Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Statut FEDERACJI – POROZUMIENIE POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  STATUT

  POROZUMIENIA POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  ROZDZIAŁ I

  Nazwa. Obszar działalności. Siedziba. Godło. pieczęcie.

  §1.
  Powołuje się Związek Stowarzyszeń, Federację pod nazwą „POROZUMIENIE POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” – organizację zawodową w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami –  związek stowarzyszeń rynku nieruchomości, zrzeszających osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz doradcy w zakresie rynku nieruchomości – w skrócie „PPRN” lub „pprn.pl”. W treści statutu zwany „Federacją”.

  §2.
  Federacja – Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości – jest utworzonym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach związkiem stowarzyszeń profesjonalistów rynku nieruchomości.

  §3.
  Federacja posiada osobowość prawną, działa w imieniu i na rzecz sfederowanych stowarzyszeń. Działa w interesie rynku nieruchomości.

  §4.
  Obszarem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Władze naczelne Federacji mają swoją siedzibę w Warszawie.

  §5.
  Federacja może być członkiem oraz współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

  §6.
  Federacja swoją działalność opiera na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich za zwrotem poniesionych kosztów. Do prowadzenia spraw administracyjno – biurowych, księgowych może zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy.
  §7.
  Federacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Federacja  – „Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości” – pprn.pl i innych ustalonych przez władze Federacji.

  §8.
  Federacja może ustalić swoje godło i odznakę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  ROZDZIAŁ II

  Cele Federacji. Formy działalności Federacji

  §9.
  Federacja jest organizacją społeczną realizującą swoje cele w granicach przepisów prawa. Federacja działa na rzecz rozwoju i rozwiązywania problemów rynku nieruchomości .

  §10.
  Do celów Federacji należy:
  a. działanie na rzecz kształtowania i rozwoju zawodów związanych z profesjonalną obsługą rynku nieruchomości,
  b. integrowanie środowisk profesjonalistów rynku nieruchomości w szczególności osób zawodowo wykonujących czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz doradcy rynku nieruchomości. Rekomendowanie standardów pracy profesjonalistów wykonujących zawody rynku  nieruchomości,
  c. podejmowanie inicjatyw i praca na rzecz rozwoju rynku nieruchomości,
  d. spełnianie roli związku stowarzyszeń zawodowych pośredników, zarządców, rzeczoznawców majątkowych, doradców rynku nieruchomości, w tym ochrona i podnoszenie znaczenia w społeczeństwie i gospodarce tych zawodów,
  e. organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości,
  f. wypracowanie we współpracy z innymi organizacjami rynku nieruchomości standardów zawodowych oraz zasad etyki w zakresie wykonywania zawodów rynku nieruchomości,
  g. reprezentowanie członków Federacji wobec władz państwowych, samorządowych, stowarzyszeń i podmiotów oraz na forum organizacji i instytucji międzynarodowych.

  i. Działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości,

  j. działanie na rzecz ochrony zasad wolnego rynku nieruchomości oraz ochrony prawa własności,

  k. działanie na rzecz ruchu stowarzyszeniowego w szczególności członków Federacji,
  l. działanie na rzecz rozwoju doradztwa na rynku nieruchomości.
  §11.
  Federacja osiąga swoje cele poprzez:
  a. podejmowanie inicjatyw lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, branżowych i o charakterze ogólnym; kongresów, konferencji, zjazdów, szkoleń, seminariów, spotkań,
  b. współdziałanie z organami samorządowymi, państwowymi z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami, redakcjami,
  c. prowadzenie działalności w zakresie wydawania książek, opracowań specjalistycznych, czasopism zgodnie z odpowiednimi przepisami, promocja doświadczeń polskiego rynku nieruchomości i doświadczeń własnych stowarzyszeń zawodowych wobec profesjonalistów z innych krajów, oraz prezentację doświadczeń z innych krajów na krajowym rynku nieruchomości,
  d. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wiedzy zawodowej profesjonalistów rynku nieruchomości,

  e. reprezentowanie członków Federacji wobec opinii publicznej, władz i organów samorządowych i państwowych oraz innych organizacji, przekazywanie   wspólnych stanowisk, poglądów i opinii dotyczących regulacji działalności gospodarczej, systemu prawa gospodarczego, prawa podatkowego, w szczególności w zakresie rynku nieruchomości, uregulowań prawnych w zakresie rynku nieruchomości oraz sytuacji zawodów rynku nieruchomości,

  f. opiniowanie procesu legislacyjnego w zakresie dotyczącym działalności zawodowej lub gospodarczej osób działających na rynku nieruchomości,
  g. działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na rynku nieruchomości,

  h. wytyczanie wobec członków Federacji kierunków działalności istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych,
  i. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi specjalistów rynku nieruchomości,
  j. podejmowanie działań wspólnych w interesie członków Federacji,
  k. organizowanie i wspieranie lokalnych i ogólnopolskich sieci wymiany ofert nieruchomości.

  ROZDZIAŁ III

  Członkowie Federacji. Prawa i Obowiązki członków Federacji.

  §12.
  Członkowie Federacji dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,

  2. członków wspierających.

  §13.
  1. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie zrzeszające profesjonalistów rynku nieruchomości w szczególności zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości lub doradcy w zakresie rynku nieruchomości.
  2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia nowego członka zwyczajnego następuje uchwałą Rady Naczelnej.
  W przypadku odmowy przyjęcia Rada Naczelna uzasadnia decyzję.
  3. Stowarzyszenie ubiegające się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych składa do Zarządu Federacji wniosek o przyjęcie w poczet członków Federacji.

  4. Do wniosku określonego w punkcie 3. Stowarzyszenie załącza:

  a. informację o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia;
  b. wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego;
  c. poświadczony przez władze Stowarzyszenia statut;
  d. listę członków stowarzyszenia;
  e. uchwałę właściwego organu Stowarzyszenia o przystąpieniu do Federacji;
  5. Zarząd Federacji w przypadku dostrzeżonych braków we wniosku wzywa do ich  uzupełnienia pod rygorem zwrotu wniosku bez rozpatrzenia sprawy.
  6. Zarząd Federacji, wysyła informację o ubiegającym się o członkostwo Stowarzyszeniu do członków Federacji, wyznaczając termin do wyrażenia opinii, które są przedstawiane na Radzie Naczelnej.
  7. Zarząd Federacji przedstawia Radzie Naczelnej wniosek o przyjęcie w poczet członków na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej licząc od daty złożenia wniosku o którym mowa w punkcie 3 i 4,

  §14.
  1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  a. Udziału poprzez swoich przedstawicieli we władzach Federacji i innych organach kolegialnych powoływanych przez te władze,

  b. wpływania na kierunek działalności Federacji poprzez statutowe organy Federacji,

  c. wspierania się Federacją dla realizacji własnych celów statutowych,

  d. korzystania z godła i logo Federacji.

  §15.
  1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  a. realizacji celów Federacji,
  b. przestrzegania Statutu Federacji oraz uchwał władz Federacji,
  c. opłacania składek członkowskich.

  §16.
  1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, akceptująca Statut i działalność Federacji, po przedstawieniu pisemnego wniosku i przyjęciu przez Radę Naczelną. Dla przyjęcia w poczet członków wspierających stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące członka zwyczajnego.

  2. Członek wspierający ma prawo do:
  a.  uczestniczenia w życiu Federacji wg zasad ustalonych uchwałą Rady Naczelnej ,
  b. posługiwania się godłem i odznaką Federacji na zasadach ustalonych uchwałą Rady Naczelnej,
  c. do uczestnictwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach wg swojego uznania.

  3. Członek wspierający ma obowiązek:

  a. przestrzegania Statutu i uchwał władz Federacji,

  b. opłacania składek członkowskich określonych uchwałą o przyjęciu w poczet członków.

  §17.
  1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji,
  b. wykluczenia przez Radę Naczelną na skutek nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w Statucie Federacji,
  c. rozwiązania Stowarzyszenia lub utraty przez nie osobowości prawnej.
  2. Rada Naczelna może zawiesić Stowarzyszenie w prawach członka Federacji w przypadku zalegania  przez nie z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

  3. Po upływie kolejnych trzech miesięcy nie płacenia składek od daty zawieszenia Stowarzyszenia, Rada Naczelna może wykluczyć Stowarzyszenie z Federacji.

  ROZDZIAŁ IV

  USTRÓJ I WŁADZE FEDERACJI.

  §18.
  1. Władzami Federacji Polskiego Rynku Nieruchomości są:
  a. Rada Naczelna będąca zebraniem delegatów – przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji;
  b. Zarząd Federacji  składający się z trzech do siedmiu członków w tym Prezydenta, jednego lub dwóch Wiceprezydentów;
  c. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

  2. Organami doradczymi Federacji są w szczególności:
  a. Rada Programowa Federacji,
  b. Komisje Federacji.

  3. Komisje Federacji i Radę Programową Federacji powołuje Rada Naczelna określając w uchwale o powołaniu ich zakres działalności, regulamin działania, organizację i skład. Przewodniczących Komisji i Rady Programowej wybierają członkowie Komisji spośród swojego grona. Kadencja władz Komisji i Rady Programowe trwa jednoczesna z kadencją władz Federacji. Komisje i Rada Programowa ze swojej działalności składają sprawozdanie przed Radą Naczelną.
  §19.

  1. W skład władz Federacji wchodzą osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach będących członkami zwyczajnymi Federacji.

  2. Wszystkie wybory do władz Federacji odbywają się w sposób tajny.

  3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest jednoczesna i trwa 4 lata. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  4. Funkcja Prezydenta może być pełniona przez tą samą osobę nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

  §20.
  1. Najwyższą władzą Federacji jest Rada Naczelna będąca zebraniem delegatów – przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. W posiedzeniu Rady Naczelnej uczestniczą delegaci, członkowie władz Federacji oraz zaproszone przez Zarząd osoby.
  2. Delegatami do Rady Naczelnej są dwie osoby – przedstawiciele Stowarzyszenia członka zwyczajnego Federacji.

  3. Rada Naczelna może zbierać się na posiedzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

  4. Posiedzenia zwyczajne Rady Naczelnej odbywają się co najmniej raz na pół roku i zwołuje je Zarząd Federacji poprzez zawiadomienie drogą elektroniczną lub pisemną na 14 dni przed terminem posiedzenia. Zwołując posiedzenie zwyczajne Zarząd może zastrzec, że w przypadku braku quorum, drugi termin wyznaczony będzie 30 minut po pierwszym terminie.
  5.Posiedzenie nadzwyczajne Rady Naczelnej zwołuje Zarząd Federacji w terminie 35 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie:

  a. z inicjatywy Zarządu lub,

  b. w wyniku wspólnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych lub,

  c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  6. Posiedzenia Rady Naczelnej prowadzi wybrany spośród delegatów Przewodniczący.
  7. W posiedzeniach Rady Naczelnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Komisji i innych organów wymienionych w statucie.

  8. Zawiadomienie o zwołaniu Rady Naczelnej zawiera między innymi termin, miejsce i porządek obrad Rady Naczelnej.
  9. Zarząd Federacji powinien dołączyć do zawiadomienia określonego w punkcie 8 treść proponowanych projektów uchwał Rady Naczelnej. Projekty uchwał powinny być dołączone w szczególności w sprawach skomplikowanych, wymagających znacznego czasu, fachowej wiedzy do zapoznania się z ich treścią oraz istotnych dla Federacji.
  10. Rada Naczelna podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym członkom Federacji w zawiadomieniu.

  §21.

  1. Rada Naczelna uchwala regulamin obrad Rady Naczelnej.

  2. Uchwały Rady Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej ½ ogólnej liczby głosów Rady Naczelnej, jeżeli obrady zostały rozpoczęte w pierwszym terminie.

  3. W przypadku rozpoczęcia obrad w drugim terminie, uchwały Rady Naczelnej zapadają bez względu na liczbę obecnych delegatów i głosów.

  4. Uchwały dotyczące zmiany statutu zapadają większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej 1/2 głosów ogólnej liczby głosów Rady Naczelnej.

  5. Każdy delegat Rady Naczelnej ma jeden głos i  nie może ustanawiać pełnomocników.

  §22.

  1. Rada Naczelna wybiera i odwołuje spośród osób zrzeszonych w organizacjach będących członkami zwyczajnymi

  a. Zarząd w składzie 3 do 7 członków Zarządu w tym Prezydenta, jednego lub dwóch Wiceprezydentów i członków Zarządu,

  b. Komisję Rewizyjną w składzie 3 do 5 członków Komisji w tym Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza,

  c. Nie można łączyć członkostwa Komisji Rewizyjnej z członkostwem w  Zarządzie Federacji.
  2. Dla ważności wyboru Prezydenta wymagane jest uzyskanie powyżej 50% głosów.
  3. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów, przeprowadzana jest druga tura głosowania, w której bierze udział dwóch kandydatów o najwyższej ilości głosów uzyskanych w pierwszej turze. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
  4. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów.

  5. W czasie trwania kadencji władz Federacji uzupełnienie ich składów będzie następowało w trybie określonym w §22.

  6. Rada Naczelna określa ilość członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W braku takiej uchwały przyjmuje się dla Zarządu 3 członków,  dla Komisji Rewizyjnej 3 członków.

  §23.

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorczym Federacji.

  2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

  3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na pół roku.

  4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

  5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały przy obecności co najmniej 1/2 ilości członków Komisji.

  §24.

  1. Zarząd Federacji w osobach Prezydenta, jednego lub dwóch Wiceprezydentów i członków Zarządu jest organem wykonawczym Federacji. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej jeden raz na kwartał.

  2. Zarząd Federacji:

  a) kieruje jej działalnością i reprezentuje Federację na zewnątrz;
  b) realizuje uchwały Rady Naczelnej;
  c) opracowuje projekty planów i programów działalności Federacji,
  d) koordynuje pracę Komisji problemowych i zespołów oraz innych organów powołanych przez Radę Naczelną;
  e) zatrudnia pracowników lub inne osoby określając ich stanowisko i zakres obowiązków.
  f) przygotowuje projekt budżetu Federacji,

  g) rekomenduje Radzie Naczelnej sprawy przyjęcia w poczet członków Federacji i utraty członkostwa.

  h) rekomendowanie Radzie Naczelnej nadawania wyróżnień,

  i) podejmuje uchwały o przystąpieniu Federacji do innych organizacji krajowych i zagranicznych.
  3. Pracami Zarządu kieruje Prezydent lub wskazany przez niego Wiceprezydent w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.
  4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli podjęte zostały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Prezydenta lub wyznaczonego przez niego Wiceprezydenta.
  5. Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Federacji uprawniony jest samodzielnie Prezydent Federacji lub Wiceprezydent łącznie z innym członkiem Zarządu Federacji.

  §25.

  W ramach struktury organizacyjnej Federacji dla rozwiązania lub analizy określonych problemów lub załatwienia określonych spraw mogą być powołane grupy  robocze i zespoły problemowe.
  §26.
  Do zakresu działania Rady Naczelnej należy:
  a. uchwalenie zmian statutu Federacji,
  b. przyjmowanie, wykluczanie członków,
  c. uchwalanie kierunków, planów i programów działania Federacji,
  d.   określanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach istotnych dla rynku nieruchomości.

  e. podejmowanie uchwał w sprawie organizacji przedsięwzięć istotnych dla rynku nieruchomości.
  f. uchwalanie wysokości składek i kwot wpisowych członków Federacji,

  h. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Federacji sprawach nieregulowanych tym statutem,
  i. uchwalanie regulaminów Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową,
  j. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Federacji przedstawionych przez Zarząd Federacji oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  k. uchwalenie budżetu Federacji i przyjęcie sprawozdania z jego wykonania,
  l. wyrażenie zgody na nabywanie środków trwałych o wartości powyżej 50 000 zł, na nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz zaciąganie kredytów.
  m. przyjmowanie sprawozdań z prac organów doradczych Federacji.

  n. uchwalanie regulaminów nadawania wyróżnień, oraz ich nadawanie.

  §27.
  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  a. wykonywanie kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Federacji pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Rady Naczelnej,
  b. przedstawienie Radzie Naczelnej oceny działalności Federacji i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  c. kontrola wykonania budżetu.

  §28.
  Komisja Rewizyjna może:
  a. żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Federacji i jej organów,
  b. uczestniczyć w obradach Rady Naczelnej oraz w posiedzeniach Zarządu i innych organów Federacji z głosem doradczym.

  §29.
  Rada Programowa opiniuje projekty planów i programów działań Federacji. Wnioskuje do Rady Naczelnej lub Zarządu o podjęcie określonych działań programowych, inicjatyw ustawodawczych, o wydawanie określonych opinii i oświadczeń.

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK i  FINANSE FEDERACJI

  §30.
  Federacja może posiadać majątek ruchomy lub nieruchomy.

  §31.
  Na fundusze Federacji składają się:
  a. Wpływy:

  • wpływy z kwot wpisowych,
  • wpływy ze składek członków,
  • wpływy z niedochodowej działalności statutowej.

  b. dotacje lub wpłaty ze strony członków wspierających lub innych podmiotów,
  c. wpływy z działalności gospodarczej,
  d. darowizny.

  §32.

  1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej.

  2. Dla prowadzenia spraw administracyjnych, biurowych, księgowych Federacja może zawierać umowy o pracę, zlecenia lub inne umowy z osobami pracującymi na rzecz Federacji.

  3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie obowiązującym prawem oraz według zasad określonych przez Radę Naczelną. Dochód z działalności gospodarczej Federacja przeznacza dla realizacji celów statutowych.

  4. Zobowiązania majątkowe w imieniu Federacji zaciągają: do kwoty 10 000zł ( dziesięć tysięcy zł) samodzielnie Prezydent lub Wiceprezydent a powyżej kwoty tej kwoty Prezydent lub Wiceprezydent z innym członkiem Zarządu.

  ROZDZIAŁ VI

  ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ FEDERACJI

  §33.
  Zmian statutu Rada Naczelna dokonuje w trybie § 21 pkt 4.

  §34.

  1. Rada Naczelna uchwałą może rozwiązać Federację większością 2/3 ogólnej liczby głosów Rady Naczelnej przy obecności co najmniej 2/3 członków Federacji.

  2.Uchwała o rozwiązaniu Federacji powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.

  3.Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Federacji muszą być zawarte w porządku posiedzenia Rady Naczelnej, doręczonym członkom Rady na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu.

  —————————————————-

  1) Przyjęto dnia 06.08. 2008 roku w Warszawie.

  2) Zmieniono w dniu 04.03.2009 roku w Warszawie na Zebraniu Założycielskim Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.