Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak.

Prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak. Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej U.Ł. Kierownik stadium podyplomowego “Rynek Nieruchomości – Wycena na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym” U.Ł. Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury w latach 2005-2009. Członek Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Przedwodnicząca Kapituły Medalu „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO”. Wykładane przedmioty: Gospodarka nieruchomościami (wykład na kierunku gospodarka przestrzenna), Ekonomika nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości, Funkcjonowanie rynków nieruchomości, Dorobek naukowy: monografie i podręczniki akademickie, autorstwo i współautorstwo w 11 pozycjach, rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich w ośmiu pozycjach książkowych, publikacje w czasopismach – około 147 publikacji, Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych – Towarzystwo Naukowe Nieruchomości ( Przewodnicząca Rady Programowej), ERES ( European Real Estate Society) – członek, Działalność na rzecz praktyki: kierownictwo i współudział w diagnozach gospodarowania nieruchomościami na szczeblu gminy Łódź, kierownictwo i współudział w opracowaniu strategii mieszkaniowej dla gminy Łódź, autorka ekspertyz i opinii przygotowanych dla Ministerstwa Infrastruktury, współudział w opracowaniu standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny”, „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”, opracowanie o warunkach mieszkaniowych dla potrzeb przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łódź. Wyróżniona prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”.

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów