Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • RODO – Unijna reforma ochrony danych osobowych – zastosowanie na polskim rynku nieruchomości – OPOLE

  Dodano: 03/04/2018

  Logo OSRN

  OPOLSKIE STOWARZYSZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI w Opolu
  45-075 OPOLE, ul. Krakowska 37, tel. 517120637 mail: biuro@osrn.pl www.osrn.pl

  Zaprasza na seminarium OSRN 17 kwietnia 2018 roku:

  RODO – Unijna reforma ochrony danych osobowych – zastosowanie na polskim rynku nieruchomości.

  Założenia, nowe uprawnienia i obowiązki, poprawne procedury i przykładowa dokumentacja.

  Prowadzący: mgr Zbigniew Kubiński.
  Zbigniew Kubiński – Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, Wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych. Publikuje w ogólnopolskich czasopismach oraz branżowych wydawnictwach.

  Tematyka seminarium

  1. Zagadnienia. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.
  Wprowadzenie do źródeł Prawa Unijnego. Instytucje Unijne i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa unijnego w kontekście ochrony danych osobowych. Co to są dane osobowe i dlaczego ochrona danych osobowych jest istotna we współczesnym świecie. Unia Europejska. Instytucje zaangażowane w ochronę danych osobowych. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE w kontekście regulacji ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych prawem podstawowym. Ewolucja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46 WE, RODO, Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

  2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE.
  Struktura Rozporządzenia. Preambuła – motywy. Stosunek RODO do Dyrektywy 95/46/WE. Dlaczego Rozporządzenie a nie Dyrektywa? Cechy Rozporządzenia. Zasięg ogólny. Całościowe, natychmiastowe związanie, bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność, wertykalność, horyzontalność. RODO/GDPR – konsekwencje dla prawa polskiego. Na czym polega zmiana w zakresie ochrony danych osobowych? Definicja pojęcia „dane osobowe” „Identyfikowalność” osoby fizycznej. Definicja przetwarzania. Definicja ograniczenia przetwarzania. Definicja profilowania. Definicja pseudonimizacji. Anonimizacja. Zbiór danych. Definicja administratora. Posesor – podmiot przetwarzający. Definicja odbiorcy, Definicja strony trzeciej. Definicja zgody (na przetwarzanie); forma zgody, sposób udzielenia zgody, dobrowolność zgody, konkretność zgody, świadomość zgody, jednoznaczność zgody, cofnięcie zgody, ciężar dowodu wyrażenia zgody. Organ nadzorczy. Zasady przetwarzania danych osobowych. Zasada legalności. Zasada rzetelności. Zasada przejrzystości. Zasada rozliczalności. Definicja naruszenia ochrony danych osobowych. Obowiązek informacyjny. Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach). Domyślna ochrona danych (privacy by default). Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design). Prawa osób, których dane są przetwarzane. Prawo dostępu. Prawo do sprostowania. Prawo sprzeciwu. Prawo do zapomnienia. Prawo do przenoszenia danych. Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania. Omówienie stanu projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązki administratora. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych. Pojęcie ryzyka. Ocena ryzyka. Ryzyka naruszeń. Polityki ochrony danych. Rejestrowanie czynności przetwarzania. Bezpieczeństwo danych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zawiadamianie o naruszeniu. Ocena skutków dla ochrony danych. Inspektor ochrony danych. Środki ochrony prawnej.

  3. Praktyczna strona wdrażania RODO na rynku nieruchomości. Dokumentacja i procedury.
  Zmiany, które należy uwzględnić w polityce swojego podmiotu w związku z RODO a także wdrażając odpowiednie środki. Polityki przetwarzania danych. Polityka bezpieczeństwa. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w kwestii przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Klauzula obowiązku informacyjnego po rozpoczęciu stosowania RODO przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO. Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych. Procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych, przekazania danych i inne …

  Seminarium kierowane jest do podmiotów działających na rynku nieruchomości; doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów itd. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

  RAZEM 6 godzin edukacyjnych.

  Miejsce – (salę wykładową) podamy w późniejszym terminie z uwagi na konieczność doboru sali do ilości zgłoszonych uczestników.

  Koszt
  Dla członków OSRN z opłaconymi składkami członkowskimi i ich pracowników – 160 złotych od uczestnika.
  Dla osób niezrzeszonych i członków OSRN z nieuregulowanymi składkami – 190 złotych od uczestnika.

  Opłata obejmuje: udział w zajęciach, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, komplet wymaganych prawem dokumentów.
  Prosimy o odesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia mailem na adres: biuro@osrn.pl Do maila należy dołączyć dowód wpłaty.
  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 11 kwietnia 2018 roku.

  formularz-zglosz-semin-1

  Zapraszamy –
  Zarząd Stowarzyszenia