Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • List Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości do Ministra Infrastruktury w sprawie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami

  Dodano: 12/04/2011

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości
  00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44,
  e-mali: biuro@pprn.pl, www.pprn.pl , 501 213 604
  Adres do korespondencji 90-418 Łódź Al. Kościuszki 3

  Ministerstwo Infrastruktury
  Szanowny Pan Minister
  Cezary Grabarczyk

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu doprowadzenie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami do stanu zgodnego z prawem oraz o podjęcie starań mających na celu usunięcie skutków stosowania niezgodnych z prawem poszczególnych postanowień standardów.

  1. Zwracamy się o niezwłoczne przekazanie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami do analizy eksperckiej w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem. W szczególności o zbadanie paragrafu 20.
  2. Wnosimy o rozważenie wstrzymania postępowań wyjaśniających toczących się na podstawie paragrafu 20 do czasu otrzymania wyników takiej ekspertyzy.
  3. Wnosimy o powołanie przy Ministerstwie ponad środowiskowego, międzyorganizacyjnego zespołu do spraw standardów zawodowych pośredników dla wypracowania nowych zapisów.

  Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami zostały opublikowane Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2009 roku.

  W sprawie standardów pośredników w obrocie nieruchomościami nasze środowisko zabierało głos pod koniec 2008 roku poprzez wystąpienia zrzeszonego w naszej Federacji – Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN) w ramach opiniowania projektu standardów. Wówczas przesłaliśmy do Ministerstwa krytyczne stanowisko wskazujące błędy w szczególności sprzeczność z porządkiem prawnym oraz brak rzeczywistych regulacji wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. (patrz list wysłany do Ministerstwa w sprawie projektu standardów) W styczniu 2009 roku jako PTEiDRN uczestniczyliśmy w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie standardów pośredników w obrocie nieruchomościami zorganizowanym przez Podsekretarza Stanu Pana Olgierda Dziekońskiego. Tylko część naszych uwag została uwzględniona. (Patrz komunikat na stronie PTEiDRN z tego spotkania)

  Ostateczny kształt standardów, które zostały opublikowane nie zadowolił nas i nadal nie uznajemy za zadowalający.

  W późniejszych pismach a także podczas spotkań z Panem Ministrem Dziekońskim podnosiliśmy konieczność zorganizowania ponad organizacyjnego zespołu do spraw standardów, który wypracowałby reguły wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiadające potrzebom konsumentów, rynku i pośredników. Otrzymaliśmy obietnicę powołania takiego zespołu, mimo upływu trzech lat zespołu nie powołano.

  Na podstawie kwestionowanych przez nas niektórych zapisów standardów wszczynane są wobec pośredników postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Ostatnio postępowania te mają charakter wręcz masowy i w naszym mniemaniu w części są bezzasadne.

  Sytuacja, w której niezgodne z prawem zapisy standardów są podstawą karania pośredników w obrocie nieruchomościami budzi nasz głęboki sprzeciw i nie możemy przejść nad tym do porządku.

  Z uwagi na masowy charakter wszczętych postępowań szczególną uwagę zwracamy na paragraf 20 standardów w szczególności zdanie drugie:

  § 20 „…Ogłoszenia publikowane w Internecie muszą zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa.”

  Kwestionujemy powyższy zapis jako narzucający obowiązki w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcom a nie pośrednikom z tytułu wykonywania zawodu pośrednika bowiem umowy w zakresie reklamy zawierane są przez przedsiębiorców. Ograniczać działalność gospodarczą lub narzucać jakiekolwiek obowiązki przedsiębiorcom można jedynie w drodze ustawy. Komunikat Ministra nie jest Ustawą.

  W konsekwencji kwestionujemy ten zapis jako podstawę odpowiedzialności jedynie tych pośredników, którzy kumulatywnie jednocześnie są przedsiębiorcami albo tylko tych przedsiębiorców, którzy są jednocześnie pośrednikami, przy równoległej nieodpowiedzialności tych pośredników, którzy nie są przedsiębiorcami i tych przedsiębiorców, którzy nie są pośrednikami. Kwestionujemy wszystkie inne postanowienia standardów oparte na tej wadliwej konstrukcji prawnej.

  Nie chcemy wchodzić w stosowanie tego paragrafu w praktyce ale poza brakiem umocowania prawnego paragrafu 20 wskazujemy też błędne jego interpretowanie – o rzekomym obowiązku umieszczania numerów licencji pośrednika przy każdej internetowej ofercie nieruchomości (informacji o nieruchomości) co nie wynika w żaden sposób z treści zapisu a z dowolnej nadinterpretacji. W paragrafie 20 mowa jest o ogłoszeniach a nie o ofertach. W zakresie całych standardów pojęcie „oferty” jako informacji o nieruchomości jest użyte wprost ale w zupełnie innym kontekście tylko w paragrafie § 34.Pośrednik, który otrzymał z innego biura informacje o nieruchomości jest obowiązany przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym ujawnić, od kogo ofertę otrzymał oraz zachować szczególną dbałość o zabezpieczenie interesów pośrednika, który tej informacji udzielił”. Tylko w tym kontekście występuje w standardach pojęcie „oferty” jako informacji o konkretnej nieruchomości. Stąd, pomijając nawet kwestie legalności standardu, próba karania za brak numeru przy każdej internetowej ofercie nieruchomości przy jednoczesnym występowaniu tego numeru licencji na stronie internetowej, jest także nadużyciem wynikającym z błędnej interpretacji wadliwego standardu.

  Postępowanie dyscyplinarne jako quasi karne postepowanie może opierać się jedynie na precyzyjnych sformułowaniach nie budzących wątpliwości a nie na naciąganych nadinterpretacjach. Takich przykładów dotyczących innych zapisów standardów jest więcej.

  W niniejszym piśmie skupiliśmy się jedynie na paragrafie 20 zdanie drugie standardów a to z powodu kilkudziesięciu postępowań wszczętych na podstawie często anonimowych informacji, wysyłanych masowo, będących w naszym mniemaniu wyrazem chaotycznej represji a nie wyrazem rozsądnej polityki kształtowania lepszej obsługi klientów.

  W treści standardów znajdujemy zapisy, które są sprzeczne z porządkiem prawnym. Standardy zawodowe zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami powinny być zapisem „reguł wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami” w trosce o interes klientów, konsumentów, w trosce o poprawę jakości usług.

  Szanowny Panie Ministrze prosimy o pilne poddanie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami eksperckiej analizie prawnej w zakresie ich zgodności z prawem. Wnosimy, aby do czasu przeprowadzenia takiej ekspertyzy zawiesić toczące się na podstawie paragrafu 20 standardów postępowania wyjaśniające, żeby w przypadku ustalenia nielegalności tego zapisu nie doszło do wydania krzywdzących dla pośredników decyzji. Podtrzymujemy wcześniejsze propozycje powołania między organizacyjnego, merytorycznego zespołu ds. standardów zawodowych, którego celem byłoby wypracowanie zgodnych z prawem zapisów w interesie ochrony rynku i klientów przed patologiami.

  W załączeniu przesyłamy wykonaną na zlecenie zrzeszonego w naszej Federacji – Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN ekspertyzę prawną dotyczącą paragrafu 20 standardów pośredników w obrocie nieruchomościami.

  Do wiadomości

  1. 1. Podsekretarz Stanu Pan Piotr Styczeń
  2. 2. Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła
  3. 3. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Wacław Baranowski

  Warszawa,  dnia 11 kwietnia 2011 roku

  Z wyrazami szacunku

  Za Zarząd

  Zbigniew Kubiński

  Prezydent F PPRN