Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Lubelskie Stowarzyszenie Pośredników i Ekspertów Rynku Nieruchomości

  http://www.mls-lublin.pl/

  KRS 0000221229

  Siedziba :

  ul. Lipowa 29 lok. 7

  20-024 Lublin
  tel. 81 743-67-33

  e-mail:  info@lokata.lublin.pl

  Zarząd:

  Prezes Zarządu: Zuzanna Sitarz

  Wiceprezes Zarządu: Jerzy Dzikowski

  Członek Zarządu, skarbnik
  : Joanna Kocot

  Członek Zarządu
  : Marzena Łojek

  Członek Zarządu
  : Sławomir Gański

  Komisja Rewizyjna:

  Anna Byjoś

  Anna Turowska

  Marcin Błażyński

  Sąd Koleżeński:

  Iwonna Gańska

  Agnieszka Zając

  Grzegorz Granda

  Cele działalności

  Stowarzyszenie ma za zadanie rozwiązywanie problemów środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami oraz promowanie innych specjalistów zawodowo związanych z obsługą rynku nieruchomości.

  Celem działalności Stowarzyszenia w szczególności jest:
  a) obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia
  b) popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej
  c) dbałość o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków Stowarzyszenia,
  d) popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia na zasadach nadrzędności interesu wspólnego przy poszanowaniu indywidualnych różnic i odrębności
  e) działanie na rzecz standaryzacji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  f) organizowanie kooperacji pomiędzy zwyczajnymi a wspierającymi członkami Stowarzyszenia reprezentującymi różne specjalności zawodowe,
  g) wypracowywanie zasad współpracy z organami i instytucjami obsługującymi rynek nieruchomości.
  h) przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami
  i) wypracowywanie opinii środowiska we wszystkich istotnych dla niego kwestiach,
  j) reprezentowanie ogółu członków Stowarzyszenia wobec mediów, szeroko rozumianej administracji państwowej, samorządowej i spółdzielczej, organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych,
  k) realizacja zadań w zakresie: wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:
  a) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnego z najwyższymi standardami, zasadami prawa, wiedzy i etyki,
  b) upowszechnianie zasad etyki zawodowej, jak również egzekwowanie przestrzegania tych zasad,
  c) wypracowywanie, ujednolicanie oraz stałe doskonalenie standardów i procedur zawodowych jak również kontrola stosowania standardów ustanowionych jako obowiązujące
  d) potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zakresie pośrednictwa i doradztwa w obrocie nieruchomościami
  e) podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do propagowania nowoczesnych metod i standardów pracy w obrocie nieruchomościami, inspirowanie w w/w zakresie mediów
  f) tworzenie warunków rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny standardów, technik, organizacji i metod pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, analizy i rozwoju nieruchomości, prawa, ekonomii, budownictwa, przetwarzania danych i innych dziedzin pokrewnych a także kursów i konwersatoriów językowych
  g) prowadzenie biblioteki i czytelni, organizowanie zebrań dyskusyjnych, seminariów, odczytów, konferencji, wystaw i innych imprez służących realizacji celów statutowych oraz integracji środowiska zawodowego,
  h) wspomaganie wdrażania i stosowania nowoczesnych technik współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz popieranie podobnych inicjatyw na płaszczyźnie ogólnokrajowej.
  i) Zabezpieczenie technicznych warunków funkcjonowania i rozwoju  działającego w ramach Stowarzyszenia systemu wymiany ofert w obrocie nieruchomościami
  j) organizowanie wspólnych przedsięwzięć reklamowych, w tym utrzymywanie platformy internetowej pod domeną mls-lublin.com.pl a w dalszej perspektywie wydawanie regionalnego czasopisma informacyjno-ogłoszeniowego poświęconego obsłudze rynku nieruchomości
  k) korzystanie dla realizacji celów statutowych z wiedzy, doświadczenia zawodowego, pomocy rzeczowej i finansowej członków wspierających
  l) realizowanie na rzecz członków wspierających umownie ustalonych świadczeń promocyjno – reklamowych,
  m) wydawanie poświadczeń rekomendacji usług świadczonych przez członków wspierających – zgodnie z regulaminami uchwalonym przez Zarząd,
  n) nawiązywanie i utrzymywanie łączności i współpracy w zakresie zbieżnych celów zawodowych z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  o) zaangażowanie wszystkich członków Stowarzyszenia w prace komisji i zespołów problemowych.
  p) formułowanie wobec członków Stowarzyszenia zaleceń istotnych dla realizacji celów statutowych,
  q) bieżące informowanie członków Stowarzyszenia o pracach jego organów
  r) przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia, przedstawianie organom administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjom społecznym i gospodarczym stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia
  s) promowanie województwa lubelskiego na rzecz pozyskiwania inwestorów, rozwoju regionalnego i integracji europejskiej;
  t) wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego,
  u) uczestniczenie w działalności gospodarczej wyłącznie poprzez udział kapitałowy w innych podmiotach,
  v) ochronę sfery materialnych interesów członków Stowarzyszenia,