Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Jak otrzymać fakultatywną licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN?

Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania ogólnopolski, licencyjny dobrowolny system kompetencyjno-jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Obecnie prawo nie wymaga (w wyniku deregulacji) od pośredników w obrocie nieruchomościami posiadania licencji. Jednak wiele osób chce wobec swoich klientów wykazywać się, że w wyniku podnoszenia swojej wiedzy takie licencje dobrowolnie zdobyli. Licencje FPPRN to dokumenty niezwykle przydatne w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych – potwierdzają zdobytą wiedzę. Fakultatywne licencje zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN, nie dają formalnych uprawnień bo od czasu przeprowadzenia deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości nie ma wymogu ich posiadania a są dokumentem wewnątrzorganizacyjnym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i potwierdzają zdobytą wiedzę w ramach autoryzowanych przez FPPRN kursów, potwierdzoną zdaniem egzaminu licencyjnego. 

Aby otrzymać dobrowolną – fakultatywną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości należy spełnić warunki określone w Zasadach funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Więcej informacji patrz LINK.

Zgodnie z tymi Zasadami osoba zainteresowana zdobyciem Licencji Pośrednika F PPRN powinna spełnić szereg warunków, między innymi; powinna posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny na pośrednika w obrocie nieruchomościami – autoryzowany przez F PPRN, którego program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów F PPRN. Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie właściwego formularza wniosku, załączenie stosowanych związanych z trybem postępowania dokumentów, fotografii i wniesienie właściwej opłaty. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową * (patrz poniżej uwagi).

Jednorazowa opłata za wydanie bezterminowej licencji wynosi:

  • w trybie egzaminacyjnym łącznie 400 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 240 zł i potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 160 zł)
  • w trybie bez egzaminacyjnym 160 zł.

Opłata obejmuje między innymi zryczałtowane koszty wytworzenia licencji ( przygotowanie projektu, koszty materiałowe i koszty wydrukowania – druk w formie papierowego dokumentu format A- 3), koszty wytworzenia licencji plastikowej (projekt, materiały przygotowanie, produkcja) dwustronnie drukowanej z fotografią wielkością odpowiadającej formatowi karty kredytowej, koszty opakowania i koszty doręczenia przesyłki. Po otrzymaniu licencji zostanie dokonany bezpłatny wpis do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Nieruchomości F PPRN posiadających licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rejestr nie jest publikowany – zainteresowane osoby mogą zwrócić się z zapytaniem drogą mailową lub telefonicznie czy dana osoba posiada ważną licencję F PPRN patrz LINK.

* UWAGA!

Podstawową formą otrzymania licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości FPPRN jest tryb egzaminacyjny. Zarząd FPPRN zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej FPPRN ustalił, że uproszczony tryb bez egzaminacyjny dla osób posiadających do końca 2013 roku licencje państwowe będzie funkcjonował do końca 2020 roku. Od 2021 roku licencje FPPRN można będzie otrzymać jedynie w trybie egzaminacyjnym. Od 1 stycznia 2021 roku podstawową formą otrzymania licencji FPPRN jest egzamin. (na podstawie uchwał Zarządu z: 30 grudnia 2014 r, 22 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018, 2 stycznia 2019 r., 12 lutego 2020 r) Wnioski złożone do końca 2020 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej w dacie złożenia wniosku do końca 2020 roku.

Informacje o kursach zawodowych na licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN otrzymacie państwo w naszych Stowarzyszeniach członkowskich oraz w sekretariacie Federacji PPRN. Patrz LINK

Zapoznaj się z wybranymi fragmentami ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21-08-1997 r. (po zmianach) regulującej problematykę pośrednictwa.

Rozdział 2
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Art. 179b. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.
Art. 180. 1. (uchylony)
...
3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
...
Art. 181. 1. (uchylony)
...
3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.
3b. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
...
Art. 181a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1) ksiąg wieczystych,
2) katastru nieruchomości,
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,
5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) rejestrów cen i wartości nieruchomości,
7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9) świadectw charakterystyki energetycznej
– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.

Co zrobić aby rozpocząć procedurę uzyskania fakultatywnej Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Wypełnij wniosek i wyślij.
UWAGA! Po wypełnieniu wniosku – pojawi się przycisk „WYŚLIJ”