Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości

  Informacja Saga Brokers w sprawie ubezpieczeń OC dla zarządców nieruchomości na rok 2018

  dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukle

  O czym zarządca nie powinien zapomnieć pod koniec roku i dlaczego?

  W grudniu większość zarządców przedłuża obowiązkowe OC na kolejny rok.

  Nie zwlekaj do ostatniej chwili, już teraz wznów ubezpieczenie.

   Zapraszamy na www.frontin.pl, gdzie w łatwy i szybki sposób kupisz on-line najlepsze ubezpieczenie OC dla zarządcy.

   Pamiętaj, że brak ubezpieczenia lub przerwa w jego ciągłości stały się niezwykle kosztowne.

  Pamiętaj, że Ustawa o gospodarce nakłada na Ciebie nowe obowiązki.

   Za brak ważnego ubezpieczenia OC zarządcy (przerwa w ubezpieczeniu to okresowy brak) grozi Ci podwójna sankcja:

  – kara w wysokości 16.000 – 40.000 zł nakładana przez inspektora Inspekcji Handlowej,

  – wypowiedzenie umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym (za nieprzedłożenie klientowi na jego wezwanie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni).

   Ustawa o gospodarce nałożyła na zarządców nowe obowiązki:

  – obowiązek załączenia do umowy o zarządzanie kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu),

  – obowiązek niezwłocznego informowania strony umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,

  – obowiązek niezwłocznego informowania stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu.

  Aby należycie zabezpieczyć swój interes:

  – wznów ubezpieczenie w terminie,

  – załączaj kopię wznowionej polisy/certyfikatu do wszystkich nowych umów o zarządzanie,

  – poinformuj strony wszystkich aktywnych umów o zarządzanie o zawarciu nowej umowy OC,

  – na wezwanie klienta przekaż mu kopię nowej polisy/certyfikatu.

   Pozdrawiamy,

  Zespół SAGA Brokers 

  ——————————–

  Informacja w sprawie ubezpieczeń OC dla zarządców nieruchomości na rok 2017

  dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukle

   

   

   

  Informujemy, że propozycja SAGA Brokers w zakresie ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości na rok 2017 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego www.frontin.pl

  Dlaczego oferta SAGA Brokers?

  • wygodne i szybkie zawieranie ubezpieczenia on-line – frontin.pl

  • wiarygodny ubezpieczyciel: PZU

  • zniżki – do 40%

  • niskie składki – już od 331 zł rocznie

  • wysokie sumy gwarancyjne – do 1,5 mln EUR (na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego, a nie dobrowolnej nadwyżki)

  • szeroki zakres ubezpieczenia

  – wina umyślna pracowników
  – brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa

  • asysta przy likwidacji szkody – broker działa zawsze jako pełnomocnik zarządcy

  • doświadczenie – wieloletnia współpraca ze środowiskiem nieruchomościowym

  Szczegółowe informacje o ofercie oraz możliwość przesyłania wniosków on-line znajdą Państwo na stronie internetowej: www.frontin.pl

  Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

  Z poważaniem
  Zespół SAGA Brokers

  tel. (+48) 61 852.78.84

  ========================================================================================

  Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości na 2016 r. – WZNÓW JUŻ TERAZ !!!

  dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukle

   

   

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy, że zbliża się okres wznowienia Państwa polisy obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości na rok 2016 . Przygotowana przez Saga Brokers oferta ubezpieczenia na rok 2016 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego PATRZ LINK

  FrontinlogoSA

   

   

   

   

  Jak co roku proponujemy Państwu:

  • ·         sprawdzonego ubezpieczyciela: PZU SA
  • ·         konkurencyjne wysokości składek
  • ·         rozbudowany system naliczania zniżek
  • ·         najwyższe sumy gwarancyjne na rynku
  • ·         możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
  • ·         asystę przy likwidacji szkody – działamy zawsze jako Twój pełnomocnik

  Przypominamy: obowiązek ubezpieczenia spoczywa na przedsiębiorcy (jego polisa obejmuje działania wszystkich osób pod nadzorem).

  Przypominamy: w przypadku spółek cywilnych ubezpieczenie powinien wykupić każdy ze wspólników bez względu na to, czy wykonuje czynności zarządzania czy nie.

  Przypominamy: z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną konieczne jest terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

   

  Z poważaniem

  Zespół SAGA Brokers
  ========================================================================================

  Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok. (Komunikat otrzymany w dniu 23 grudnia 2013 roku)

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że przygotowana przez Saga Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2014 jest już dla Państwa dostępna na stronach naszego serwisu internetowego frontin.pl. W serwisie tym udostępniamy także kalkulator, który pozwala obliczyć składkę uwzględniającą przysługujące Państwu zniżki oraz umożliwia porównanie ofert.

  Na rok 2014 przygotowaliśmy propozycję ubezpieczenia przygotowaną przez trzech ubezpieczycieli: Concordię, Generali oraz PZU.

  Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2014 roku zmienia się uregulowanie dotyczące tego, kto ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC. Od tego dnia obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Zatem obowiązek ten dotyczy:
  – osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności,
  – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
  – wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).

  Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną, prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.
  Z poważaniem

  Zespół SAGA Brokers

  ————————————————————
  Komunikat Saga BROKERS w sprawie Wznowienie polisy OC pośrednika (zarządcy) nieruchomości na 2014 rok.

  Szanowni Państwo,
  do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy nieruchomości. Z informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że zostały podpisane i oczekują na publikację. Spodziewamy się tej publikacji lada moment, w związku z tym zapraszamy do systemu transakcyjnego frontin.pl w poniedziałek, 23 grudnia 2013 r.

  Znając treść projektów Rozporządzeń i znowelizowanej Ustawy o gospodarce nieruchomościami chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

  1. zgodnie z Ustawą pośrednik/zarządca ma obowiązek zawierania umów z klientami na piśmie (pod rygorem nieważności) i ma obowiązek ubezpieczeniowy; to wszystko, co wiemy o zderegulowanym pośredniku/zarządcy;

  2. czynności pośrednictwa/zarządzania określać będzie umowa pośrednictwa/zarządzania, obligatoryjnie zawierana na piśmie; umowę zawiera podmiot świadczący usługę pośrednictwa/zarządzania (prowadzący działalność w tym zakresie); przypominamy, że odpowiedzialność wobec klienta ponosi ZAWSZE STRONA UMOWY i nie może uwolnić się od odpowiedzialności, wskazując, że powierzyła jej wykonanie komuś innemu (nawet profesjonaliście); jest to ogólna zasada kodeksu cywilnego, dotycząca odpowiedzialności cywilnej kontraktowej;

  3. od 2014 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC przestaje być ubezpieczeniem zawodu, a staje się ubezpieczeniem działalności gospodarczej, ponieważ pośrednikiem/zarządcą jest ten, kto prowadzi działalność, a nie ten, kto faktycznie wykonuje czynności;

  4. skoro obowiązek ubezpieczenia dotyczy podmiotu, obejmie:
  – osoby fizyczne wykonujące czynności pośrednictwa/zarządzania w ramach prowadzonej działalności,
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo/zarządzanie jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności);
  – wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia);

  5. minimalne sumy gwarancyjne nie uległy zmianie, jednak zwracamy uwagę na kwestię wyboru wyższej sumy gwarancyjnej – teraz suma dotyczy całej firmy, a nie osoby fizycznej.

  Co to oznacza w praktyce?

  jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.:
  – nowe ubezpieczenie obowiązkowe potrzebujesz, jeśli będziesz pośrednikiem/zarządcą (czyli podmiotem prowadzącym działalność w zakresie pośrednictwa/zarządzania)
  – jeśli jesteś osobą zatrudnianą przez taki podmiot (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej), traktowany będziesz jako osoba pracująca pod nadzorem (patrz niżej) i jako taka osoba będziesz objęty jego ubezpieczeniem obowiązkowym
  – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą powinieneś zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego; w Twoim przypadku proponujemy zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego od dnia 31 grudnia 2013 jeszcze jako osoba licencjonowana; skoro umowy zawarte na dotychczasowych warunkach obowiązują do końca swojego okresu ubezpieczenia, zyskasz ochronę na znanych Ci zasadach bez oczekiwania na publikację Rozporządzeń. W celu złożenia wniosku i zawarcia ubezpieczenia zapraszamy do serwisu: www.frontin.pl;

  jeśli jesteś przedsiębiorcą, który posiada ubezpieczenie dobrowolne:
  – od 2014 r. masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe,
  – Twoje ubezpieczenie dobrowolne należałoby tak zmodyfikować, aby stało się nadwyżką ponad ubezpieczenie obowiązkowe (dzięki temu zapewnisz sobie ochronę na wyższą sumę gwarancyjną – w systemie ubezpieczenia obowiązkowego wysokie limity będą raczej trudno osiągalne); konieczne jest usunięcie z niej wyłączenia w postaci szkód objętych systemem ubezpieczenia obowiązkowego;

  jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie posiada ubezpieczenia dobrowolnego lub Twoje ubezpieczenie kończy się z dniem 31 grudnia 2014:
  – od 2014 masz obowiązek zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe;

  jeśli jesteś osobą fizyczną z licencją zawodową i posiadasz ubezpieczenie obowiązkowe, które kończy się w trakcie 2014 r.:
  – Twoje ubezpieczenie, mimo że zostało zawarte na „starych warunkach”, zachowuje ważność do końca okresu ubezpieczenia (gwarantują to przepisy przejściowe w Rozporządzeniach);

  jeśli jesteś pracownikiem – osobą pracującą pod nadzorem:
  – jeśli pośrednik/zarządca wykonuje czynności pośrednictwa/zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega również ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone działaniem tych osób, zatem nie potrzebujesz ubezpieczenia obowiązkowego,
  – ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie, ale nie Twoją odpowiedzialność – odpowiadać będziesz:
  a) jako pracownik etatowy wobec swojego pracodawcy do wysokości 3 pensji (art. 119-120 Kodeksu pracy),
  b) jako zleceniobiorca wobec zleceniodawcy do pełnej wysokości szkody;

  jeśli jesteś podwykonawcą (wykonujesz czynności na zasadzie współpracy):
  – oznacza to, że prowadzisz własną działalność jako odrębny podmiot (jesteś pośrednikiem/zarządcą) i przez ubezpieczycieli nie będziesz traktowany jako osoba pracująca pod nadzorem, zatem potrzebujesz własnej polisy obowiązkowej.

  Z poważaniem

  Zespół SAGA Brokers
  …………………………………………………………………………..
  UWAGA UBEZPIECZENIE PO DEREGULACJI PRZEPISY.
  Ubezpieczenia – zarządcy.
  Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości określony został w art. 186 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (uogn) ze zmianami. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w innych państwach określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

  Nowe brzmienie przepisu dotyczącego ubezpieczeń zarządców (konsekwencja deregulacji), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Art. 186 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

  „3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”,

  Utrzymuje się dotychczasowe brzmienie Art 186 ust.4.

  „4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  ……………………………….
  Archiwum
  ………………………….….
  …………………………………………..
  Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. uogn tj. wykonywaniem opracowań, ekspertyzy oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz podejmowaniem decyzji i wykonywaniem czynności mających na celu w szczególności:
  1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów
  Prawa energetycznego;
  4) bieżące administrowanie nieruchomością;
  5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

  Zakres obowiązków zarządcy wynika z przepisów uogn, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu musi być zawarte w pisemnej umowie o zarządzanie nieruchomością.

  Poniżej powołane fragmenty uogn art 186
  ust 3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
  4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i
  gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”

  Informujemy, że …
  Zarząd Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomosci (PPRN) podjął rozmowy z brokerami ubezpieczeniowymi w celu przygotowania odpowiednich propozycji ubezpieczeń zarówno dla zarządców nieruchomości będących członkami stowarzyszeń zrzeszonych w PPRN jak również dla zarządców nie stowarzyszonych. (SG)

   

   

   

   

   

   

  ============================================

  Uwaga.
  Informacja w sprawie ubezpieczeń OC dla pośredników i zarządców:
  Informujemy, że na chwilę obecną nie ma jeszcze nowych Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia OC pośrednika i zarządcy, na podstawie których zawierane będą umowy ubezpieczenia OC na 2014 r.

  Powstały projekty Rozporządzeń, zgodnie z którymi: „umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia”. Oznacza to, że umowy zawarte w trakcie roku 2013 zachowują ważność do końca swego trwania. Polisy nadal chronić będą Ubezpieczonych w dokładnie takim samym zakresie, co obecnie. Uchylenie obowiązku ubezpieczeniowego nie oznacza bowiem automatycznie ustania ich odpowiedzialności.

  Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o gospodarce nieruchomościami pośrednik i zarządca mają obowiązek zawrzeć umowę z klientem na piśmie i mają obowiązek się ubezpieczyć. Czyli, od stycznia 2014 r. ten, kto zawiera umowę pośrednictwa/zarządzania, zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia obowiązkowego.

  Według wstępnych informacji uzyskanych przez SAGA Brokers od ubezpieczycieli w ofercie ubezpieczeniowej na 2014 r. nie powinny nastąpić zasadnicze zmiany dla pośredników i zarządców będących członkami Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN.
  Ubezpieczyciele deklarują, że nie zamierzają dokonywać znaczących zmian wysokości składek dla pośredników/zarządców z doświadczeniem, którzy do tej pory posiadali ubezpieczenie OC, ale ostateczną informację w tej sprawie uzyskamy od ubezpieczycieli po pojawieniu się ostatecznego tekstu nowych rozporządzeń.

  KOMUNIKAT  Saga Brokers z dnia 17 grudnia  2012 roku

  SAGA Brokers udostępnia na  swojej stronie internetowej www.sagabrokers.pl ofertę na rok 2013 w zakresie:

  – ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
  – ubezpieczenia OC  zarządcy nieruchomości,
  – ubezpieczenia OC certyfikatora energetycznego.

  ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

  Wzorem roku ubiegłego przygotowana została kompleksowa propozycję ubezpieczeń dla osób fizycznych (ubezpieczenia obowiązkowe) oraz przedsiębiorców (ubezpieczenia dobrowolne OC).

  * Wnioski o ubezpieczenie OC obowiązkowe można pobrać ze strony Saga Brokers – ubezpieczenie obowiązkowe

  * Wnioski o ubezpieczenie dobrowolne przedsiębiorców można pobrać ze strony Saga Brokers – dla przedsiebiorców

  Tam też opisana jest procedura zawierania obu ubezpieczeń.

  Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.

  =================================================

  KOMUNIKAT  Saga Brokers z dnia 17 stycznia 2011 roku

  W nawiązaniu do informacji o podpisaniu w dniu 10 grudnia 2010 roku umowy o współpracy pomiędzy Federacją PPRN a Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA BROKERS Sp. z o.o. uprzejmie przypominamy, że na podstawie tej umowy, członkowie stowarzyszeń sfederowanych w F PPRN mają prawo do korzystania z preferencyjnych warunków ubezpieczeń. Wnioski o objęcie ubezpieczeniem od dnia 01 stycznia 2011, można składać do 31 stycznia 2011 roku.

  Przypominamy także, że obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją. Przedsiębiorcy mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego.

  Pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

  Obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją.

  Zakres ubezpieczenia jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośredników w obrocie nieruchomościami z dnia 12 października 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 205, poz.1358) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami opisanymi szerzej na naszej stronie internetowej (www.sagabrokers.pl) po kliknięciu w „Oferta 2011”

  Klikając w „Przelicz składkę” mają Państwo możliwość skorzystania z kalkulatora, który  szybko i w prosty sposób pozwoli poznać i porównać wysokości składek przy interesujących Państwa sumach gwarancyjnych.

  Zapraszamy do wysyłania wniosków za pośrednictwem systemu iExpert. Jest on dostępny po kliknięciu „Wypełnij wniosek” na naszej stronie internetowej (www.sagabrokers.pl).

  2. Dobrowolne ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie muszą już posiadać ubezpieczenia obowiązkowego. W ich interesie jest jednak, w celu zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umowy dobrowolnego  ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Oferta kierowana jest do przedsiębiorców:

  • prowadzących działalność zorganizowaną w formie spółki,
  • prowadzący jednoosobową działalność, nie posiadający własnej licencji zawodowej.

  Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, którzy posiadają własną licencję zawodową mają zapewnioną pełną ochronę ubezpieczeniową w ramach posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  Szczegółowe informacje odnośnie zakresu udzielanej ochrony, wysokości składek oraz wnioski o zawarcie umowy ubezpieczenia znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych: www.sagabrokers.pl

  Zarządcy nieruchomości

  1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

  Obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją.

  Zakres ubezpieczenia jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości z dnia 12 października 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 205, poz.1359) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych wraz z dodatkowymi rozszerzeniami opisanymi szerzej na naszej stronie internetowej www.sagabrokers.pl

  W celu zawarcia ubezpieczenia należy pobrać odpowiedni wniosek z naszej strony internetowej www.sagabrokers.pl i po wypełnieniu przesłać na adres naszego biura:

  SAGA Brokers Sp. z o.o.
  ul. Nowowiejskiego 8/8
  61-731 Poznań

  2. Dobrowolne ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami nie muszą już posiadać ubezpieczenia obowiązkowego. W ich interesie jest jednak, w celu zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

  Oferta kierowana jest do przedsiębiorców:

  • prowadzących działalność zorganizowaną w formie spółki,
  • prowadzący jednoosobową działalność, nie posiadający własnej licencji zawodowej.

  Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, którzy posiadają własną licencję zawodową mają zapewnioną pełną ochronę ubezpieczeniową w ramach posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

  Szczegółowe informacje odnośnie zakresu udzielanej ochrony, wysokości składek oraz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia znają Państwo na naszych stronach internetowych: www.sagabrokers.pl

   

   

  ………………………………….
  Informacja o ubezpieczeniach dla zarządców nieruchomości na rok 2012

  Szanowni Państwo
  Uprzejmie informujemy, że na naszej zmienionej wizualnie stronie internetowej jest już dla Państwa dostępna oferta w zakresie ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości przygotowana na rok 2012 przez SAGA Brokers we współpracy z PZU SA.
  Szczegółowy opis przygotowanej oferty jest dostępny pod adresem: sagabrokers.pl
  Znajdziecie tam Państwo również wnioski ubezpieczeniowe, które w celu zawarcia umowy należy pobrać i po wypełnieniu odesłać na adres:
  SAGA Brokers Sp. z o.o.
  ul. Nowowiejskiego 8/8
  61-731 Poznań
  Zasadniczą zmianą w programie na rok 2012 jest zmiana systemu naliczania zwyżek. Do tej pory zwyżka była naliczana za każde kolejne wypłacone odszkodowanie. Zgodnie z obecnie wynegocjowanymi warunkami wysokość naliczanej zwyżki jest uzależniona od wysokości wypłaconego odszkodowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co więcej, jeżeli wartość wypłaconego odszkodowania nie przekroczyła 500 zł, ubezpieczyciel nie będzie naliczał zwyżki.
  Kolejną, niezwykle ważną zmianą w Państwa ubezpieczeniach, obowiązującą od 11.02.2012 r., będzie brak możliwości zawierania umów ubezpieczeń obowiązkowych ze wstecznym okresem ochrony. Zmiana ta jest podyktowana nowelizacją Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
  Z tego powodu szczególnie chcemy zwrócić Państwa uwagę na terminowe przesyłanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia. Konsekwencją braku ubezpieczenia mogą być dla Państwa kary dyscyplinarne za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia, ale przede wszystkim brak ochrony ubezpieczeniowej (skutkujący ekspozycją majątku prywatnego na ewentualne roszczenia odszkodowawcze) i powstanie ”dziury” w przebiegu ubezpieczenia, przekreślającej możliwość naliczenia zniżki za ciągły, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

  Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
  SAGA Brokers.