Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Jak otrzymać licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN?

  Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania ogólnopolski, licencyjny dobrowolny system kompetencyjno – jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.
  Aby otrzymać dobrowolną – fakultatywną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości należy spełnić warunki określone w Zasadach funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Więcej informacji patrz LINK ,
  Zgodnie z tymi Zasadami osoba zainteresowana zdobyciem Licencji Pośrednika F PPRN powinna spełnić szereg warunków, między innymi; powinna posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny na pośrednika w obrocie nieruchomościami – autoryzowany przez F PPRN, którego program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów F PPRN. Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową. Jednorazowa opłata za wydanie bezterminowej licencji wynosi 80 zł  obejmuje zryczałtowane koszty wytworzenia licencji ( przygotowanie projektu, koszty materiałowe i koszty wydrukowania – druk w formie papierowego dokumentu format A- 3), koszty wytworzenia licencji plastikowej (projekt, materiały przygotowanie, produkcja) dwustronnie drukowanej z fotografią wielkością odpowiadającej formatowi karty kredytowej, koszty opakowania i koszty doręczenia przesyłki. Po otrzymaniu licencji zostanie dokonany bezpłatny wpis do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Nieruchomości F PPRN posiadających licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rejestr nie jest publikowany – zainteresowane osoby mogą zwrócić się z zapytaniem drogą mailową lub telefonicznie czy dana osoba posiada ważną licencję F PPRN patrz LINK.
  UWAGA!
  Uwaga posiadacze starych państwowych licencji w nowych dokumentach licencyjnych honorujemy dotychczasowe ich numery.

  Zarząd F PPRN w dniu 30 grudnia 2014 roku w związku z napływem znacznej ilości wniosków o nadanie fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN w trybie uproszczonym – bezegzaminacyjnym, nadawanych na podstawie posiadanych (w dniu 31 grudnia 2013 roku) licencji panstwowych uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, postanowił – przedłużyć okres ubiegania się o licencje w tym trybie do końca 2015 roku. Jednocześnie Zarząd dokonał zmiany opłaty tytułem uzyskania licencji w trybie bezegzaminacyjnym na kwotę 100 zł od wniosku. Wnioski złożone do końca 2014 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej do końca 2014 roku.

  Zarząd F PPRN uchwałą podjętą w dniu 22 grudnia 2015 roku ponownie w związku z napływem znacznej ilości wniosków o nadanie fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN w trybie uproszczonym – bezegzaminacyjnym, nadawanych na podstawie posiadanych (w dniu 31 grudnia 2013 roku) licencji panstwowych uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, postanowił – przedłużyć okres ubiegania się o licencje w tym trybie do końca 2016 roku. Jednocześnie Zarząd dokonał zmiany opłaty tytułem uzyskania licencji w trybie bezegzaminacyjnym na kwotę 120 zł od wniosku. Wnioski złożone do końca 2015 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej  w dacie złożenia wniosku do końca 2015 roku.

   

  Informacje o kursach zawodowych na licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN otrzymacie państwo w naszych Stowarzyszeniach członkowskich oraz w sekretariacie Federacji PPRN.

  A oto wybrane fragmenty ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujące problematykę pośrednictwa od 1 stycznia 2014 roku (po deregulacji):

  „Art. 180 ust. 3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”,

  „Art. 181 ust. 3 Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

  Co zrobić aby rozpocząć procedurę uzyskania fakultatywnej Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Wypełnij wniosek i wyślij.
  UWAGA! Po wypełnieniu wniosku – pojawi się przycisk „WYŚLIJ”