Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Regulamin Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości

Regulamin
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości

Na podstawie uchwały z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedziba w Warszawie w sprawie Zasad funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, wprowadza się niniejszy Regulamin Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN.

Preambuła
Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności §10 punkt e, i oraz §11 Statutu; poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania ogólnopolski, licencyjny systemu kompetencyjno – jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

§ 1.
[Zakres przedmiotowy]

Regulamin określa:
1) sposób powoływania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
2) organizację Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej,
3) sposób i tryb przeprowadzania egzaminów licencyjnych.

§ 2.
[Sposób powoływania Komisji, jej skład i zasady działania]

1. Centralną Komisję Egzaminacyjną Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości powołuje Zarząd Federacji w szczególności spośród zgłoszonych przez stowarzyszenia członkowskie kandydatów.
2. Stowarzyszenia członkowskie F PPRN zgłaszają ze swoich lokalnych środowisk zawodowych kandydatów na członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odznaczających się wysoką postawą etyczno-moralną, nieposzlakowaną opinią oraz gruntowną wiedzą fachową i doświadczeniem zawodowym.
3. Zarząd Federacji w każdym czasie może odwołać członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN.
4. Stowarzyszenie członkowskie może wycofać swoją rekomendację na członka CKE.
5. W skład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej CKE, wchodzą:
1) przewodniczący,
2) dwóch wiceprzewodniczących,
3) członkowie CKE.
6. Pracami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej kieruje przewodniczący. W razie niemożności
wykonywania obowiązków przez przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący
lub inny członek Komisji.
7. Do zadań przewodniczącego CKE należy w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie prac CKE,
2) ustalanie miejsc i terminów przeprowadzania egzaminów licencyjnych,
3) powoływanie zespołów egzaminacyjnych, w co najmniej dwuosobowym składzie, z równoczesnym wyznaczeniem przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
4) ocena prawidłowości przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych,
5) rozpatrywanie ewentualnych skarg na członków CKE, dotyczących przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych,
6) składanie Zarządowi F PPRN rocznych sprawozdań z prac Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do końca marca następnego roku.
8. Obsługę organizacyjną oraz administracyjno-biurową Komisji zapewnia Sekretariat F PPRN.
9. Ustalając miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu licencyjnego przewodniczący CKE uwzględnia ilość osób przystępujących do egzaminu oraz zabezpieczenie lokalu, obsługi technicznej, umożliwiającą przeprowadzanie egzaminu, w tym zabezpieczenie wymaganych do pracy zespołu egzaminacyjnego druków.
10.Do egzaminu licencyjnego dopuszczane się osoby, które spełniają warunki określone w pkt 4 Zasad funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego FPPRN oraz dokonały opłatę łącznie 300 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 210 zł i koszty potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 90 zł) na rzecz F PPRN.

§ 3.
[Zasady przeprowadzenie egzaminów licencyjnych]

1. Egzamin licencyjny pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej i polega na udzieleniu przez uczestnika egzaminu poprawnej odpowiedzi na minimum trzy pytania problemowe objęte zakresem Minimum programowego F PPRN zadane przez członków Zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości może zarządzić przeprowadzenie egzaminu online za pomocą programów i urządzeń bezpośredniego kontaktu audio i wideo (Internet).
2. Zespół egzaminacyjny umożliwia uczestnikowi postępowania swobodę wypowiedzi. Odpowiedź na pytania nie jest limitowana czasowo.
3. Zespół egzaminacyjny dokonuje oceny poprawności odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź na zadane pytanie otrzymuje się 1 punkt, za uznanie odpowiedzi jako niepełnej 0,5 punktu, za brak poprawnej odpowiedzi 0 punktów.
4. Wynik pozytywny egzaminu licencyjnego uzyskuje się poprzez ocenę odpowiedzi uczestnika postępowania egzaminacyjnego dokonaną przez zespół egzaminacyjny na poziomie co najmniej łącznie dwóch punktów z zadanych trzech pytań. Uzyskanie oceny mniejszej niż dwa punkty z zadanych trzech pytań kończy postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem negatywnym. W przypadku zadania przez Zespół egzaminacyjny większej ilości pytań, uzyskanie poprawnych odpowiedzi nie może być mniejsze niż łącznie 2/3 z zadanych pytań.
5. W przypadku uzyskania przez uczestnika egzaminu negatywnej oceny istnieje możliwość przystąpienia uczestnika do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego, po spełnieniu określonych niniejszym Regulaminem wymogów.
6. Wynik egzaminu licencyjnego ogłasza się uczestnikom niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu.

§ 4.
[Dokumentacja]

1. Z postępowania egzaminacyjnego sporządza się protokół, w którym umieszcza się uzyskaną przez uczestnika egzaminu ocenę. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.
2. Po przeprowadzonym postępowaniu egzaminacyjnym przewodniczący zespołu przekazuje w protokół oraz listę uczestników do Biura F PPRN celem nadania uczestnikowi egzaminu licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości F PPRN oraz wpisania do odpowiedniego rejestru.

§ 5
[Postanowienia końcowe]

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przyjęto uchwałą Zarządu F PPRN dnia 31 grudnia 2013 roku.

……………………………

KOMUNIKAT Przewodniczącego CKE

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest wypełnienie wniosku o nadanie licencji na stronie http://pprn.pl/?page_id=24 załączenie skanów dokumentów potwierdzających stosowne kwalifikacje [ukończone kursy, studia] oraz dokonanie wpłaty łącznie 400 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 240 zł i koszty potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 160 zł)  na konto FPPRN Bank BZ WBK 87 1090 1304 0000 0001 1422 3204 w tytule przelewu wpisać – „Zwrot kosztów uzyskania licencji” i przesłanie potwierdzenia na adres; e-mail: biuro1@pprn.pl

Z uwagi na ogromne zainteresowanie naszymi licencjami i dużą ilość chętnych prosimy o jak najszybsze wypełnienie wniosku, potwierdzenie obecności na egzaminie i dokonanie wpłaty.

Z poważaniem.

Tomasz Błeszyński
Przewodniczący CKE FPPRN

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów