszechny i obejmuje:

a. Osoby, które uzyskały licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencję zarządcy nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przed wejściem w życie przepisów deregulacyjnych. Osoby te po przystąpieniu do systemu mają prawo otrzymania w ramach systemu kompetencyjno-jakościowego opisaną niżej Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN lub odpowiednio Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN. * (Patrz Uwagę poniżej)

b. Osoby, które dotychczas nie posiadały licencji w trybie dotychczas obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile spełnią wskazane niżej warunki uzyskania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub odpowiednio Licencji Zarządcy Nieruchomości F PPRN.

3. [Powszechność i Dobrowolność Systemu]

Dobrowolny (fakultatywny) system potwierdzania nabytych kompetencji i kwalifikacji F PPRN pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości – ma charakter powszechny, niezależny od członkostwa lub braku takiego członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub federacji. System kompetencyjno-jakościowy licencjonowania F PPRN jest rekomendowany opinii publicznej, jako system promowania profesjonalistów rynku nieruchomości.

4. [Warunki uzyskania Licencji]

Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN lub odpowiednio Licencję Zarządcy F PPRN nadaje Zarząd FPPRN osobie fizycznej po spełnieniu następujących warunków:

a. W przypadku wskazanym w Pkt 2 lit a

złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienia do systemu kompetencyjno-jakościowego wraz załącznikiem dokumentujących posiadanie licencji nadanej w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.

b. W przypadku wskazanym w Pkt 2 lit. b.

złożenie podpisanego wniosku o nadanie licencji i przystąpienie do systemu kompetencyjno-jakościowego wraz z załącznikami dokumentującymi wymogi kwalifikacyjno-jakościowe,

posiadanie minimum średniego wykształcenia,

ukończenie stacjonarnego autoryzowanego przez Federację PPRN kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub odpowiednio zarządcy nieruchomości uwzględniającego minimalne wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez Zarząd F PPRN,

– ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych autoryzowanych przez Federację PPRN, uwzględniających minimalne wymogi programowe dla kursów licencyjnych pośrednika i zarządcy nieruchomości ustalone przez Zarząd F PPRN

zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencyjnego na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub odpowiednio zarządcy nieruchomości. Zarząd określi uchwałą przebieg egzaminu licencyjnego, zakres wymaganej na egzaminie wiedzy i koszty uczestnictwa w egzaminie licencyjnym.

4a. [Uznanie wcześniejszych kwalifikacji]

Wymóg ukończenia kursu licencyjnego na pośrednika w obrocie nieruchomościami lub na zarządcę nieruchomości określony w punkcie 4 lit. b zostaje spełniony:

w przypadku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych uwzględniających wymogi programowe dla kursów licencyjnych ustalone przez Zarząd F PPRN po przedstawieniu stosownego dokumentu,

w przypadku ukończenia przed końcem roku 2013 jakichkolwiek kursów licencyjnych, studiów podyplomowych, studiów – uwzględniających obowiązujące dla potrzeb uzyskania licencji wymogi określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami – pod warunkiem przedstawienia stosownego potwierdzającego ten fakt dokumentu.

5. [Dokument licencyjny]

Licencja, to dokument potwierdzający spełnienie warunków kompetencyjnych i jakościowych określonych przez Zarząd F PPRN. Dokument jest wydawany w formacie A3 i jest drukiem ścisłego zarachowania. Licencja dostępna będzie również w formacie legitymacyjnym. Dokumenty licencyjne wydaje się osobie zainteresowanej za zwrotem kosztów ich wytworzenia i przesyłki. Zarząd określi uchwałą koszty wytworzenia i przesłania licencji.

6. [Rejestr licencjonowanych pośredników i zarządców F PPRN]

Osoby, które uzyskały licencję pośrednika lub zarządcy w trybie określonym w pkt 4 zostaną wpisane do rejestru pośredników i zarządców rekomendowanych przez F PPRN.

7. [Przystąpienie do systemu]

Wniosek o wydanie licencji składa się wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do systemu kompetencyjno-jakościowego FPPRN.

System kompetencyjno-jakościowy obejmuje:

a. Obowiązek kształcenie ustawicznego, jako sposobu na podnoszenie wiedzy zawodowej. Obowiązek kształcenia ustawicznego obejmuje uczestniczenie w okresie 1 roku w co najmniej 16 godzinach kształcenia zawodowego.

b. Przestrzeganie zasad etyki i standardów zawodowych – Dekalogu profesjonalisty rynku nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

8. [Utrata licencji]

Zarząd F PPRN osobom nie wypełniającym obowiązków określonych w pkt 7 a i b może zawiesić licencję na czas oznaczony do 3 miesięcy lub odebrać licencję. Utrata licencji F PPRN następuje także z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w systemie kompetencyjno-jakościowym F PPRN przez osobę zainteresowaną poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zarządu F PPRN.

9. [Minimum programowe]

Ustala się 48 godzinne minimum programowe dla kursów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i odpowiednio zarządcy nieruchomości. Tekst minimum programowego jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.

10. [Internetowy Serwis Licencyjny]

Federacja PPRN prowadzi Internetowy Serwis Licencyjny uwzględniający opisane wyżej zasady i utrzymuje stosowne domeny internetowe.

Załączniki
1. Dekalog profesjonalisty rynku nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Patrz LINK

2. Minimum programowe F PPRN kursów licencyjnych dla pośredników i zarządców. Patrz LINK

Przyjęto Uchwałą Zarządu F PPRN w dniu 13 grudnia 2013 roku, zmiany w dniu 1 stycznia 2014r. Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Prezydent F PPRN

Zbigniew Kubiński

* Uwaga.

Prawo ubiegania się o dobrowolne – fakultatywne licencję F PPRN bez egzaminu na podstawie starych nieobowiązujących już licencji państwowych przysługuje czasowo do końca 2019 roku.

Podstawową formą otrzymania licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości F PPRN jest tryb egzaminacyjny. Zarząd F PPRN zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej F PPRN ustalił, że uproszczony tryb bez egzaminacyjny dla osób posiadających do końca 2013 roku licencje państwowe będzie funkcjonował do końca 2019 roku. Od 2020 roku licencje F PPRN można będzie otrzymać jedynie w trybie egzaminacyjnym. Od 1 stycznia 2019 roku podstawową formą otrzymania licencji F PPRN jest egzamin. (na podstawie uchwał Zarządu z: 30 grudnia 2014 r, 22 grudnia 2015 r. 1 stycznia 2017 r. 1 stycznia 2018r., 2 stycznia 2019 r.) Wnioski złożone do końca 2019 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej w dacie złożenia wniosku do końca 2019 roku.

KOMUNIKAT Przewodniczącego CKE

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest wypełnienie wniosku o nadanie licencji na stronie http://pprn.pl/?page_id=24 załączenie skanów dokumentów potwierdzających stosowne kwalifikacje [ukończone kursy, studia] oraz dokonanie wpłaty łącznie 400 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 240 zł i koszty potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 160 zł)  na konto FPPRN Bank Santander 87 1090 1304 0000 0001 1422 3204 w tytule przelewu wpisać – „Zwrot kosztów uzyskania licencji” i przesłanie potwierdzenia na adres; e-mail: biuro1@pprn.pl

Z uwagi na ogromne zainteresowanie naszymi licencjami i dużą ilość chętnych prosimy o jak najszybsze wypełnienie wniosku, potwierdzenie obecności na egzaminie i dokonanie wpłaty.

Z poważaniem.

Tomasz Błeszyński

Przewodniczący CKE FPPRN

Przydatne LINKI

Jak otrzymać fakultatywną Licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Patrz LINK

Jak otrzymać fakultatywną Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Patrz LINK

Jak otrzymać fakultatywny Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości Patrz LINK

n