Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Ubezpieczenia OC pośredników w obrocie nieruchomościami

  Informacja Saga Brokers w sprawie ubezpieczeń OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2018

  dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukleO czym pośrednik nie powinien zapomnieć pod koniec roku i dlaczego?

  W grudniu większość pośredników przedłuża obowiązkowe OC na kolejny rok.

  Nie zwlekaj do ostatniej chwili, już teraz wznów ubezpieczenie.

   Zapraszamy na www.frontin.pl, gdzie w łatwy i szybki sposób kupisz on-line najlepsze ubezpieczenie OC dla pośrednika.

   Pamiętaj, że brak ubezpieczenia lub przerwa w jego ciągłości stały się niezwykle kosztowne.

  Pamiętaj, że Ustawa o gospodarce nakłada na Ciebie nowe obowiązki.

  Pamiętaj, że pośrednik kredytowy musi kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC.

   Za brak ważnego ubezpieczenia OC pośrednika (przerwa w ubezpieczeniu to okresowy brak) grozi Ci podwójna sankcja:

  – kara w wysokości 8.000 – 20.000 zł nakładana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  – wypowiedzenie umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym (za nieprzedłożenie klientowi na jego wezwanie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni).

   Ustawa o gospodarce nałożyła na pośredników nowe obowiązki:

  – obowiązek załączenia do umowy pośrednictwa kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu),

  – obowiązek niezwłocznego informowania strony umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,

  – obowiązek niezwłocznego informowania stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu.

  Aby należycie zabezpieczyć swój interes:

  – wznów ubezpieczenie w terminie,

  – załączaj kopię wznowionej polisy/certyfikatu do wszystkich nowych umów pośrednictwa,

  – poinformuj strony wszystkich aktywnych umów pośrednictwa o zawarciu nowej umowy OC,

  – na wezwanie klienta przekaż mu kopię nowej polisy/certyfikatu.

   Jeśli świadczysz usługi pośrednictwa kredytowego, powinieneś kupić obowiązkowe OC pośrednika kredytowego:

  – obowiązek dotyczy pośredników kredytowych, agentów nie

  – minimalna suma wynosi 460.000 EUR na jedno zdarzenie i 750.000 EUR na wszystkie zdarzenia

  – obowiązek ubezpieczenia powstaje dzień przed rozpoczęciem wykonywania działalności

  – do prowadzenia takiej działalności niezbędne jest zezwolenie KNF i wpis do rejestru

   Pozdrawiamy,

  Zespół SAGA Brokers


  Informacja w sprawie ubezpieczeń OC dla pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2017

  dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukle

   

   

   

  Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2017 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego www.frontin.pl
  Dlaczego oferta SAGA Brokers?
  • trzech ubezpieczycieli do wyboru: Concordia, Generali, PZU
  • atrakcyjne zniżki – do 60%
  • niskie składki – już od 164 zł
  • wysokie sumy gwarancyjne – do 1,5 mln EUR
  • szeroki zakres ubezpieczenia
  – ochrona pracowników (nawet działań umyślnych)
  –  brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
  –  możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe
  • asysta przy likwidacji szkody – działamy zawsze jako pełnomocnik pośrednika
  • doświadczenie – wieloletnia współpraca z F PPRN
  Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną niezwykle istotne jest terminowe składanie wniosków (przed wygaśnięciem aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

  Zapraszamy do kontaktu

  z SAGA Brokers

  tel. (+48) 61 852.78.84

  =================================================================================

  Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na 2016 r. – WZNÓW JUŻ TERAZ !!!

  dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukle

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy, że zbliża się okres wznowienia Państwa polisy obowiązkowego OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2016 . Przygotowana przez Saga Brokers oferta ubezpieczenia na rok 2016 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego PATRZ LINK

  FrontinlogoSA

   

   

   

  Jak co roku proponujemy Państwu:

  • ·         tylko sprawdzonych ubezpieczycieli: Concordia, Generali, PZU
  • ·         konkurencyjne wysokości składek
  • ·         rozbudowany system naliczania zniżek
  • ·         najwyższe sumy gwarancyjne na rynku
  • ·         możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
  • ·         asystę przy likwidacji szkody – działamy zawsze jako Twój pełnomocnik

  Przypominamy: obowiązek ubezpieczenia spoczywa na przedsiębiorcy (jego polisa obejmuje działania wszystkich osób pod nadzorem).

  Przypominamy: w przypadku spółek cywilnych ubezpieczenie powinien wykupić każdy ze wspólników bez względu na to, czy wykonuje czynności pośrednictwa czy nie.

  Przypominamy: z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną konieczne jest terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

   Z poważaniem

  Zespół SAGA Brokers
  ===================================================================================

  Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok. (Komunikat otrzymany w dniu 23 grudnia 2013 roku)

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że przygotowana przez Saga Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2014 jest już dla Państwa dostępna na stronach naszego serwisu internetowego frontin.pl. W serwisie tym udostępniamy także kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert.

  Na rok 2014 przygotowaliśmy propozycję ubezpieczenia przygotowaną przez trzech ubezpieczycieli: Concordię, Generali oraz PZU.

  Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2014 roku zmienia się uregulowanie dotyczące tego, kto ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC. Od tego dnia obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Zatem obowiązek ten dotyczy:
  – osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności,
  – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
  – wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).

  Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną, prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.
  Z poważaniem

  Zespół SAGA Brokers

  ————————————————————
  Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok. (Komunikat otrzymany w dniu 20 grudnia 2013 roku)

  Szanowni Państwo,
  do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy nieruchomości. Z informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że zostały podpisane i oczekują na publikację. Spodziewamy się tej publikacji lada moment, w związku z tym zapraszamy do systemu transakcyjnego frontin.pl w poniedziałek, 23 grudnia 2013 r.

  Znając treść projektów Rozporządzeń i znowelizowanej Ustawy o gospodarce nieruchomościami chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

  1. zgodnie z Ustawą pośrednik/zarządca ma obowiązek zawierania umów z klientami na piśmie (pod rygorem nieważności) i ma obowiązek ubezpieczeniowy; to wszystko, co wiemy o zderegulowanym pośredniku/zarządcy;

  2. czynności pośrednictwa/zarządzania określać będzie umowa pośrednictwa/zarządzania, obligatoryjnie zawierana na piśmie; umowę zawiera podmiot świadczący usługę pośrednictwa/zarządzania (prowadzący działalność w tym zakresie); przypominamy, że odpowiedzialność wobec klienta ponosi ZAWSZE STRONA UMOWY i nie może uwolnić się od odpowiedzialności, wskazując, że powierzyła jej wykonanie komuś innemu (nawet profesjonaliście); jest to ogólna zasada kodeksu cywilnego, dotycząca odpowiedzialności cywilnej kontraktowej;

  3. od 2014 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC przestaje być ubezpieczeniem zawodu, a staje się ubezpieczeniem działalności gospodarczej, ponieważ pośrednikiem/zarządcą jest ten, kto prowadzi działalność, a nie ten, kto faktycznie wykonuje czynności;

  4. skoro obowiązek ubezpieczenia dotyczy podmiotu, obejmie:
  – osoby fizyczne wykonujące czynności pośrednictwa/zarządzania w ramach prowadzonej działalności,
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo/zarządzanie jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności);
  – wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia);

  5. minimalne sumy gwarancyjne nie uległy zmianie, jednak zwracamy uwagę na kwestię wyboru wyższej sumy gwarancyjnej – teraz suma dotyczy całej firmy, a nie osoby fizycznej.

  Co to oznacza w praktyce?

  jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.:
  – nowe ubezpieczenie obowiązkowe potrzebujesz, jeśli będziesz pośrednikiem/zarządcą (czyli podmiotem prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa/zarządzania)
  – jeśli jesteś osobą zatrudnianą przez taki podmiot (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej), traktowany będziesz jako osoba pracująca pod nadzorem (patrz niżej) i jako taka osoba będziesz objęty jego ubezpieczeniem obowiązkowym
  – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą powinieneś zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego; w Twoim przypadku proponujemy zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego od dnia 31 grudnia 2013 jeszcze jako osoba licencjonowana; skoro umowy zawarte na dotychczasowych warunkach obowiązują do końca swojego okresu ubezpieczenia, zyskasz ochronę na znanych Ci zasadach bez oczekiwania na publikację Rozporządzeń. W celu złożenia wniosku i zawarcia ubezpieczenia zapraszamy do serwisu: www.frontin.pl;

  jeśli jesteś przedsiębiorcą, który posiada ubezpieczenie dobrowolne:
  – od 2014 r. masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe,
  – Twoje ubezpieczenie dobrowolne należałoby tak zmodyfikować, aby stało się nadwyżką ponad ubezpieczenie obowiązkowe (dzięki temu zapewnisz sobie ochronę na wyższą sumę gwarancyjną – w systemie ubezpieczenia obowiązkowego wysokie limity będą raczej trudno osiągalne); konieczne jest usunięcie z niej wyłączenia w postaci szkód objętych systemem ubezpieczenia obowiązkowego;

  jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie posiada ubezpieczenia dobrowolnego lub Twoje ubezpieczenie kończy się z dniem 31 grudnia 2014:
  – od 2014 masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe;

  jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w trakcie 2014 r.:
  – Twoje ubezpieczenie, mimo że zostało zawarte na „starych warunkach”, zachowuje ważność do końca okresu ubezpieczenia (gwarantują to przepisy przejściowe w Rozporządzeniach);

  jeśli jesteś pracownikiem – osobą pracującą pod nadzorem:
  – jeśli pośrednik/zarządca wykonuje czynności pośrednictwa/zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega również ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone działaniem tych osób, zatem nie potrzebujesz ubezpieczenia obowiązkowego,
  – ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie, ale nie Twoją odpowiedzialność – odpowiadać będziesz:
  a) jako pracownik etatowy wobec swojego pracodawcy do wysokości 3 pensji (art. 119-120 Kodeksu pracy),
  b) jako zleceniobiorca wobec zleceniodawcy do pełnej wysokości szkody;

  jeśli jesteś podwykonawcą (wykonujesz czynności na zasadzie współpracy):
  – oznacza to, że prowadzisz własną działalność jako odrębny podmiot (jesteś pośrednikiem/zarządcą) i przez ubezpieczycieli nie będziesz traktowany jako osoba pracująca pod nadzorem, zatem potrzebujesz własnej polisy obowiązkowej.

  Z poważaniem

  Zespół SAGA Brokers

  ………………………………………..
  UWAGA UBEZPIECZENIE PO DEREGULACJI PRZEPISY.
  Ubezpieczenia – pośrednicy.
  Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określony został w art. 181 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (uogn) ze zmianami. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w innych państwach określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  Nowe brzmienie przepisu dotyczącego ubezpieczeń zarządców i pośredników (konsekwencja deregulacji), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Art. 181 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
  „3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

  Utrzymane zostaje brzmienie Art. 181 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. (konsekwencja deregulacji)
  4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

  …………………………………………..
  Archiwum
  ………………………………….
  Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a. uogn tj. czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części oraz wykonywaniem opracowań, ekspertyz i doradztwa w zakresie rynku nieruchomości, przy czym zakres wykonywania tych czynności, w myśl art. 180. ust. 3 uogn, podlega indywidualnemu ustaleniu z zamawiającym usługę pośrednictwa i wynika z pisemnej umowy pośrednictwa.

  Nadmienić należy, ze od dnia 10.04.2010 roku, na mocy nowelizacji uogn obowiązkowi ubezpieczenia podlegają wyłącznie pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy są zobowiązani do osobistego świadczenia usług pośrednictwa. Tym samym ustawodawca zrezygnował z nakładania na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami obowiązku posiadania odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – co nie wyklucza ubezpieczenia dobrowolnego. Natomiast jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu musi być zawarte w umowie pośrednictwa.

  Poniżej tekst powołanych fragmentów uogn – art 181 ust

  „3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
  4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

  Informujemy, że …
  Zarząd Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (PPRN) podpisał w dniu 10 grudnia 2010 roku  umowy o współpracy pomiędzy Federacją PPRN a Brokerem  SAGA BROKERS Sp. z o.o.(sg)

  =====================================================================================
  Uwaga!

  Informacja w sprawie ubezpieczeń OC  pośrednika i zarządcy:

  Informujemy, że na chwilę obecną nie ma jeszcze nowych Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy, na podstawie których zawierane będą umowy ubezpieczenia OC na 2014 r.

  Powstały projekty Rozporządzeń, zgodnie z którymi: „umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia”. Oznacza to, że umowy zawarte w trakcie roku 2013 zachowują ważność do końca swego trwania. Polisy nadal chronić będą Ubezpieczonych w dokładnie takim samym zakresie, co obecnie. Uchylenie obowiązku ubezpieczeniowego nie oznacza bowiem automatycznie ustania ich odpowiedzialności.

  Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o gospodarce nieruchomościami pośrednik i zarządca mają obowiązek zawrzeć umowę z klientem na piśmie i mają obowiązek się ubezpieczyć. Czyli, od stycznia 2014 r. ten, kto zawiera umowę pośrednictwa/zarządzania, zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia obowiązkowego.

  Według wstępnych informacji uzyskanych przez SAGA Brokers od ubezpieczycieli w ofercie ubezpieczeniowej na 2014 r. nie powinny nastąpić zasadnicze zmiany dla pośredników i zarządców będących członkami Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN.

  Ubezpieczyciele deklarują, że nie zamierzają dokonywać znaczących zmian wysokości składek dla pośredników/zarządców z doświadczeniem, którzy do tej pory posiadali ubezpieczenie OC, ale ostateczną informację w tej sprawie uzyskamy od ubezpieczycieli po pojawieniu się ostatecznego tekstu nowych rozporządzeń.
  Komunikat Saga Brokers z dnia 17. 12. 2012rok.

  SAGA Brokers udostępnia na swojej stronie internetowej http://sagabrokers.pl/ ofertę na rok 2013 w zakresie:
  – ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  – ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,
  – ubezpieczenia OC certyfikatora energetycznego.

  POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wzorem roku ubiegłego przygotowana została kompleksowa propozycję ubezpieczeń dla osób fizycznych (ubezpieczenia obowiązkowe i uzupełniające) oraz przedsiębiorców (ubezpieczenia dobrowolne OC).
  * Wnioski o ubezpieczenie OC obowiązkowe i uzupełniające można wypełniać i przesyłać on-line za pomocą serwisu internetowego o nazwie frontin (serwis jest własnością Sagi). Przejdź na stronę Saga Brokers – ubezpieczenie obowiązkowe i tam kliknij link do serwisu frontin. W serwisie udostępniony został kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą zniżki oraz umożliwia porównanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli.

  * Wnioski o ubezpieczenie dobrowolne przedsiębiorców można pobrać ze strony Saga Brokers – dla przedsiębiorców. Tam też jest opisana procedura zawierania tego ubezpieczenia.

  Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.
  UWAGA !!! Saga Brokers zastrzega, że jakiekolwiek działania agencji iExpert.pl związane z propozycją wznowienia Państwa ubezpieczenia na rok 2013 odbywają się bez żadnego udziału Saga Brokers. Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za wartość merytoryczną propozycji tej agencji na 2013 rok ani za jakość obsługi prowadzonej przez nią od dnia dzisiejszego.

  =============================================================================
  Informacja ze strony Saga Brokers

  „OC 2013 dla pośredników nieruchomości Z uwagi na fakt, że w trybie nagłym zakończyliśmy „współpracę” z agencją iExpert.pl obsługującą serwis internetowy, z wykorzystaniem którego zawierali Państwo ubezpieczenia w ostatnich latach, opracowana przez Saga Brokers oferta na rok 2013 jest dostępna wyłącznie na stronach naszych serwisów http://sagabrokers.pl/ oraz http://pprn.pl/www.frontin.pl.
  Na 2013 rok przygotowaliśmy kompleksową ofertę ubezpieczeń dla osób fizycznych (ubezpieczenia obowiązkowe i uzupełniające) oraz przedsiębiorców (ubezpieczenia dobrowolne OC).
  Wnioski o ubezpieczenie OC obowiązkowe i uzupełniające można wypełniać i przesyłać on-line za pomocą przygotowanego dla Państwa serwisu frontin. Tu także udostępniamy kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert poszczególnych ubezpieczycieli.” Więcej patrz strona http://sagabrokers.pl/posrednicy/

  KOMUNIKAT Saga Brokers z dnia 17 stycznia 2011 roku

  W nawiązaniu do informacji o podpisaniu w dniu 10 grudnia 2010 roku umowy o współpracy pomiędzy Federacją PPRN a Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA BROKERS Sp. z o.o. uprzejmie przypominamy, że na podstawie tej umowy, członkowie stowarzyszeń sfederowanych w F PPRN mają prawo do korzystania z preferencyjnych warunków ubezpieczeń. Wnioski o objęcie ubezpieczeniem od dnia 01 stycznia 2011, można składać do 31 stycznia 2011 roku.

  Przypominamy także, że obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją. Przedsiębiorcy mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego.

  Pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

  Obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją.

  Zakres ubezpieczenia jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośredników w obrocie nieruchomościami z dnia 12 października 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 205, poz.1358) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami opisanymi szerzej na naszej stronie internetowej (www.sagabrokers.pl) po kliknięciu w „Oferta 2011”

  Klikając w „Przelicz składkę” mają Państwo możliwość skorzystania z kalkulatora, który  szybko i w prosty sposób pozwoli poznać i porównać wysokości składek przy interesujących Państwa sumach gwarancyjnych.

  Zapraszamy do wysyłania wniosków za pośrednictwem systemu iExpert. Jest on dostępny po kliknięciu „Wypełnij wniosek” na naszej stronie internetowej (www.sagabrokers.pl).

  2. Dobrowolne ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie muszą już posiadać ubezpieczenia obowiązkowego. W ich interesie jest jednak, w celu zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umowy dobrowolnego  ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Oferta kierowana jest do przedsiębiorców:

  • prowadzących działalność zorganizowaną w formie spółki,
  • prowadzący jednoosobową działalność, nie posiadający własnej licencji zawodowej.

  Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, którzy posiadają własną licencję zawodową mają zapewnioną pełną ochronę ubezpieczeniową w ramach posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  Szczegółowe informacje odnośnie zakresu udzielanej ochrony, wysokości składek oraz wnioski o zawarcie umowy ubezpieczenia znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych: www.sagabrokers.pl

  Zarządcy nieruchomości

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

  Obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją.

  Zakres ubezpieczenia jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości z dnia 12 października 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 205, poz.1359) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami opisanymi szerzej na naszej stronie internetowej www.sagabrokers.pl

  W celu zawarcia ubezpieczenia należy pobrać odpowiedni wniosek z naszej strony internetowej www.sagabrokers.pl i po wypełnieniu przesłać na adres naszego biura:

  SAGA Brokers Sp. z o.o.
  ul. Nowowiejskiego 8/8
  61-731 Poznań

  2. Dobrowolne ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami nie muszą już posiadać ubezpieczenia obowiązkowego. W ich interesie jest jednak, w celu zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

  Oferta kierowana jest do przedsiębiorców:

  • prowadzących działalność zorganizowaną w formie spółki,
  • prowadzący jednoosobową działalność, nie posiadający własnej licencji zawodowej.

  Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, którzy posiadają własną licencję zawodową mają zapewnioną pełną ochronę ubezpieczeniową w ramach posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

  Szczegółowe informacje odnośnie zakresu udzielanej ochrony, wysokości składek oraz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia znają Państwo na naszych stronach internetowych: www.sagabrokers.pl

  —————————————————

  Informacja Saga Brokers dotycząca ubezpieczeń pośredników na rok 2012

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2011 r. możecie Państwo składać wnioski o zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się od 1 stycznia 2012 za pośrednictwem platformy internetowej iExpert.
  Analogicznie jak w roku ubiegłym przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia przygotowaną przez czterech ubezpieczycieli:
  Concordia Polska TUW,
  GENERALI TU S.A.,
  PZU S.A.,
  TUiR WARTA S.A.
  Przypominamy, że w celu wypełnienia wniosku należy się zalogować na stronie: iExpert.pl podając swój login w systemie (adres e-mail) oraz ustalone przy rejestracji hasło. Jeśli nie pamiętają Państwo hasła, prosimy o skorzystanie z opcji „przypomnij hasło” widocznej na stronie.
  Zasadniczą zmianą w ubezpieczeniach na rok 2012, obowiązująca od 11.02.2012 r., będzie brak możliwości zawierania ubezpieczenia obowiązkowego ze wstecznym okresem ochrony. Zmiana ta jest podyktowana nowelizacją Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
  Z tego powodu szczególnie chcemy zwrócić Państwa uwagę na terminowe wypełnianie i przesyłanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia. Konsekwencją braku ubezpieczenia mogą być
  dla Państwa kary dyscyplinarne za brak spełnionego ustawowego obowiązku ubezpieczenia , a przede wszystkim brak ochrony ubezpieczeniowej w tym okresie i powstanie ”dziury” w przebiegu ubezpieczenia, co ma również wpływ na naliczanie zniżki za ciągły, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

  Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
  SAGA Brokers

Wyszukaj na stronie

Newsletter

PodstronyWizytówki z rynku nieruchomości

domygrunty.pl

Bądź na bieżąco:

 • facebook
 • twitter
 • google

Najpopularniejsze

Rekomendujemy

...

Facebook