Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • 10 lat Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości! Zapraszamy NA jubileuszową sesję!

  Dodano: 03/12/2013

  Szanowni Państwo!

  Z przyjemnością informujemy, że Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości kończy 10 lat!

  W związku z tym, serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, na jubileuszową sesję Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości w trakcie której odbędzie się uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród dla wybitnych osób szczególnie zasłużonych dla polskiego rynku nieruchomości.

  Oprócz tego jak zwykle: ciekawe wykłady (Wypalenie zawodowe w pracy profesjonalisty rynku nieruchomości), ważkie tematy (System kompetencyjny zawodów rynku nieruchomości po deregulacji), a po szkoleniu bankiet.

  Więcej informacji na stronie: http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=7485

  Czytaj dalej
 • Łódź. 14-15 grudnia 2013 Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Zostań Doradcą Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

  Dodano: 01/11/2013
  hi_lodz_budynek_noc_logo

  Super specjalna sesja odbywająca się w ramach obchodów 10-lecie Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Towarzystwo zostało założone w dniu 19 grudnia 2003 roku. Ogólnopolski Zjazd Założycielski, który się odbył się w Łodzi, zaakceptował dokumenty Zjazdowe w tym Statut Towarzystwa. Specjalna zimowa Sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN jest otwarta dla zainteresowanych profesjonalistów rynku nieruchomości. Sesja ma wyjątkowy charakter.

  Czytaj dalej
 • Komunikat F PPRN – prezydencji porozumienia 7. Federacji z posiedzenia zespołu ds. budowy wspólnego systemu kompetencyjno – jakościowego.

  Dodano: 28/10/2013
  pprn_logo_male

  Komunikat F PPRN – prezydencji porozumienia 7. Federacji z posiedzenia zespołu ds. budowy wspólnego systemu kompetencyjno – jakościowego.

  W dniu 28 października 2013 roku w Łodzi spotkały się Federacje; Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomości, Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Polska Unia Właścicieli Nieruchomości, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Federacja Gospodarki Nieruchomościami (online).

  Przyjęto do wiadomości skierowane do sekretariatu prezydencji pismo Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości o zaprzestaniu uczestnictwa PFRN w pracach nad wspólnym projektem licencyjnym federacji dla rynku nieruchomości, a także zaprzestaniu uczestnictwa w pracach porozumienia 9. Federacji.

  Uczestnicy uznali, że rezygnacja przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z udziału we wspólnych pracach dla polskiego rynku nieruchomości i realizowanie własnych projektów – uniemożliwia osiągnięcie wspólnych celów stawianych przez zespół. Z powodów powyższych zespół z dniem dzisiejszym zakończył swoją misję.

  Przyjęto do wiadomości pismo Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego o wyjściu z porozumienia 9. Federacji.
  Uczestnicy uznali, że niezależnie od zamknięcia prac ww. zespołu – utrzymanie wspólnej płaszczyzny dla dialogu pomiędzy różnymi organizacjami rynku nieruchomości jest wyjątkową wartością i w tej sytuacji wyrazili chęć kontynuowania spotkań w ramach porozumienia 7. Federacji. Inicjatywa wobec zmniejszenia się stanu ilościowego federacji będzie nazywana „porozumieniem 7. Federacji”.

  Ustalono kolejny termin spotkania porozumienia 7. Federacji, które będzie poświęcone nowym inicjatywom legislacyjnym w obszarze rynku nieruchomości. Określono zasady przekazywania prezydencji porozumienia 7. Federacji kolejnym organizacjom.

  Prezydencja porozumienia 7. Federacji za okres październik – grudzień 2013 roku
  Zbigniew Kubiński
  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  Czytaj dalej
 • Hurra jest już nas w Grupie Doradców Rynku Nieruchomości na FB 5000 uczestników.

  Dodano: 27/10/2013
  1

  Hurra jest już nas w Grupie Doradców Rynku Nieruchomości na Facebook 5000 uczestników. Serdecznie gratuluję nam wszystkim. Cieszę się że grupa u podstaw, której leży wzajemny szacunek dla siebie wzajemnie i szacunek dla wiedzy tak szybko się rozwija się. To Wy wszyscy – uczestnicy Grupy jesteście autorami tego ogromnego wzrostu. Z serca wszystkim dziękuję. Zbigniew Kubiński

   

  Patrz LINK https://www.facebook.com/groups/PTEiDRN/

  Czytaj dalej
 • Komunikat Federacji PPRN w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych

  Dodano: 23/10/2013

  Uwaga!!

  Po raz kolejny przypominamy, że zgodnie z treścią przepisu § 27 ust. 1 oraz 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późn. zm.),    ostatnie terminy składania wniosków  do Ministerstwa o nadanie  licencji upływają;

  28  października br.  o nadanie  licencji zawodowych  w zakresie zarządzania nieruchomościami,

  30  października br. o nadanie  licencji zawodowych  w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Niniejsza informacja sformułowana na podstawie komunikatu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrz LINK http://www.transport.gov.pl/2-48241aea62a20-1794728-p_1.htm

  Stosownie do postanowień § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia, kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami albo na zarządcę nieruchomości składa do ministra odpowiednio wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, nie później niż na czterdzieści dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

  Ostatni dzień składania wniosków oznacza ostateczną datę złożenia wniosku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Warszawa, ul. Wspólna 2/4) lub nadania drogą pocztową, na poniżej wskazany adres:

  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

  Departament Gospodarki Nieruchomościami

  00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

  Czytaj dalej
 • Komunikat Porozumienia 9 Federacji Rynku Nieruchomości o pracach Zespołu Roboczego z dnia 8 października 2013 roku.

  Dodano: 08/10/2013
  Zespół roboczy

  Komunikat Porozumienia 9 Federacji Rynku Nieruchomości o pracach Zespołu Roboczego
  z dnia 8 października 2013 roku.

  1. W dniu 8 października 2013 roku w Łodzi rozpoczął pracę Zespół Roboczy sygnatariuszy Listu Intencyjnego. W spotkaniu uczestniczyło 6 organizacji: Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Federacja-Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Polska Unia Właścicieli Nieruchomości, Federacja Gospodarki Nieruchomościami.
  2. Podczas prac zespołu ustalono, że budowa wspólnego systemu kompetencyjno – jakościowego potwierdzania kwalifikacji i doskonalenia zawodowego pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości jest podstawowym zadaniem Zespołu Roboczego spotykających się Federacji. Podczas prac zespołu podkreślano zgodnie, że w przypadku zbudowania wspólnego systemu projekty indywidualne poszczególnych Federacji staną się bezprzedmiotowe i nie będą wdrażane.
  3. System kompetencyjno – jakościowy będzie budowany w oparciu o nową, wspólną organizację – będącą Związkiem Federacji.
  4. Podczas spotkania został przedstawiony, przedyskutowany i wstępnie przyjęty projekt statutu Związku Federacji.
  5. Związek Federacji będzie powołany w oparciu o prawo o stowarzyszeniach i będzie miał charakter otwarty dla pozostałych nieuczestniczących dotąd w projekcie Federacji zrzeszających pośredników lub zarządców nieruchomości.
  6. Ustalono, że przyjęty podczas prac zespołu wstępny projekt statutu, zostanie przedyskutowany i przyjęty w poszczególnych zarządach federacji, które mogą zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do projektu.
  7. Wyznaczony został kolejny termin spotkania zespołu, na którym zostanie ustalona ostateczna wersja statutu oraz zostaną ustalone szczegółowe zasady funkcjonowania całego projektu.

  Łódź dnia 8 Października 2013 roku

  Zbigniew Kubiński
  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  Czytaj dalej
 • Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości objęła Prezydencję Porozumienia 9 Federacji.

  Dodano: 08/10/2013
  pprn_logo_male

  Komunikat Sekretariatu Porozumienia 9 Federacji. 7 października 2013 roku poniedziałek Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości objęła Prezydencję Porozumienia 9 Federacji. Na dzisiaj czyli 8 października 2013 roku na godzinę 11 00 zwołany został w Łodzi zespół do spraw powołania wspólnego systemu kompetencyjno – jakościowego zawodów rynku nieruchomości (pośredników i zarządców) w oparciu o jednolitą strukturę zainteresowanych federacji. W pracach zespołu będą brały zainteresowane Federacje nie organizujące oddzielnych własnych systemów Certyfikacji.
  ———–
  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości przystępuje do tworzenia wspólnego projektu jego powstanie spowoduje odstąpienie od wprowadzenia własnego systemu. O postępie prac będziemy Państwa informować na bieżąco. Zbigniew Kubiński Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • LICENCJE POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ KONTYNUOWANE. Decyzja Zarządu Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości

  Dodano: 04/10/2013


  Zarząd Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości w dniu 4 października 2013 roku w trosce o jakość świadczonych przez pośredników i zarządców nieruchomości usług, dobro konsumentów i uczciwą konkurencję, przyjął uchwałę w sprawie budowy społecznego dobrowolnego systemu licencji F PPRN dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

  1. Zarząd F PPRN informuje, że F PPRN od 1 stycznia 2014 roku obejmuje dobrowolnym społecznym systemem licencjonowania F PPRN zainteresowanych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości – wszystkie osoby, które dotychczas posiadały licencje nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako kontynuację dotychczasowego systemu licencjonowania, jednakże wolnego od dotychczasowych wad i dostosowanego do nowoczesnego rynku nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • Mamy już 250 tysięcy ofert na portalu pośredników http://domygrunty.pl/

  Dodano: 01/10/2013


  Mamy już 250 tysięcy ofert na portalu pośredników http://domygrunty.pl/. Cierpliwie budujemy nasz wolontaryjny portal PTEiDRN. Wiemy czego nam brakuje (dużo nam brakuje), ale jesteśmy cierpliwi. Zbudujemy.

  Czytaj dalej
 • Opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

  Dodano: 17/09/2013

  Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego. Projekty te zostały skierowane do konsultacji także do Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

  Wydanie nowych rozporządzeń jest wynikiem zmian spowodowanych tak zwaną ustawą deregulacyjną, Poniżej linki do projektów ww. rozporządzeń. Prosimy o nadsyłanie ewentualnych uwag na adres biuro@pprn.pl

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego Pobierz plik

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Pobierz plik.

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pobierz plik.

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.