Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika / zarządcy nieruchomości na 2014 rok.

Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok. (Komunikat otrzymany w dniu 23 grudnia 2013 roku)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że przygotowana przez Saga Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2014 jest już dla Państwa dostępna na stronach naszego serwisu internetowego frontin.pl. W serwisie tym udostępniamy także kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert.

Na rok 2014 przygotowaliśmy propozycję ubezpieczenia przygotowaną przez trzech ubezpieczycieli: Concordię, Generali oraz PZU.

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2014 roku zmienia się uregulowanie dotyczące tego, kto ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC. Od tego dnia obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zatem obowiązek ten dotyczy:
– osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności,
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
– wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną, prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.
Z poważaniem

Zespół SAGA Brokers
————————————————————
Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok. (Komunikat otrzymany w dniu 20 grudnia 2013 roku)

Szanowni Państwo,
do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy nieruchomości. Z informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że zostały podpisane i oczekują na publikację. Spodziewamy się tej publikacji lada moment, w związku z tym zapraszamy do systemu transakcyjnego frontin.pl w poniedziałek, 23 grudnia 2013 r.

Znając treść projektów Rozporządzeń i znowelizowanej Ustawy o gospodarce nieruchomościami chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

1. zgodnie z Ustawą pośrednik/zarządca ma obowiązek zawierania umów z klientami na piśmie (pod rygorem nieważności) i ma obowiązek ubezpieczeniowy; to wszystko, co wiemy o zderegulowanym pośredniku/zarządcy;

2. czynności pośrednictwa/zarządzania określać będzie umowa pośrednictwa/zarządzania, obligatoryjnie zawierana na piśmie; umowę zawiera podmiot świadczący usługę pośrednictwa/zarządzania (prowadzący działalność w tym zakresie); przypominamy, że odpowiedzialność wobec klienta ponosi ZAWSZE STRONA UMOWY i nie może uwolnić się od odpowiedzialności, wskazując, że powierzyła jej wykonanie komuś innemu (nawet profesjonaliście); jest to ogólna zasada kodeksu cywilnego, dotycząca odpowiedzialności cywilnej kontraktowej;

3. od 2014 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC przestaje być ubezpieczeniem zawodu, a staje się ubezpieczeniem działalności gospodarczej, ponieważ pośrednikiem/zarządcą jest ten, kto prowadzi działalność, a nie ten, kto faktycznie wykonuje czynności;

4. skoro obowiązek ubezpieczenia dotyczy podmiotu, obejmie:
– osoby fizyczne wykonujące czynności pośrednictwa/zarządzania w ramach prowadzonej działalności,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo/zarządzanie jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności);
– wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia);

5. minimalne sumy gwarancyjne nie uległy zmianie, jednak zwracamy uwagę na kwestię wyboru wyższej sumy gwarancyjnej – teraz suma dotyczy całej firmy, a nie osoby fizycznej.

Co to oznacza w praktyce?

jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.:
– nowe ubezpieczenie obowiązkowe potrzebujesz, jeśli będziesz pośrednikiem/zarządcą (czyli podmiotem prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa/zarządzania)
– jeśli jesteś osobą zatrudnianą przez taki podmiot (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej), traktowany będziesz jako osoba pracująca pod nadzorem (patrz niżej) i jako taka osoba będziesz objęty jego ubezpieczeniem obowiązkowym
– jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą powinieneś zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego; w Twoim przypadku proponujemy zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego od dnia 31 grudnia 2013 jeszcze jako osoba licencjonowana; skoro umowy zawarte na dotychczasowych warunkach obowiązują do końca swojego okresu ubezpieczenia, zyskasz ochronę na znanych Ci zasadach bez oczekiwania na publikację Rozporządzeń. W celu złożenia wniosku i zawarcia ubezpieczenia zapraszamy do serwisu: www.frontin.pl;

jeśli jesteś przedsiębiorcą, który posiada ubezpieczenie dobrowolne:
– od 2014 r. masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe,
– Twoje ubezpieczenie dobrowolne należałoby tak zmodyfikować, aby stało się nadwyżką ponad ubezpieczenie obowiązkowe (dzięki temu zapewnisz sobie ochronę na wyższą sumę gwarancyjną – w systemie ubezpieczenia obowiązkowego wysokie limity będą raczej trudno osiągalne); konieczne jest usunięcie z niej wyłączenia w postaci szkód objętych systemem ubezpieczenia obowiązkowego;

jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie posiada ubezpieczenia dobrowolnego lub Twoje ubezpieczenie kończy się z dniem 31 grudnia 2014:
– od 2014 masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe;

jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w trakcie 2014 r.:
– Twoje ubezpieczenie, mimo że zostało zawarte na „starych warunkach”, zachowuje ważność do końca okresu ubezpieczenia (gwarantują to przepisy przejściowe w Rozporządzeniach);

jeśli jesteś pracownikiem – osobą pracującą pod nadzorem:
– jeśli pośrednik/zarządca wykonuje czynności pośrednictwa/zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega również ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone działaniem tych osób, zatem nie potrzebujesz ubezpieczenia obowiązkowego,
– ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie, ale nie Twoją odpowiedzialność – odpowiadać będziesz:
a) jako pracownik etatowy wobec swojego pracodawcy do wysokości 3 pensji (art. 119-120 Kodeksu pracy),
b) jako zleceniobiorca wobec zleceniodawcy do pełnej wysokości szkody;

jeśli jesteś podwykonawcą (wykonujesz czynności na zasadzie współpracy):
– oznacza to, że prowadzisz własną działalność jako odrębny podmiot (jesteś pośrednikiem/zarządcą) i przez ubezpieczycieli nie będziesz traktowany jako osoba pracująca pod nadzorem, zatem potrzebujesz własnej polisy obowiązkowej.

Z poważaniem

Zespół SAGA Brokers
___________________________________________________________________________________________

UWAGA UBEZPIECZENIE PO DEREGULACJI PRZEPISY.

Ubezpieczenia – pośrednicy.
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określony został w art. 181 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (uogn) ze zmianami. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w innych państwach określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Nowe brzmienie przepisu dotyczącego ubezpieczeń pośredników (konsekwencja deregulacji), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Art. 181 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
„3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

Utrzymane zostaje brzmienie Art. 181 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. (konsekwencja deregulacji)
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

___________________________________________________________________________________________
UWAGA UBEZPIECZENIE PO DEREGULACJI PRZEPISY.
Ubezpieczenia – zarządcy.
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości określony został w art. 186 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (uogn) ze zmianami. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w innych państwach określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Nowe brzmienie przepisu dotyczącego ubezpieczeń zarządców (konsekwencja deregulacji), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Art. 186 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

„3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

Utrzymuje się dotychczasowe brzmienie Art 186 ust.4. ustawy o gospodarce nieruchomościami. (konsekwencja deregulacji)

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

……………………………….

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów