Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Jak otrzymać fakultatywną licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN?

  Federacja, jako związek stowarzyszeń rynku nieruchomości realizuje określone statutem cele w szczególności poprzez organizowanie systemu kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, działanie na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej i ekonomicznej w zakresie rynku nieruchomości, podejmowanie inicjatyw ogólnopolskich w zakresie szkoleń i edukacji we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Dla realizacji tych celów Federacja powołała do działania ogólnopolski, licencyjny dobrowolny system kompetencyjno – jakościowy F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.
  Aby otrzymać dobrowolną – fakultatywną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości należy spełnić warunki określone w Zasadach funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Więcej informacji patrz LINK ,
  Zgodnie z tymi Zasadami osoba zainteresowana zdobyciem Licencji Pośrednika F PPRN powinna spełnić szereg warunków, między innymi; powinna posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny na pośrednika w obrocie nieruchomościami – autoryzowany przez F PPRN, którego program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów F PPRN. Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie właściwego formularza wniosku, załączenie stoswanych związanych z trybem postępowania dokumentów, fotografii i wniesienie właściwej opłaty. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową * (patrz poniżej uwagi). Jednorazowa opłata za wydanie bezterminowej licencji wynosi:

  – w trybie egzaminacyjnym łącznie 250 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 170 zł i potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 80 zł)

  -w trybie bez egzaminacyjnym 150 zł.

  Opłata obejmuje między innymi zryczałtowane koszty wytworzenia licencji ( przygotowanie projektu, koszty materiałowe i koszty wydrukowania – druk w formie papierowego dokumentu format A- 3), koszty wytworzenia licencji plastikowej (projekt, materiały przygotowanie, produkcja) dwustronnie drukowanej z fotografią wielkością odpowiadającej formatowi karty kredytowej, koszty opakowania i koszty doręczenia przesyłki. Po otrzymaniu licencji zostanie dokonany bezpłatny wpis do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Nieruchomości F PPRN posiadających licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rejestr nie jest publikowany – zainteresowane osoby mogą zwrócić się z zapytaniem drogą mailową lub telefonicznie czy dana osoba posiada ważną licencję F PPRN patrz LINK.

  * UWAGA!
  Prawo ubiegania się o licencję F PPRN bez egzaminu na podstawie starych (sprzed deregulacji) nieobowiązujących już licencji państwowych przysługuje czasowo do końca 2017 roku. Podstawową formą otrzymania licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości F PPRN jest tryb egzaminacyjny. Zarząd F PPRN zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej F PPRN ustalił, że uproszczony tryb bez egzaminacyjny dla osób posiadających do końca 2013 roku licencje państwowe będzie funkcjonował do końca 2017 roku. Od 2018 roku licencje F PPRN można będzie otrzymać jedynie w trybie egzaminacyjnym. Od 1 stycznia 2018 roku podstawową formą otrzymania licencji F PPRN jest egzamin. (na podstawie uchwał Zarządu z: 30 grudnia 2014 r, 22 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2017 r.)  Uwaga posiadacze starych państwowych licencji w nowych dokumentach licencyjnych honorujemy dotychczasowe ich numery.

  Informacje o kursach zawodowych na licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN otrzymacie państwo w naszych Stowarzyszeniach członkowskich oraz w sekretariacie Federacji PPRN. Patrz LINK

  A oto wybrane fragmenty ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (po zmianach) regulujące problematykę pośrednictwa:

  Rozdział 2
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
  Art. 179b. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
  1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
  2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
  4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.
  Art. 180. 1. (uchylony)

  3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

  Art. 181. 1. (uchylony)

  3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
  3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.
  3b. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  Art. 181a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
  1) ksiąg wieczystych,
  2) katastru nieruchomości,
  3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,
  5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6) rejestrów cen i wartości nieruchomości,
  7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
  8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
  9) świadectw charakterystyki energetycznej
  – oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.

  Co zrobić aby rozpocząć procedurę uzyskania fakultatywnej Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości? Wypełnij wniosek i wyślij.
  UWAGA! Po wypełnieniu wniosku – pojawi się przycisk „WYŚLIJ”

Wyszukaj na stronie

Newsletter

PodstronyWizytówki z rynku nieruchomości

domygrunty.pl

Bądź na bieżąco:

 • facebook
 • twitter
 • google

Najpopularniejsze

Rekomendujemy

Facebook