Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • O PPRN

  Powstanie i działalność Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jest urzeczywistnieniem prawa do korzystania z obywatelskich wolności i prawa do zrzeszania się.

  Własność. Federacja działa na rzecz umocnienia i przestrzegania prawa własności. Federacja działa na rzecz faktycznego urzeczywistnienie konstytucyjnych gwarancji ochrony własności. Konstytucja RP „Art. 21. 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.”

  Wolny Rynek. Wolny rynek jest podstawą rozwoju naszego kraju.

  Przedsiębiorczość. Rozwój przedsiębiorczości to warunek budowy zasobności kraju i obywateli, przekonanie to wywodzi się z wiary w zapisaną w Konstytucji RP gwarancję Art. 22. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości to związek stowarzyszeń założony w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach, spełniający również wymogi związku stowarzyszeń – organizacji zawodowej w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Federacja PPRN powstała w dniu 6 sierpnia 2008 roku w Warszawie na Zebraniu Założycielskim przez Stowarzyszenia założycielskie. idea powstania Federacji powstała na II Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości PTEiDRN w Warszawie w grudniu 2007 roku. Podczas tej konferencji została podpisana deklaracja, w której pojawiła się idea powołania nowej struktury ochrony rynku nieruchomości.

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jest organizacją, która stawia sobie za cel inicjowanie porozumienia i współpracy w sprawach dotyczących szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Federacja służy środowisku rynku nieruchomości a nie samej sobie.
  Federacja to stowarzyszenia członkowskie, które w demokratycznej, statutowej procedurze realizują cele większości z szacunkiem dla pomysłów mniejszości.

  Władze i członkowie Federacji przestrzegają prawa o stowarzyszeniach, Statutu i przyjętych przez Radę Naczelną Federacji Uchwał.

  – Federacja pełni rolę integracyjną, usługową, reprezentacyjną dla stowarzyszeń członkowskich. Federacja dba o interes środowiska rynku nieruchomości. Federacja jest pasem transmisyjnym problemów środowiska do właściwych władz i innych środowisk. Federacja w relacja z władzami i innymi podmiotami zachowuje się samodzielnie, niezależnie i partnersko mając na względzie sprawiedliwy interes rynku nieruchomości.

  – Podstawą działalności Federacji jest zasada minimalizacji kosztów działalności ponoszonych przez środowisko i maksymalizacji osiągniętych celów. Federacja jest dobrem wspólnym jej członków – to nie zabawka nielicznych za pieniądze wielu.

  – Zgodnie z Uchwałą I Rady Naczelnej F PPRN półroczna składka członkowska stowarzyszenia – członka zwyczajnego wynosi 10 zł liczone od każdego członka stowarzyszenia należącego do F PPRN – przykładowo 30 osobowe Stowarzyszenie płaci 300 zł składkę na pół roku. Za cały rok dla 30 osobowego stowarzyszenia składka wyniesie 600 złotych.

  Federacja i środki Federacji służą środowisku członkom Federacji.

  – Zgodnie z zasadą minimum kosztów personel obsługi ograniczony jest do minimum.

  – Zgodnie z zasadą minimum kosztów – koszty lokalowe ograniczone są do minimum – nic ponad rzeczywiste uzasadnione potrzeby. Względy prestiżowe jako argument mnożenia przestrzeni dla administracji Federacji są bezwzględnie odrzucane. Prestiż Federacja wynika z pracy jej członków.

  – Federacja wspiera inicjatywy promujące podniesienie efektywności wykonywania zawodów rynku nieruchomości przy jednoczesnym uwzględnieniu oszczędności tej działalności.


  Logo Federacji jest znakiem wszystkich członków stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji. Logo Federacji może posługiwać się każde stowarzyszenie członkowskie oraz zrzeszone w nim osoby. Pobierz logo F PPRN


  Członek stowarzyszenia zrzeszonego w Federacji ma prawo do posługiwania się pieczęcią członka.

  – Federacja szanując porządek demokratycznego Państwa Prawa akceptuje możliwość przynależności stowarzyszeń członkowskich do innych struktur według ich uznania, bez żadnych ograniczeń jako wyraz konstytucyjnej wolności zrzeszania się.

  – Federacja w różnorodności organizacyjnej, ścieraniu się pomysłów i poglądów widzi podstawę rozwoju rynku nieruchomości. Federacja broni tych wszystkich którzy z racji przynależności do ruchu stowarzyszeniowego są szykanowani. Każdy ma prawo zrzeszać się Federacja wspiera powstawanie nowych stowarzyszeń. PATRZ jak założyć stowarzyszenie rynku nieruchomości.

  – Federacja wyróżnia i wynagradza osoby zasłużone dla rynku nieruchomości.

  – Federacja prowadzi swoją działalność w przyjaźni i szacunku do innych organizacji rynku nieruchomości.