Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Zagadnienia do egzaminu dla kandydatów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości przygotowane w oparciu o Minimum programowe F PPRN

Dla ułatwienia przygotowań do egzaminu na bazie mnimum programowego F PPRN CKE przygotowała wybór zagadnień na egzamin pośrednika i zarządcy F PPRN.

Zagadnienia do egzaminu dla kandydatów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości przygotowane w oparciu o Minimum programowe F PPRN


I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Podstawy prawa cywilnego w obrocie nieruchomościami;
podmioty prawa cywilnego;
własność – pojęcie, ochrona, współwłasność ,
prawo odkupu i prawo pierwokupu,
ustawowy i umowny ustrój majątkowy.

Podstawy prawa rzeczowego w obrocie nieruchomościami;
pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych,
definicja nieruchomości,
rodzaje nieruchomości,
użytkowanie wieczyste,
ograniczone prawa rzeczowe.

Podstawy prawa zobowiązań w obrocie nieruchomościami;
ogólne zasady zawierania umów,
zasada swobody umów,
umowa przedwstępna,
zadatek, zaliczka.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w zakresie;
podziały nieruchomości,
prawa pierwokupu nieruchomości,
określania wartości nieruchomości,
opłaty adiacenckie.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
małżeńskie ustroje majątkowe,
zarząd majątkiem wspólnym małżonków,
zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka.

Ochrona praw lokatorów;
najem okazjonalny,
warunki, opodatkowanie.

Gospodarka przestrzenna w obrocie nieruchomościami;
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
renta planistyczna.

Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości;
kataster nieruchomości,
ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
mapa zasadnicza.

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi,
odrębna własność lokali,
pojęcie nieruchomości wspólnej,
zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
przekształcanie spółdzielczych praw do lokali.

Zasady ochrony danych osobowych;
podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
rejestracja zbiorów danych osobowych,
zasady przetwarzania danych osobowych,
obowiązki administratora danych osobowych,
prawa osoby, której dane dotyczą.

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
popyt, podaż, cena,
cechy nieruchomości,
wartość a cena nieruchomości,
czynniki wpływające na wartość nieruchomości,
badania i analiza rynku nieruchomości,
funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej,
nieruchomość jako przedmiot inwestowania,
zalety i wady inwestowania w nieruchomości,
podatki i opłaty związane z nieruchomościami.

Podstawy budownictwa;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki,
dokumentacja obiektu budowlanego,
pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego,
pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu
budowlanego,
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
utrzymanie obiektów budowlanych.

Przegląd technologii w budownictwie;
rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje
elementy konstrukcji i wykończenia budynków,
instalacje wewnętrzne w budynkach,
okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń.

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego;
zużycie techniczne obiektów budowlanych,
zużycie funkcjonalne, środowiskowe,
ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe,
certyfikacja energetyczna budynków.

III. Rynek nieruchomości w praktyce

Doradztwo na rynku nieruchomości;
zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości,
metody i narzędzia pracy doradcy,
rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa,
przykłady ekspertyz, opracowań i opinii.

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości;
techniki sprzedaży,
kanały marketingowe,
zasady komunikacji,
negocjacje i mediacje.

IV. Obrót nieruchomościami w praktyce

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
forma i treść umowy,
prawa i obowiązki stron umowy,
niedozwolone klauzule umowne.

Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji;

czynności związane z zawieraniem transakcji,
kompletowanie dokumentów,
sporządzanie umowy przedwstępnej,
dokumentowanie przebiegu transakcji,
zabezpieczanie transakcji,
tworzenie baz danych o nieruchomościach,
archiwizacja,
badanie lokalnego rynku nieruchomości,
źródła informacji o nieruchomościach.

Notariusz w obrocie nieruchomościami;
czynności notarialne,
współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem,
akt notarialny.

V. Zarządzanie nieruchomościami w praktyce

umowa o zarządzanie nieruchomościami;
forma i treść umowy,
prawa i obowiązki stron umowy,
niedozwolone klauzule umowne.

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami;
przejmowanie nieruchomości do zarządzania,
procedury zarządzania operacyjnego,
czynności administrowania nieruchomością,
zarząd nieruchomością wspólną,
tryb podejmowania uchwał i ich zaskarżanie,
wpływ zarządzania na wartość nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi
definicje i przykłady nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych,
specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych,
specyfika zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Obsługa rachunkowo-księgowa zarządcy nieruchomości;
pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta,
bilans, rachunek wyników i przepływy finansowe — zasady sporządzania i analizy danych,
rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych,
metody i stawki amortyzacji,
planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami,
budżetowanie,
zarządzanie kosztami.

Plan zarządzania nieruchomością;
cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością,
metodyka sporządzania planów zarządzania nieruchomością,
struktura planu zarządzania nieruchomością.
——————–

Wyciąg z regulaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości [ http://pprn.pl/?p=12865 ]
§ 3.
[Zasady przeprowadzenie egzaminów licencyjnych]
1. Egzamin licencyjny pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej i polega na udzieleniu przez uczestnika egzaminu poprawnej odpowiedzi na minimum trzy pytania problemowe objęte zakresem Minimum programowego F PPRN zadane przez członków Zespołu egzaminacyjnego.
2. Zespół egzaminacyjny umożliwia uczestnikowi postępowania swobodę wypowiedzi. Odpowiedź na pytania nie jest limitowana czasowo.
3. Zespół egzaminacyjny dokonuje oceny poprawności odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź na zadane pytanie otrzymuje się 1 punkt, za uznanie odpowiedzi jako niepełnej 0,5 punktu, za brak poprawnej odpowiedzi 0 punktów.
4. Wynik pozytywny egzaminu licencyjnego uzyskuje się poprzez ocenę odpowiedzi uczestnika postępowania egzaminacyjnego dokonaną przez zespół egzaminacyjny na poziomie co najmniej łącznie dwóch punktów z zadanych trzech pytań. Uzyskanie oceny mniejszej niż dwa punkty z zadanych trzech pytań kończy postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem negatywnym. W przypadku zadania przez Zespół egzaminacyjny większej ilości pytań, uzyskanie poprawnych odpowiedzi nie może być mniejsze niż łącznie 2/3 z zadanych pytań.
5. W przypadku uzyskania przez uczestnika egzaminu negatywnej oceny istnieje możliwość przystąpienia uczestnika do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego, po spełnieniu określonych niniejszym Regulaminem wymogów.
6. Wynik egzaminu licencyjnego ogłasza się uczestnikom niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna F PPRN

Przewodniczący
Tomasz Błeszyński

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów