Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości

  www.osrn.pl

  KRS 0000124336

  Siedziba:

  ul. Krakowska 37

  45-075 Opole

  tel. (0-77) 441 79 40

  fax. (0-77) 423 12 80

  e-mail: biuro@osrn.pl

  Zarząd:

  Prezes Zarządu:                                         Andrzej Jakiel

  Wiceprezes Zarządu:                                  Piotr Ociepa

  Wiceprezes  Zarządu:                                 Konrad Wotka

  Członek Zarządu:                                       Andrzej Kormanek

  Członek Zarządu:                                       Krzysztof Krysztofiak

  Komisja Rewizyjna:

  Bożena Gut-Mostowy

  Grażyna Habrajska

  Sąd Koleżeński:

  Jacek Konowalczuk

  Agnieszka Kuśmirska

  Elżbieta Szczygielska – Borska

  Rzecznik Dyscyplinarny:

  Janina Jakimiak

  CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
  Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

  1)   działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości poprzez promowanie wysokiej jakości usług,

  2)   prowadzenie działań edukacyjnych, badawczych i promocyjnych zmierzających do promowania wszelkich przejawów i inicjatyw proekologicznych, ochrony środowiska i energooszczędności               w zakresie planowania, projektowania i utrzymania obiektów budowlanych, a także z uwzględnieniem potrzeb Opolskiej Strefy Demograficznej,

  3)   opiniowanie uregulowań prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami i działalności zawodów rynku nieruchomości,

  4)   kształtowanie opinii i ocen tyczących zawodów rynku nieruchomości,

  5)   tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

  6)    dbałość o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji,

  7)   tworzenie podstaw do współdziałania podmiotów rynku nieruchomości wspierających innowacyjność        i poziomą współpracę,

  8)   promocja prokonsumenckich praktyk podmiotów uczestniczących i obsługujących rynek nieruchomości,

  9)   dbałość o wysokie kwalifikacje zawodowe, właściwy poziom etyki, solidarność zawodową członków,

  10)    reprezentacja oraz ochrona interesów członków oraz środowiska zawodów rynku nieruchomości wobec władz i administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych – krajowych           i zagranicznych,

  11) współpraca międzynarodowa w zakresie rynku nieruchomości.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu, a także sądami powszechnymi, wyższymi uczelniami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rynku i gospodarki nieruchomościami,

  3) udział w tworzeniu rynku nieruchomości,

  4) promocję i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,

  5) organizowanie kursów, szkoleń, odczytów, seminariów, wystaw i prezentacji dotyczących rynku nieruchomości, nowych technologii, innowacji technicznych, pro ekologii, energooszczędności, alternatywnych źródeł energii,

  6) potwierdzanie, opiniowanie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody rynku nieruchomości  oraz  kandydatów do tych zawodów  zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi i regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,

  7) prowadzenie samodzielnej i we współpracy działalności gospodarczej w zakresie wydawniczym, szkoleń, kursów, porad prawnych, podnajmu pomieszczeń biurowych oraz innej działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

  8) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

  9) powoływanie inicjatyw klastrowych i przystępowanie do klastrów,

  10)     współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju (B+R) i wdrażania celów Stowarzyszenia,

  11)       prowadzenie specjalistycznego wydawnictwa prasowego oraz internetowego prezentującego lokalny rynek nieruchomości,

  12)      organizację spotkań z lokalną społecznością w zakresie wdrażania nowych technologii dotyczących energii odnawialnej i ochrony środowiska oraz pokrewnych celów,

  13)      współpraca międzypokoleniowa, między innymi w ramach programów unijnych.